Η Σταύρωσις του Κυρίου

Αντιφωνον ΙΕ', όρθρος Μ. Παρασκευής

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας.
Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς.
Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται, ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις.
Ῥάπισμα κατεδέξατο, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ.
Ἥλοις προσηλώθη, ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας.
Λόγχῃ ἐκεντήθη, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου.
Προσκυνοῦμέν σου τὰ Πάθη Χριστέ.
Δεῖξον ἡμῖν, καὶ τὴν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν.

Μεταγραφή

Σήμερα κρεμιέται πάνω σε ξύλο, ο Αυτός που κρέμασε την γη στα νερά.
Στέφανι από αγκάθια φοράει ο Βασιλιάς των Αγγέλων.
Ψεύτικη πορφύρα ντύνεται, Αυτός που ντύνει τον ουρανό με σύννεφα.
Ράπισμα κατεδέχθη, Αυτός που ελευθέρωσε τον Αδάμ στον Ιορδάνη.
Με καρφιά καρφώθηκε ο Νυμφίος της Εκκλησίας.
Με Λόγχη τρυπήθηκε ο Υιός της Παρθένου.
Προσκυνούμε τα Πάθη Σου Χριστέ.
Δείξε μας και την ένδοξή Σου Ανάσταση.

Στιχηρό ιδιόμελο εις τους Αίνους, όρθρος Μ. Παρασκευής

Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός, ἀτιμίαν δι' ἡμᾶς ὑπέμεινε,
τὰς ἀκάνθας ἡ κεφαλή,
ἡ ὄψις τὰ ἐμπτύσματα,
αἱ σιαγόνες τὰ ῥαπίσματα,
τὸ στόμα τὴν ἐν ὄξει κερασθεῖσαν χολὴν τῇ γεύσει,
τὰ ὦτα τὰς δυσσεβεῖς βλασφημίας.
Ὁ νῶτος τὴν φραγγέλωσιν,
καὶ ἡ χεὶρ τὸν κάλαμον,
αἱ τοῦ ὅλου σώματος ἐκτάσεις ἐν τῷ σταυρῷ,
τὰ ἄρθρα τοὺς ἥλους,
καὶ ἡ πλευρὰ τὴν λόγχην.
Ὁ παθὼν ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ παθῶν ἐλευθερώσας ἡμᾶς.
Ὁ συγκαταβὰς ἡμῖν φιλανθρωπίᾳ, καὶ ἀνυψώσας ἡμᾶς,
παντοδύναμε Σωτήρ, ἐλέησον ἡμᾶς.

Μεταγραφή

Κάθε μέλος του Αγίου Σου Σώματος, προσβολή υπέμεινε για εμάς,
τα αγκάθια το κεφάλη,
το πρόσωπο τα φτυσίματα,
τα σαγόνια τα ραπίσματα,
το στόμα την με ξύδι κερασμένη χολή στην γεύση,
τα αυτιά τις δυσσεβείς βλασφημίες.
Η πλάτη την φραγγέλωση
και το χέρι το καλάμι,
Όλες οι εκτάσεις του Σώματος στον Σταυρό
τα άρθρα τα καρφιά,
και η πλευρά την λόγχη.
(Εσύ Κύριε) που έπαθες για εμάς και μας ελευθέρωσες από τα πάθη (μας)
(Εσύ Κύριε) που συγκαταβαίνεις από φιλανθρωπία και μας ανυψώνεις,
Παντοδύναμε Σωτήρα ελέησέ μας.