ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ:
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΠΑΣΧΑ

Εἴ τις εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος ἀπολαυέτω τῆς καλῆς ταύτης καὶ λαμπρᾶς πανηγύρεως. Εἴ τις δοῦλος εὐγνώμων, εἰσελθέτω χαίρων εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου αὐτοῦ. Εἴ τις ἔκαμε νηστεύων, ἀπολαυέτω νῦν τὸ δηνάριον. Εἴ τις ἀπὸ τῆς πρώτης ὤρας εἰργάσατο, δεχέσθω σήμερον τὸ δίκαιον ὄφλημα. Εἴ τις μετὰ τὴν τρίτην ἦλθεν, εὐχαρίστως ἑορτασάτω. Εἴ τις μετὰ τὴν ἕκτην ἔφθασε, μηδὲν ἀμφιβαλλέτω, καὶ γὰρ οὐδὲν ζημιοῦται. Εἴ τις ὑστέρησεν εἰς τὴν ἐνάτην, προσελθέτω, μηδὲν ἐνδοιάζων. Εἴ τις εἰς μόνην ἔφθασε τὴν ἑνδεκάτην, μὴ φοβηθῇ τὴν βραδύτητα· φιλότιμος γὰρ ὧν ὁ Δεσπότης, δέχεται τὸν ἔσχατον, καθάπερ καὶ τὸν πρῶτον· ἀναπαύει τὸν τῆς ἑνδεκάτης, ὡς τὸν ἐργασάμενον ἀπὸ τῆς πρώτης· καὶ τὸν ὕστερον ἐλεεῖ, καὶ τὸν πρῶτον θεραπεύει· κακείνῳ δίδωσι, καὶ τούτῳ χαρίζεται· καὶ τὰ ἔργα δέχεται, καὶ τὴν γνώμην ἀσπάζεται· καὶ τὴν πρᾶξιν τιμᾷ, καὶ τὴν πρόθεσιν ἐπαινεῖ. Οὐκοῦν εἰσέλθετε πάντες εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου ἡμῶν· καὶ πρῶτοι καὶ δεύτεροι τὸν μισθὸν ἀπολαύετε· Πλούσιοι καὶ πένητες μετ' ἀλλήλων χορεύσατε· Ἐγκρατεῖς καὶ ῥάθυμοι τὴν ἡμέραν τιμήσατε· νηστεύσαντες καὶ μὴ νηστεύσαντες, εὐφράνθητε σήμερον. Ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ὁ μόσχος πολὺς, μηδεὶς ἐξέλθη πεινὼν. Πάντες ἀπολαύετε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως· πάντες ἀπολαύετε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος. Μηδεὶς θρηνείτω πενίαν· ἐφάνη γὰρ ἡ κοινὴ βασιλεία. Μηδεὶς ὀδυρέσθω πταίσματα· συγγνώμη γὰρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε. Μηδεὶς φοβείσθω θάνατον· ἠλευθέρωσε γὰρ ἡμᾶς τοῦ Σωτῆρος ὁ θάνατος. Ἔσβεσεν αὐτόν, ὁ ὑπ' αὐτοῦ κατεχόμενος. Ἐσκύλευσε τὸν ᾅδην, (Ησ. νγ, 12) ὁ κατελθὼν εἰς τὸν ᾅδην. Ἐπίκρανεν αὐτόν, γευσάμενον τῆς σαρκὸς αὐτοῦ. Καὶ τοῦτο προλαβὼν Ἡσαΐας, ἐβόησεν· ὁ ᾅδης, φησίν, ἐπικράνθη συναντήσας σοὶ κάτω (Ησ. ιδ, 9). Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ κατηργήθη. Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ ἐνεπαίχθη. Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ ἐνεκρώθη. Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ καθηρέθη. Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ ἐδεσμεύθη. Ἔλαβε σῶμα, καὶ Θεῷ περιέτυχεν. Ἔλαβε γῆν, καὶ συνήντησεν οὐρανῶ. Ἔλαβεν, ὅπερ ἔβλεπε, καὶ πέπτωκεν, ὅθεν οὐκ ἔβλεπε. Ποῦ σου θάνατε τὸ κέντρον; ποῦ σου ᾅδη τὸ νῖκος; Ἀνέστη Χριστός καὶ σὺ καταβέβλησαι. Ἀνέστη Χριστὸς καὶ πεπτώκασι δαίμονες. Ἀνέστη Χριστός καὶ χαίρουσιν Ἄγγελοι. Ἀνέστη Χριστός καὶ ζωὴ πολιτεύεται. Ἀνέστη Χριστός καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐπὶ μνήματος. Χριστὸς γὰρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Μεταγραφή

Αν κάποιος (είναι) ευσεβής και φιλόθεος, ας απολαύσει αυτό το καλό και λαμπρό πανηγύρι. Αν κάποιος (είναι) ευγνώμων δούλος, ας εισέλθει χαρούμενος στην χαρά του Κυρίου του. Αν κάποιος έκανε νηστεία, ας απολαύσει τώρα το δηνάριον. Αν κάποιος από την πρώτη ώρα εργάστηκε, ας δεχθεί σήμερα τον δίκαιο μισθό. Αν κάποιος μετά την τρίτη (ώρα) ήλθε, ας εορτάσει ευχαρίστως. Αν κάποιος μετά την έκτη (ώρα) έφτασε, ας μην αμφιβάλλει σε τίποτα. Και επειδή σε τίποτα δεν ζημιώνεται. Αν κάποιος καθυστέρησε στην ενάτη (ώρα), ας προσέλθει χωρίς δισταγμούς. Αν κάποιος έφτασε στην μόνη ενδεκάτη, ας μη φοβηθεί την καθυστέρηση. Επειδή ο Δεσπότης είναι φιλότιμος, δέχεται τον τελευταίο, όπως ακριβώς (δέχεται) και τον πρώτο. Αναπαύει τον (εργαζόμενο) της ενδεκάτης, όπως αυτόν που εργάστηκε από την πρώτη. Και τον τελευταίο ελεεί, και τον πρώτο υπηρετεί. Και σε εκείνον δίνει και σε τούτον χαρίζει. Και τα έργα δέχεται και την γνώμη ασπάζεται. Και την πράξη τιμά και την πρόθεση επαινεί. Λοιπόν, εισέλθετε όλοι στην χαρά του Κυρίου μας. Πρώτοι και δεύτεροι απολαύσατε τον μισθό σας. Πλούσιοι και φτωχοί μεταξύ σας χορέψτε. Εγκρατεις και ράθυμοι την ημέρα τιμήστε. Όσοι νηστέψατε και όσοι δεν νηστέψατε ευφρανθείτε σήμερα. Το τραπέζι είναι γεμάτο,απολαύστε όλοι. Το μοσχάρι είναι πολύ, κανείς να μην φύγει πεινασμένος. Όλοι απολαύστε το συμπόσιο της πίστεως. Όλοι απολαύστε τον πλούτο της αγαθότητας. Κανείς να μην θρηνεί φτώχια. Επειδή φανερώθηκε η κοινή βασιλεία. Κανείς να μην οδύρεται για πταίσματα. Επειδή συγγνώμη ανέτειλε από τον τάφο. Κανείς να μην φοβάται θάνατο. Επειδή μας ελευθέρωσε ο θάνατος του Σωτήρα. Έσβησε τον (θάνατο) αυτός (ο Χριστός) που κατακρατήθηκε από αυτόν. Λαφυραγώγησε τον Άδη (Ησ. νγ, 12), Αυτός που κατέβηκε στον Άδη. Επίκρανε αυτόν (τον Άδη), επειδή γεύτηκε την σάρκα Του, Και τούτο προφητεύοντας ο Ησαΐας εβόησε: "Ο Άδης" λέγει "επικράνθη όταν σε συνάντησε κάτω" (Ησ. ιδ, 9). Επικράνθη και επειδή καταργήθηκε. Επικράνθη και επειδή ξεγελάστηκε. Επικράνθη και επειδή νεκρώθηκε. Επικράνθη και επειδή εκθρονίσθηκε. Επικράνθη και επειδή δεσμεύτηκε. Έλαβε σώμα και έπεσε σε Θεό. Έλαβε γη και συνάντησε Ουρανό. Έλαβε αυτό που έβλεπε και έπεσε από αυτό που δεν έβλεπε. Που (είναι) θάνατε το κεντρί σου; Που (είναι) θάνατε η νίκη σου; Ανέστη Χριστός κι εσύ καταβάλλεσαι. Ανέστη Χριστός και έπεσαν (οι) δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρονται οι Άγγελοι. Ανεστη Χτιστός και Ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και κανείς νεκρός πάνω σε μνήμα. Επειδή ο Χριστός ηγέρθη από τους νεκρούς, έγινε η απαρχή των κοιμηθέντων. Σε Αυτόν η Δόξα και η Εξουσία στους αιώνες των αιώνων, πάντοτε. Αμήν.