Νεοπαγανιστικές απάτες Απάντηση στις ψευδείς συκοφαντίες τού Νεοπαγανισμού

Επιστροφή στην ενότητα Νεοπαγανιστές

Νομική αντιμετώπιση τών Νεοειδωλοατρών

Οι Νεοειδωλολάτρες, εκμεταλλευόμενοι την ελευθερία και ανεκτικότητα τής Χριστιανικής Εκκλησίας, καταπατούν το Σύνταγμα βρίζοντας αισχρά την Εκκλησία και κάθε ιερό και όσιο τών Χριστιανών. Στη συνέχεια θα εκθέσουμε τις ανήθικες αυτές καταπατήσεις, που συνεχίζονται, καθώς η Εκκλησία ως φιλόστοργη μητέρα, εξαντλεί όλη της την επιείκεια και δεν προβαίνει σε καταγγελία τών ενόχων.

Η νομική πλευρά

Σύμφωνα με τον Γ. Κρίππα, Δρ. Νομικής - Συνταγματολόγο, «το άρθρον 199 του Ποινικού Κώδικος έχει ως εξής επί λέξει:

 

"Όποιος δημόσια και κακόβουλα καθυβρίζει με οποιονδήποτε τρόπο την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού ή άλλη θρησκεία ανεκτή στην Ελλάδα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών"» (Γ. Κρίππα, «Η νομική αντιμετώπισις της Νεοειδωλολατρίας», Φαινόμενα Νεοειδωλολατρίας, εκδ. Θεοδρομία, σ. 349)

 

«Πρέπει να διευκρινισθή, ότι το έγκλημα της καθυβρίσεως θρησκευμάτων (δηλ. της χρησιμοποιήσεως καταφρονητικών εκφράσεων κατ’ αυτών) διώκεται αυτεπαγγέλτως και όχι κατ’ έγκλησιν. Εις την περίπτωσιν αυτήν η άσκησις ποινικής διώξεως είναι υποχρεωτική κατ’ άρθρον 36 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. Το ίδιο προκύπτει και εκ των άρθρων 37 και 43. Η τελευταία μάλιστα αυτή διάταξις αναφέρει, ότι ο Εισαγγελεύς εάν λάβη την καταγγελίαν, υποχρεούται να ασκήση την ποινικήν δίωξιν» (Γ. Κρίππα, «Η νομική αντιμετώπισις της Νεοειδωλολατρίας», Φαινόμενα Νεοειδωλολατρίας, εκδ. Θεοδρομία, σ. 358).

 

Περισσότερα στοιχεία:

 

"Εκ της εφαρμογής εις την πράξιν της εν λόγω διατάξεως έχουν προκύψει τα εξής μέχρι σήμερα:

Α' Η εν προκειμένω καθύβρισις δεν απαιτείται να αναφέρεται ειδικώς εις αυτήν ταύτην την θρησκείαν. Μπορεί να αναφέρεται και εις εκκλησιαστικόν σκεύος.

Β' Το έγκλημα είναι τυπικόν και όχι εκ του αποτελέσματος. Δηλ. εκ της καθυβρίσεως δεν απαιτείται να πρεκλήθη π.χ. σκάνδαλον, έξαψις παθών κ.λπ. Αρκεί η καθύβρισις και μόνη, χωρίς να χρειάζεται να επέλθουν και κάποια αποτελέσματα. Επομένως και μόνη η χρησιμοποίησις καταφρονητικών εκφράσεων δια την Χριστιανικήν ή άλην ανεκτήν θρησκείαν αρκεί δια να επισύρη την καταδίκην των υπαιτίων.

Γ' «Καθύβρισις θρησκεύματος» σημαίνει χρησιμοποίησις περιφρονητικής εκφράσεως ή εν γένει εκδήλωσις κατά ορισμένης θρησκείας, γενομένης αμέσως ή εμμέσως, δια φράσεως ή πράξεως αφορώσεις τα δόγματα, τα έθιμα, τα σύμβολα, τα σκεύη, τας εικόνας κ.ο.κ.

Δ' «Δημόσια» είναι η καθύβρισις της θρησκείας, όταν δύναται να υποπέσει εις την αντίληψιν τρίτου ή τρίτων εις δημόσιον ή μη χώρον.

Ε' «Κακοβούλως» είναι η καθύβρισης της θρησκείας, όταν ο δράστης τελεί εν γνώσει του, ότι δια των εκφράσεων που χρησιμοποιεί ή των ενεργειών εις τας οποίας προβαίνει προσβάλλεται ορισμένη θρησκεία..

ΣΤ' Καθύβρισιν έχομεν και όταν αι εκφράσεις ή εκδηλώσεις αφήνουν ή επιδιώκουν να επέλθη περιφρόνησις εις βάρος της θρησκείας.

Ζ' Απαιτείται εδώ ο δράστης να έχη ενεργήσει εκ δόλου (δηλ. εκ προθέσεως). Να έχη δηλ. επιδιώξει να προκαλέση περιφρόνησιν εις βάρος της θρησκείας. Δια το παρόν έγκλημα αρκεί και ο λεγόμενος «ενδεχόμενος δόλος». Αυτό σημαίνει, ότι το παρόν αδίκημα θα
  θεωρηθεή διαπραχθέν και επισύρον την καταδίκην του υπαιτίου, εφ' όσον ακόμη και αν ο δράστης δεν επιδιώκη αμέσως το αποτέλεσμα δια των ενεργειών του, αλλά αρκεί και εμμέσως, π.χ. εκ των ενεργειών ή των εκφράσεων του δράστου, πιθανόν να επέλθη, πιθανόν και όχι,περιφρόνησις της άλλης θρησκείας. Εάν όμως ο δράστης και εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν αποδέχεται το ενδεχόμενον (και όχι το βέβαιον) αποτέλεσμα της πράξεώς του, είτε συμβή, είτε δεν συμβή, τότε έχομεν τον λεγόμενον ενδεχόμενον δόλον του δράστου, ο οποίος αρκεί δια να του επιβληθή η υπό του νόμου προβλεπόμενη ποινή.

«Φρονώ, ότι είναι ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος να παρατεθή κατά λέξιν η αιτιολογική έκθεσις της παρούσις διατάξεως του Ποινικού Κώδικος, η οποία έχει ως εξής:

«Δεν πρόκειται ενταύθα να λυθώσιν έριδες και αμφισβητήσεις θρησκευτικαί και μεταφυσικαί, πρόκειται απλώς και μόνο να τιμωρηθή πράξις το μεν προσβάλλουσα το θρησκευτικόν συναίσθημα, ούτινος η τόνωσις πρέπει να είναι εκ των κυρίων μελημάτων της Πολιτείας, το δε διαταράσσουσα την κοινωνικήν ειρήνην δια του χλευασμού και της περιϋβρίσεως αλλοτρίων πεποιθήσεων, αίτινες θεμιτόν βεβαίως είναι να καταπολεμηθώσι δια σκέψεων, συζητήσεων και επιχειρημάτων, δεν είναι όμως πρέπον να καθίστανται αντικείμενον χλεύης, διότι κυρία βάσις της ειρηνικής εν τη κοινωνία συμβιώσεως είναι και το να δύναται έκαστος να έχη και να εκφράζη ελευθέρως τας πεποιθήσεις του, εφ' όσον δια τούτου δεν προσβάλλει τους νόμους του κράτους, και το να αξιοί σεβασμόν προς αυτάς. Είναι δε τοσούτον ισχυρά τα πάθη, τα οποία δια τοιούτων περιϋβρίσεων προκαλούνται, ώστε μέγιστον έχει η Πολιτεία συμφέρον εις άρσιν της τοιαύτης αιτίας σοβαρών αδικημάτων δια της απαγορεύσεως των πράξεων εκείνων, αίτινες κατά την κοινήν αντίληψιν και πείραν εισίν επιτήδειαι εις διέγερσιν παθών ή διαιρέσεων κοινωνικών» (σ. 349-351)

«Προσωπικώς νομίζω ότι η παρούσα περίπτωσις εξεταζομένη από απόψεως νομικής και μάλιστα ποινικής συνιστά μίαν μορφήν του παρόντος εγκλήματος ακραίαν και επιβαρυντικήν επισύρουσαν αναλόγως βαρυτέρας κυρώσεις. Όχι μόνον διότι χλευάζεται και λοιδωρείται ανεπιτρέπτως μία θρησκεία πολύ σοβαρή και σπουδαία (η Ορθόδοξος Χριστιανική), προβαλλομένου βαρέως και βαναύσως του θρησκευτικού συναισθήματος των οπαδών της, αλλά επί πλέον διότι διαταράσσεται η κοινωνική ειρήνη γενικώτερον, η οποία δεν επιτρέπει σε καμμίαν περίπτωσιν και δι' ουδεμίαν θρησκείαν σοβαράν και παραδοσιακήν τοιαύτας ύβρεις και λοιδωρίας. Εν εναντία περιπτώσει η κατά πάντα αναγκαία δια την ομαλήν πορείαν της κονωνίας κοινωνική ειρήνη διαταράσσεται βαρέως και ανεπιτρέπτως και δημιουργεί σοβαρώτατον πρόβλημα. (σ. 353)

«Ο νόμος (Ποινικός Κώδιξ, άρθρον 367) επιτρέπει και δεν θεωρεί αξιόποινες δυσμενείς εκφράσεις εναντίον καλλιτεχνικών ή επιστημονικών
έργων ή απόψεων.»(σ. 356)

"Ακόμη και αν η διαφωνία μας με τους περί ων ο λόγος δεν περιοριζόταν
εις το επιστημονικόν αυστηρως έπίπεδον, αλλά εχρησιμοποιούσαμε και δυσμενείς εις βάρος των εκφράσεις (και συνέτρεχε δεδικαιολογημένον ενδιαφέρων εν προκειμένω -ως ανωτέρω), τότε οι εν προκειμένω δυσμενείς φράσεις δεν θα ήσαν αξιόπιστες, αφού - ως προαναφέραμε- ο ίδιος ο Ποινικός Κώδιξ εις το άρθρον 367 ρητός αναφέρει, ότι δεν θεωρούνται αξιόποινες δυσμενείς εκφράσεις επί επιστημονικών έργων ή λόγω άλλων λόγων δεδικαιολογημένου ενδιαφέροντος. Αλλωστε ας μη λησμονάμε, ότι αι προαναφερθείσες βαρείες καταφρονητικές και χλευαστικές φράσει των περί ων ο λόγος εναντίον των μελών της Ορθοδόξου Χριστιανικής θρησκείας είναι βαρύτατα προσβλητικές καιαυταποδείκτως αξιόποινες και βεβαίως ημείς οι Χριστιανοί ευρισκόμεθα ήδη αυτήν την στιγμήν εν αμύνη βλέποντες να λοιδωρούμεθα και εξευτελιζόμεθα τόσον βαρέως και καταλυτικώς. Αρα έχουμε κάθε δικαίωμα να αμυνθούμε εν προκειμένω και μάλιστα δι αναλόγων παρανόμων (κατ'αρχήν) ενεργειών, αι οποία, αν κριθή ότι εγένοντο εν αμύνη και προς προστασίαν θιγομένου εννόμου αγαθού, ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, ως ρητός ορίζει ο Ποινικός Κώδιξ εις το άρθρον 22 αυτού. Βεβαίως όλα αυτά αναφέρονται εντελώς θεωρητικώς και μόνον χάριν επιστημονικής πληρότητος και δεν προτιθέμεθα να τους ακολουθήσωμεν εις τον τοιούτον καταιγισμόν ύβρεων"(σ. 357)

 

Παραδείγματα Νεοπαγανιστικών ύβρεων

Λυπόμαστε για τα όσα θα διαβάσετε στη συνέχεια, αλλά θεωρούμε σκόπιμο να εκθέσουμε το Νεοπαγανιστικό ήθος και την αντισυνταγματική τους τακτική, ώστε να γίνει εμφανές σε όλους τι εννοούμε όταν μιλάμε για τους φανατικούς αυτούς. Ακολουθούν αποσπάσματα από κείμενα Νεοπαγανιστών κατά τών Χριστιανών:

«γουρούνια που κυλιούνται πάνω στους ίδιους βόθρους με τα ίδια πάντοτε κόπρανα»(περ. Διάλογος, 16/99, 11),

 

«εβραιόδουλους ρασοφόρους»(περ. Απολλώνιο Φως, Ιαν-Φεβ. 1998, σ. 36),

 

«στυγερούς πρωτογενίτσαρους ρασοφόρους»(περ. Διιπετές, 13/95, 15),

 

«σημιτικής καταγωγής δικτατορίσκο του ουρανού»(περ. Διιπετές 4/93, 6)

 

[για τον απ. Παύλο και τους Πατέρες της Εκκλησίας]:

«εξ ανατολών ύαινες», «άγια ρεμάλια», «κοπρόψυχους» (Μεγαρ. Τύπος, 17/9/95 και 8/10/95).

 

Φράσεις από τα δελτία τύπου του ΥΣΕΕ: (Υπατο Συμβούλιο Ελλήνων Εθνικών)

 

θρασύδειλα μισαλλόδοξα δίποδα

 

βυζαντινής μούμιας, κτηνώδους Νέας Ρώμης του Βοσπόρου,

 

οι Εβραιο-Χριστιανοί κατακτητές  

 

είμαστε και αισθανόμαστε Έλληνες, δηλαδή ΜΗ Ιουδαίοι (κατά την καταγωγή ή κατά την περί Θεών αντίληψη)

 

παραληρηματικά ιουδαϊκά "διδάγματα", 

 

εκπρόσωπους της μεσαιωνικής μούμιας, [άρρωστο εγκέφαλό τους, ]

 

το νεο έγκλημα του παγκόσμιου ιαχωβισμού, λαίλαπα της παγκόσμιας Ιερουσαλήμ

 

ανθρωπόμορφη μάζα του Ιαχωβά

 

ανάμεσα στους πραγματικούς Ελληνες και τους Χατζηέλληνες, η βδέλλα του Ιουδαιο-Χριστιανισμού

 

μοντέρνας αφαιρετικής εκτρωματικότητος γλυπτό

 

Η πλήρης απελευθέρωση του πραγματικού Ελληνικού Έθνους είναι μία υπόθεση που εκκρεμεί, 

 

ιουδαϊκές λάσπες

 

ζητούμε όμως τον αποχριστιανισμό της χώρας μας κανέναν δεν θα κάνουμε άνθρωπο με το ζόρι

 

[άβουλα "ποίμνια" των οπαδών τους, δούλους του δαιμονίσκου Ιεχωβά,του αύχου και από αιώνων νεκρού κακοδαίμονος Ιεχωβά,οι αρνησιπάτριδες και αρνησίθρησκοι εβραιοχριστιανοί (9/9/95 Β.Π.Γ., Όλυμπος) ] 

 

οι παρανοϊκοί οπαδοί του αρρωστημένου σκοταδιστή Σαούλ ή Παύλου, 

 

το σιχαμερό Βυζάντιο, τρία και μισό εκατομμύρια (!!!) αναλφαβήτων Νεοελλήνων, 

 

το προσκυνημένο νεο-ελληναριό, 

 

[Να τσακίσουμε την θεομανιακή μούμια, χριστιανόδουλους βυζαντινιστές,]

 

Εμείς λοιπόν ως πραγματικοί Έλληνες, χατζηέλληνες

 

Εμείς ορκιζόμαστε ότι κοινή θα είναι η μοίρα όλων εκείνων αλλοδαπών ή χατζηελλήνων,

 

"Μεγάλης Εβδομάδος" των Γαλιλαίων, πονηρή ("καθιερωμένη" πλέον) πλημμυρίδα εβραϊκών σινετηλεοπτικών υποπροϊόντων καθυβρίσεως της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητος

 

τα σκοτεινά και ανθελληνικά κέντρα θεοφασισμού, αφετηρία ελπίδας ότι ο Ελληνισμός δεν εξοντώθηκε οριστικά από τους πεμπτοφαλαγγίτες του πανσλαβισμού

 

τουρκοβυζαντινό Πατριάρχη , βυζαντινού θεοφασισμού, αρνησίζωους, ξενόφερτη Θρησκεία τους, Σταδιακή απομάκρυνση κάθε χριστιανικού κτίσματος ή κατασκευάσματος μέσα από ή σε ακτίνα 500 μέτρων από τα τα εθνικά μας Ιερά σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

 

εσείς οι Ιουδαίοι και ιουδαιόφρονες  

 

Πατριάρχη της Ισταμπούλ Βαρθολομαίο,

 

εβραιόψυχοι (24/1/99, Β.Ρασσιάς. Πολ. Μουσείο Αθηνών)

 

«ορθοδοξόπληκτο Πρόεδρο της Δημοκρατίας» (Βλάση Ρασσιά, Υπέρ Της Των Ελλήνων Νόσου, β' έκδοση, εκδ. Ανοιχτή πόλη  σ. 13) (δεν τον αποκάλεσαν έτσι, όμως, όταν του έστειλαν επιστολή. Φοβούνται;)

 

«μαυροφορεμένα οντάρια» (Βλάση Ρασσιά, Υπέρ Της Των Ελλήνων Νόσου, β' έκδοση, εκδ. Ανοιχτή πόλη, σ. 13).

 

Η αυτοαποκαλούμενη «Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα» (www.hellenicreligion.gr) δίνει εντολές για σφαγές, πλαστογραφίες, διάσπαση του Ελληνικού κράτους, κατεδάφιση εκκλησιών, σφαγή Χριστιανών, βρίζει ως άθεους τους στωικούς, και, φυσικά, βρίζει όσο χυδαιότερα μπορεί τον Χριστό ("Τζεσουά"):

 

 «Αποτελεί προδοσία εκ μέρους μας να αφήνουμε ασύδοτους ωρισμένους  ψυχανώμαλους να μιλάνε»

 

«με τον κάθε αγύρτη από την ναζαρέτ που δηλώνει θεός»

 

«ιουδαϊκός πολτός»

 

«Οιοσδήποτε Έλλην παρευρεθεί σε χριστιανικό εκμαυλιστήριο….Ένας εχθρός του Ελληνισμού και του αξίζει ο θάνατος.»

 

«Οφείλουν να την αντικαταστήσουν με την εξουσία των Θεών, κάνοντας χρήση κάθε μέσου.»

 

«Στο Έθνος δεν ανήκουν όσοι δεν πιστεύουν στην Ελληνική Θρησκεία»

 

«ανατολίτικη πανώλη.»

 

«Όποιος Έλλην θρησκεύεται σε χριστιανικά πορνεία»

 

«Ο Σαούλ-Παύλος τόλμησε να φέρει από το σκότος τα όργια της Μύριαμ και την επιθυμία του να θεοποιήσει μία πόρνη της χώρας του.»

 

«Ο Τζεσουά ήταν ένα αδηφάγο και ανικανοποίητο ανθρωπόμορφο κτήνος.»

 

«Ο ψευτοθεός Τζεσουά ήταν ακάθαρτο και βρωμερό πνεύμα ενός εγκληματία από την ναζαρέτ»

 

«Πόσο βδελυρό είναι το ακάθαρτο πνεύμα του Τζεσουά»

 

«Ας καούν λοιπόν τα σατανικά βιβλία του Τζεσουά»

 

«η σατανική αίρεση των ναζωραίων»

 

«Η νύχτα σχίζεται από την τρομερή φωνή του Παντοκράτορος Διός: «Χωρίς έλεος. Χωρίς οίκτο η στρατιά των Θεών θα εξολοθρεύσει τους απίστους και τους αποστάτες. Θα πεθάνουν κατά χιλιάδες.»

 

«Η κατάληψη της κρατικής εξουσίας αποτελεί αναγκαία φάση του Ιερού Πολέμου»

 

«Δεν επιτρέπεται ναζωραίος να κατέχει την θέση εισαγγελέως, δικαστού ή του αστυνομικού. Αυτές οι θέσεις ανήκουν μόνον σε Έλληνες»

 

«Οι άθεοι…Οι δειλές ψυχές τους δεν θέλουν την γνώση και τη σοφία. Επιζητούν μόνο τη θεία τιμωρία που λειτουργεί ήδη πάνω τους»

 

«Βασικό καθήκον του Ιερού Πολέμου είναι η δημιουργία ενός παγκοσμίου μετώπου όλων των αντιχριστιανικών δυνάμεων, που θα περιλαμβάνει από μουσουλμάνους μέχρι άθεους κομμουνιστές»

 

«Οι χριστιανοί είναι αισχροί, χωμόπλαστα υπανθρωπάκια»

 

«Οι χριστιανοί είναι υβριστές….Ψυχές και σώματα υβριστών διαλύονται οριστικά και τελειωτικά και δε μένει τίποτε από δαύτους, ούτε καν λίγη αστρική σκόνη...»

 

«βρυκόλακα Τζεσουά

 

«μην φοβάσαι το εσταυρωμένο Κτήνος»

 

«Τέκνα Ελλήνων εγέρθητε κατά απίστων γονέων»

 

«Μία χώρα που φέρει κατά τύχη το όνομα Ελλάς.... Δεν αποτελεί πατρίδα για τους Έλληνες και οι Έλληνες οφείλουν να φέρουν εις έδαφος όλα τα πορνεία των απίστων επειδή τόλμησαν να οικειοποιηθούν το όνομα Ελλάς. Οφείλουν να πολεμήσουν μέχρι θανάτου μία τέτοια βρώμικη και ιερόσυλη χώρα.»

 

«Δεν έχει το δικαίωμα ο κάθε τυχάρπαστος υπάνθρωπος που προσκυνάει τα είδωλα του εσταυρωμένου Κτήνους να αυτοαποκαλείται Έλλην.»

 

«Ποινή για όλα αυτά τα εγκλήματα: θάνατος, επί εσχάτη προδοσία.»

 

«Ο Θεός Ερμής σε κάθε περίπτωση σε καθιστά ικανό και υπεύθυνο να εξαπατάς τον ναζωραίο κατακτητή. Είναι εθνικώς αναγκαίο και θρησκευτικώς υποχρεωτικό να κατάσχεις την περιουσία του ναζωραίου»

 

«Θα εξολοθρεύσεις αμείλικτα όσους μιλούν για θρησκευτικώς και πολιτιστικώς ουδέτερο Ελληνικό Έθνος και Κράτος.»

 

«Πάντα θα αποδίδεις στον ναζωραίο εχθρό πράγματα που ποτέ δεν είπε, και μετά θα του απαντάς πάνω στις διαστρεβλωμένες από σένα θέσεις του»

 

«Θα πλαστογραφείς όλα τα κείμενα του εχθρού σου, ώστε να τα εμφανίζεις ότι υποστηρίζουν τα Δόγματα της Ελληνικής Θρησκείας»

 

«Θα σχηματίζεις ένοπλες ομάδες και θα εξοντώνεις τους ναζωραίους φονιάδες του Ελληνισμού»

 

«Η Εποχή του Υδροχόου μας φέρνει κοντά στην Μητέρα των Θεών»

 

«Στρέψε τα όπλα σου προς τον Τζεσουά και πυροβόλησέ τον.»

 

«Μέσα στο πολυφυλετικό και πολυεθνικό κράτος του Χριστόδουλου Παρασκευαΐδη υπάρχουν πάρα πολλές καταπιεσμένες εθνοθρησκευτικές μειονότητες. Υπάρχουν εθνότητες Τούρκων, Βουλγάρων, Ελλήνων, Αλβανών, Αρμενίων, Σκοπιανών, Σέρβων που όλοι ζητούν την ελευθερία τους.»

 

«Το Κίνημα της Επανελληνίσεως ήδη συνεργάζεται στενά με γειτονικά κράτη και εθνότητες… Συνεργαζόμαστε μαζί τους… για την σύγχρονη αυτονόμηση όλων των άλλων εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων

 

«η επιδραση του στωικισμου, ενος εκφυλισμενου κινηματος αθεΐας»

 

«Ουδέποτε οι Έλληνες ήταν ανεκτικοί! Αν ήταν ανεκτικοί δεν θα ήταν Έλληνες»

 

«εναρμονείστε τον ρυθμό της αναπνοής σας με τον παγκόσμιο ρυθμό του υδάτινου στοιχείου.»

 

«το νερό θα αποβάλλει τις συσσωρευμένες ακαθαρσίες και τα τιτανικά κατάλοιπα από τις τοξίνες που έχουν συσσωρευθεί μέσα σας. Συνεχίστε την νηστεία»

 

«Οι Έλληνες θα κάνουν επανελλήνιση με γκρέμισμα όλων των χριστιανικών πορνείων και κτίσιμο Ελληνικών Ναών στα ερείπιά τους. Οι Έλληνες θα κάνουν επανελλήνιση με κατάληψη της εξουσίας και καθαίρεση όλων των ναζωραίων βουλευτών.»

 

«Οι Έλληνες θα κάνουν ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΗ θέτοντας εκτός νόμου την μισελληνική αίρεση των ναζωραίων»

...

Όσοι αναγνώστες τής ιστοσελίδας μας πιστεύετε ότι τα παραπάνω είναι σοβαρές ύβρεις τών φανατικών τού Νεοπαγανισμού, ΣΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΟΥΜΕ ότι δεν σας δείξαμε ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, πολύ αισχρές ύβρεις τών παραπάνω ομάδων και τών μελών τους, που έχουμε καταγραμμένες και φυλαγμένες για τον καθέναν από αυτούς. Όμως δεν τα παρουσιάσαμε εδώ, γιατί παραείναι αισχρά για ανάρτηση σε μια Χριστιανική ιστοσελίδα.

Όλα τα παραπάνω αφορούν την πολιτεία και το Σύνταγμα. Εμείς, όσο κι αν μισούμε το ψέμα και την απάτη τού Νεοπαγανισμού, (και όχι τους Νεοπαγανιστές ως πρόσωπα), δεν σκοπεύουμε προς το παρόν να προβούμε σε νομικές ενέργειες εναντίον τους, γιατί θέλουμε (όσο μπορούμε) να ακολουθούμε το παράδειγμα τού γλυκύτατου Κυρίου μας τού Ιησού Χριστού, ο οποίος κατά την Αγία Γραφή: "Υβριζόμενος δεν ανταπέδιδε τις ύβρεις. Πάσχοντας δεν απειλούσε".

Η δική μας απάντηση προς όλους αυτούς τους δυστυχείς φανατικούς αρχαιοπλήκτους, θέλουμε να είναι (και θα είναι) η συστηματική αναίρεση τών κακοδοξιών τους και τών εξαπατήσεων στις οποίες υποβάλλουν τον Ελληνικό λαό. Ευχόμαστε ο φιλάνθρωπος Θεός να τους χαρίσει μετάνοια και σωτηρία.

Δημιουργία αρχείου:20-10-2004.

Τελευταία ενημέρωση: 20-10-2004.

ΕΠΑΝΩ