Νεοπαγανιστικές απάτες

Απάντηση στις συκοφαντίες τού Νεοπαγανισμού

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Συκοφαντίες

Η σύγκρουση μαγείας - μαντικής τέχνης και Χριστιανισμού // Πολυθεϊστική Μαύρη Μαγεία  // Η Επιστήμη στη Χριστιανική Ρώμη  // Επιστήμονες τής Χριστιανικής Ρώμης  // Ανώτερες και ανώτατες σχολές τής Ρωμιοσύνης // Ο υψηλός πολιτισμός του "Βυζαντίου" διέσωσε και συνέχισε την πρόοδο // Στα χρόνια του Βυζαντίου. Οι θετικοί επιστήμονες, ιατροί, χρονολόγοι και αστρονόμοι

Κατηγόρησαν ποτέ οι άγιοι Πατέρες τη Μαθηματική Επιστήμη;

Τι σήμαινε η λέξη: "Μαθηματικά"

 

Αναίρεση μίας ακόμα συκοφαντίας

 

Χρησιμοποιούν οι Νεοπαγανιστές και άλλοι εχθροί τής Χριστιανικής πίστης, λόγια αγίων Πατέρων που μιλούν κατά τών Μαθηματικών, για να δείξουν ότι δήθεν οι Χριστιανοί πολέμησαν τις επιστήμες. Εκείνο όμως που "ξεχνούν" να μάς πουν, είναι ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕ τότε η λέξη: "Μαθηματικά" για τους... μάντεις!

 

Γράφει ο Κανονολόγος Χριστόφορος Προδρομίτης, κάτι που συμφωνεί και με τους νεώτερους Επιστήμονες που ασχολήθηκαν με το θέμα:

«Το κβ΄ κεφάλαιον του λθ΄ του εξηκοστού βιβλίου των Βασιλικών ταύτα διέξεισιν:

«Η μεν γεωμετρική δημοσία διδάσκεται, η δε μαθηματική κατακρίνεται. Και ο παλαιός φησι, μαθηματικήν είπε την αστρολογίαν» (παρά Βαλσαμώνι, Αποκρίσει κζ΄), ήτις και απόπτυστος λογίζεται, ή επειδή διά των άλλων ειδών της μαθηματικής και γεωμετρίας προχωρεί τις και εις την λεγομένην αστρολογίαν, δια τούτο ανέφερεν ο κανών και την μαθηματικήν αστρολογίαν δε ή γενεθλιαλογία (Βαρίνος). Όρα και Γρηγορίου Θεολόγου, Εις τα Φώτα, εν Γραικολατίνω, σελ. 626, περί ταύτης».

Εδώ μας λέει ο Χριστόφορος πως "κατακρίνεται η Μαθηματική, και πως με τον ορό Μαθηματικήν εννοούμε την Αστρολογία «δια τούτο ανέφερεν ο κανών και την μαθηματικήν αστρολογίαν δε ή γενεθλιαλογία, μαθηματικήν είπε την αστρολογίαν»".

Στο Βιβλίο του «Ερμηνευτικά Μελετήματα» ο Βασ. Στογιάννος, σελ.524 και 527,παραθέτει ορισμένα στοιχεία της μαντικής τέχνης και επικαλείται έναν ξένο ερευνητή.

[«Στα ομηρικά έπη ίσως ανάγεται και η διαίρεση της μαντικής σε ένθεη ή άτεχνη και έντεχνη (βλ. Οδύσσεια Υ.100-101), που δέχεται και ο Πλάτωνας (Φαιδρός 244D), οι στωικοί (Ψ. Πλούταρχος, Βίος Ομήρου 212) και φυσικά ο Κικέρωνας (De divination 1,11).Στη συνέχεια θα απαριθμήσουμε αρχικώς ορισμένα είδη έντεχνης μαντικής με τη σειρά που τα διαπραγματεύεται ο Boucher – Leclercq, χωρίς να συμμεριζόμαστε την άποψη του πως η σειρά αποδίδει και τη χρονολογική τους τάξη (μν. άρθρο, 295 ε.) και ακολούθως θα ασχοληθούμε με την ένθεη μαντική.

Στην Έντεχνη μαντική κατατάσσονται τα εξής είδη:

Στη Μαθηματική μαντική τέχνη ανήκουν η Αστρολογία, η μορφοσκοπια ή χειρομαντεία και τα διάφορα είδη της αριθμομαντείας (όπως ο γνωστός σε όλους ψηφισμός, η αριθμητική αξία δηλ. των ονομάτων με βάση την αντιστοιχία των γραμμάτων με αριθμούς)..]

Άρα, λέγοντας Μαθηματικά δεν εννοούμε τα Μαθηματικά που ξέρουμε στο σχολείο αλλά την «Μαθηματική μαντική τέχνη», της οποίας αποτελεί μέρος η Αστρολογία σύμφωνα με τον Boucher – Leclercq.

Σωστές είναι ΚΑΙ οι ερμηνείες των Κανονολόγων (Βαλσαμώνα και του Ζωναρά) περί της διακρίσεως:

«Αστρονόμοι και αστρολόγοι εκαλούντο οι αποτελούντες την τάξιν των Μαθηματικών οίτινες εθεωρούντο «οι τα ουράνια σώματα δοξάζοντες έχειν την του παντός κυριότητα και κατά την κίνησιν τούτων διοικείσθαι τα καθ’ ημάς» ήτοι δε παλαιόθεν συγκεχυμένη η ιδιότης αμφοτέρων Μαθηματικών καλουμένων θεωρουμένη συλλήβδην έχουσα ασυμβίβαστος δια το αξίωμα του κληρικού (καν. ΛΣΤ Λαοδικείας –Σ.Γ.203). Εν τη παρόδω των αιώνων διαχωρίζεται η έννοια της Αστρονομίας ως καθ’ αυτό ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ επιτρεπομένης ΠΑΝΤΙ ως και Κληρικώ της σπουδής αυτής από της Αστρολογίας θεωρουμένης ως μαντείας (κατά την υπό του Ζωναρα –Σ.Γ.204-205) και του Ματθαίου Βλάσταρη, Σύνταγμα Μ ,α (ΛΣΤ 359) διδομένη ορθήν ερμηνείαν εις τον κανόνα ΛΣΤ Λαοδικείας».

Με απλά λόγια, οι άγιοι Πατέρες έγραφαν απαγορεύσεις κατά τής δεισιδαιμονίας τής ΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, και ΟΧΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, όπως συκοφαντικά τους κατηγορούν οι εχθροί τού Χριστού.

Μήπως οι άνθρωποι αυτοί μάς θεωρούν απολίτιστους, επειδή δεν αποδεχόμαστε τις δεισιδαιμονίες τής ειδωλολατρικής θρησκείας;

Δημιουργία αρχείου: 12-10-2016.

Τελευταία μορφοποίηση: 12-10-2016.

ΕΠΑΝΩ