ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ:
ΠΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟΡΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΕ'
Πῶς ὀφείλομεν εὐσεβῶς νοῆσαι τό τοῦ Εὐαγγελίου; ὅτι "Ὁ Πατήρ κρινεῖ οὐδένα· ἀλλά τήν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ Υἱῷ. (Ιω,ε',22) Καί πῶς ἐν ἄλλῳ τόπῳ λέγει; ὅτι "Ἐγώ κρινῶ οὐδένα· (Ιω,η',15) ἀλλ᾿ ὁ λόγος ὅν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτόν. (Ιω,ιβ',48)

Ἀπόκρισις.
Καθό Θεός ἐστιν, οὐδέ ὁ Πατήρ, οὐδέ ὁ Υἱός κρινεῖ οὐδένα. Οὐδέ γάρ ἄνθρωπος ἀλόγων γίνεται κριτής, ἀλλ᾿ ἀνθρώπων. Ὁ δέ Πατήρ δέδωκε τῷ Υἰῷ τήν κρίσιν· οὐ καθό Θεός ἐστιν ὁ Υἱός, ἀλλά καθό ἄνθρωπος γέγονε. Κρινεῖ δέ πάντας, συγκρίνων τήν ἑαυτοῦ ὡς ἀνθρώπου πολιτείαν πρός ἡμᾶς. Πάλιν δέ ὁ λόγος αὐτοῦ κρινεῖ, τουτέστι διδασκαλία, ἥντινα διά τῶν ἔργων ἀνεδείξατο, κατά τό γεγραμμένον· "Ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καί διδάσκειν. (Πράξεις,α',1)

Μεταγραφή:

Ερώτηση 25η
Πως πρέπει να κατανοήσουμε ευσεβώς την φράση του Ευαγγελίου: «Ο Πατήρ δεν θα κρίνει κανένα, αλλά όλη την κρίση έδωσε στον Υιό». Και πως σε άλλο σημείο λέει (ο Κύριος) ότι: «Εγώ δεν θα κρίνω κανένα, αλλά ο λόγος, που ελάλησα, εκείνος θα τον κρίνει».

Απάντηση
Επειδή είναι Θεός, ούτε ο Πατήρ, ούτε ο Υιός θα κρίνει κανένα. Επειδή ούτε (και) ο άνθρωπος γίνεται κριτής των αλόγων (ζώων), αλλά (μόνο) των ανθρώπων. Ο Πατήρ όμως έδωσε στον Υιό την κρίση, όχι επειδή ο Υιός είναι Θεός, αλλά επειδή έγινε άνθρωπος. Θα κρίνει λοιπόν τους πάντες, συγκρίνοντας την δική του, σαν ανθρώπου, πολιτεία με μας. Και πάλι ο λόγος του θα κρίνει, δηλαδή η διδασκαλία (του), την οποία ανέδειξε δια των έργων (του), σύμφωνα με το γραμμένο «Αυτά που άρχισε ο Ιησούς να πράττει και να διδάσκει».

Σημείωση από το κατά Ιωάννην, κεφάλαιο ε':
26 ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως ἔδωκε καὶ τῷ υἱῷ ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ· 27 καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ καὶ κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστί.
26 Επειδή όπως ακριβώς ο Πατέρας έχει ζωή μέσα του, έτσι έδωσε και στον Υιό να έχει ζωή μέσα του 27 και έδωσε εξουσία σε αυτόν και να κάνει κρίση, επειδή είναι (έγινε και) άνθρωπος.