سرود آکافیست به خداوند محبوب ما عیسی مسیح


 

 

*** VIDEO ***

 

 

کونتاکیون

به تو ای خداوند و رهبر فاتح، غلبه کننده بر هاویه، من، مخلوق و خادم تو، این سرود ستایشی را ارائه می دهم؛ زیرا تو مرا از مرگ ابدی رهایی بخشیدی. اما از آنجایی که تو مهربانی محبت آمیز غیر قابل وصفی داری، مرا از همه خطرات رهایی بخش، تا بتوانم به تو فریاد زنم:

عیسی، پسر خدا، بر من رحم فرما.

 

A

خالق فرشتگان و خداوند سپاه فرشته گان، همانطور که از قدیم تو گوش و زبان او که ناشنوا و گنگ بود را باز کردی، پس اکنون ذهن و زبان گنگ مرا به ستایش نام اقدس خود باز کن، که بتوانم به تو بخوانم:

عیسی، شگفت انگیز ترین، حیرت فرشتگان.

عیسی، قدرتمندترین، رستگاری پیشینیان.

عیسی، شیرین ترین، شادمانی پاتریارخ ها.

عیسی، پر جلال ترین، قلمرو پادشاهان.

عیسی، پسندیده ترین، تکمیل کننده نبوت ها.

عیسی، ستوده ترین، استقامت شهیدان.

عیسی، مسرورترین، تسلی زاهدان.

عیسی، مهربان ترین، شیرینی شبانان.

عیسی، رحیم ترین، پرهیزگاری روزه داران.

عیسی، لطیف ترین، شادی صالحان.

عیسی، خالص ترین، متانت باکره ها.

عیسی، ازلی، نجات گناهکاران.

عیسی، پسر خدا، بر من رحم فرما.

 

B

ای خداوند، با دیدن گریه تلخ بیوه زن، تو با شفقت حرکت کردی و پسرش را که برای تدفین حمل می کردند بلند کردی. به همین ترتیب، ای دوست انسان، بر من رحم فرما، و روح مرا که توسط گناهان کشته شده است، بلند کن، بطوریکه فریاد زنم:  هللویاه

 

C

به جهت دانستن دانش ناشناخته، فیلیپ پرسید: خداوندا، پدر را به ما نشان بده؛ و تو به او پاسخ دادی: تا به حال من با شما بوده ام و آیا هنوز نمی دانید که من در پدر هستم و پدر در من است؟ بنابراین، ای کاوش ناپذیر، با ترس به تو ضجه می زنم:

عیسی، خداوند پیش از اعصار.

عیسی، پادشاه متعال.

عیسی، ارباب رنج فراوان.

عیسی، رحیم ترین نجات دهنده.

عیسی، مهربان ترین محافظ من.

عیسی، بخشنده باش بر گناهان من. 

عیسی، گناهان مرا بردار. 

عیسی، بی عدالتی مرا عفو کن. 

عیسی، امید من، مرا ترک نکن.

عیسی، یاری دهنده من، مرا رد نکن. 

عیسی، خالق من، مرا فراموش نکن. 

عیسی، شبان من، مگزار گم شوم.

عیسی، پسر خدا، بر من رحم فرما.

 

D

ای عیسی، تو رسولان عالی خود را که در اورشلیم درنگ کردند، با قدرت پوشانیدی. مرا نیز با گرمی روح قدوس خود بپوشان، که بسیار از کارهای نیک لخت و عریان هستم، و اعطا کن که با عشق بتوانم به تو بخوانم:  هللویاه

 

E

در فراوانی رحمت تو، ای عیسی پر رحمت، تو باجگیران، گنهکاران و بی ایمانان را فراخواندی. حال مرا خوار مشمار که من شبیه آنان هستم، بلکه این سرود را به عنوان مر گرانبها بپذیر:

عیسی، قدرت شکست ناپذیر.

عیسی، رحمت بی پایان.

عیسی، زیبایی تابناک.

عیسی، محبت غیر قابل توصیف.

عیسی، پسر خدای زنده.

عیسی، بر من گنهکار رحم فرما.

عیسی، مرا بشنو که در گناه آبستن شده ام. 

عیسی، مرا پاک کن که در گناه متولد شده ام.

عیسی، مرا تعلیم ده که نادان هستم.

عیسی، مرا روشن کن که تاریک شده ام.

عیسی، مرا خالص گردان که ناپاک هستم. 

عیسی، منِ تلف شده را اعاده کن. 

عیسی، پسر خدا، بر من رحم فرما.

 

F

پطرس در حال غرق شدن درون طوفان اندیشه های تردید بود. اما با دیدن تو، ای عیسی ، جسم را حمل کرد و بر روی آب راه رفت، او می دانست که تو خدای حقیقی هستی؛ و دست نجات را دریافت کرد، او فریاد زد:  هللویاه

 

G

ای خداوند، هنگامی که مرد نابینا تو را شنید، در حال عبور، فریاد زد: عیسی، پسر داود، بر من رحم فرما! و تو او را فراخواندی و چشمانش را باز کردی. بنابراین، با رحمت خود، چشمان روحانی قلب مرا روشن کن چنانکه به تو بگریم و بگویم:

عیسی، خالق کسانی که بالا هستند.

عیسی، رهایی دهنده کسانی که پایین هستند.

عیسی، غلبه کننده بر قدرت های اسفل. 

عیسی، زینت دهنده هر مخلوق.

عیسی، تسلی دهنده جان من.

عیسی، روشنگر ذهن من.

عیسی، خوشی قلب من.

عیسی، سلامت بدن من.

عیسی، نجات دهنده من، مرا نجات بده. 

عیسی، نور من، مرا روشن کن.

عیسی، مرا از همه عذابها رهایی ده.

عیسی، مرا نجات ده که نالایقم.

عیسی، پسر خدا، بر من رحم فرما.

 

H

همانطور که ما را از لعنت قانون قدیمی از طریق ریختن خون الهی خود بازخرید کردی، ای عیسی، به همین ترتیب ما را از تله هایی که ابلیس از طریق احساسات جسم ما، از طریق تحریکات شهوانی و رخوت مضر، گرفتارمان کرده خلاص کن، که ما به تو فریاد زنیم:  هللویاه

 

I

نگاه کن در شکل انسانی، او که توسط دست خود انسان را شکل داد و ایشان او را به عنوان ارباب خود شناختند، فرزندان عبرانیان با شاخه های خود به تجلیل از او شتافتند و فریاد می زدند: هوشیانا! اما ما به تو سرودی از ستایش ارائه می دهیم و می گوئیم:

عیسی، خدای حقیقی.

عیسی، پسر داود. 

عیسی، پادشاه پر جلال.

عیسی، بره بی گناه.

عیسی، شگفت انگیز ترین شبان.

عیسی، محافظ از دوران کودکی من.

عیسی، راهنمای جوانی من.

عیسی، مباهات پیری من.

عیسی، امید من در مرگ.

عیسی، حیات من پس از مرگ.

عیسی، راحتی من در قضاوت تو.

عیسی،آرزوی من، مگذار بعدا شرمنده شوم.

عیسی، پسر خدا، بر من رحم فرما.

 

J

ای عیسی، تو بر روی زمین ظاهر شدی و سخنان و اعلامیه های پیامبران خدا را برآورده کردی، و تو که غیر قابل درک هستی در میان انسان ها ساکن شدی. بنابراین، با زخم های تو شفا یافتیم، ما آموختیم که بخوانیم:  هللویاه

 

K

هنگامی که نور حقیقت تو در دنیا درخشید، توهم شیطانی رانده شد. زیرا ای نجات دهنده ما، بت ها افتاده اند، قادر به تحمل قدرت تو نیستند. اما ما که نجات را دریافته ایم به تو فریاد می زنیم:

عیسی، حقیقت تخریب کننده کذب.

عیسی، نور ورای هر نوری.

عیسی، پادشاه در قدرت فراتر از همه.

عیسی، خدای پایدار در رحمت.

عیسی، نان زندگی، من گرسنه را تغذیه کن.

عیسی، بهار دانش نیک، من تشنه را طراوت ببخش.

عیسی، جامه خوشبختی، من برهنه را بپوشان.

عیسی، پناهگاه شادی، من نالایق را پناه بده.

عیسی، دهنده کسانی که می خواهند، به من ماتم در گناهانم عطا فرما. 

عیسی، یابنده کسانی که طالبند، روح مرا پیدا کن.

عیسی، باز کننده برای کسانی که در می کوبند، قلب سخت شده مرا باز کن. 

عیسی، رستگاری گناهکاران، گناهان مرا پاک کن.

عیسی، پسر خدا، بر من رحم فرما.

 

L

با تمایل به افشای رمز و راز پنهان در تمام اعصار، ای عیسی، تو را به عنوان یک گوسفند به ذبح بردند، و مانند یک بره خاموش در برابر ذبح کننده خود. اما همانطور که خدا، تو را از مردگان برخیزانید و با جلال به آسمان ​​بالا برد، همراه خود ما را بلند کن و ما فریاد خواهیم زد:  هللویاه

 

M

هنگامی که خالق ما ظاهر گشت، خلقت جدیدی را بر ما آشکار ساخت، زیرا بدون بذر او از باکره جسم گرفت و از قبر بدون شکستن مهر و موم برخاست، و جسماً در حالی که درب ها بسته بود، به رسولان وارد شد. بنابراین، با حیرت در اینها ما می خوانیم:

عیسی، کلمه غیر قابل درک.

عیسی، خرد ناشناخته. 

عیسی، قدرت دور از فهم. 

عیسی، حکمت بی اندازه. 

عیسی، الوهیت غیر قابل تشخیص.

عیسی، قلمرو بدون حصر.

عیسی، ملکوت شکست ناپذیر.

عیسی، حاکمیت بی پایان.

عیسی، قدرت رفیع.

عیسی، متعال جاودان.

عیسی، خالق من، دوباره مرا بنا کن. 

عیسی، نجات دهنده من، مرا نجات بده.

عیسی، پسر خدا، بر من رحم فرما.

 

N

با دیدن تجسم عجیب خداوند، بیایید خودمان را از این دنیای عبث بیگانه کنیم و ذهنمان را به چیزهای الهی برسانیم. برای این منظور خداوند به زمین فرود آمد تا ما را به آسمان برساند که به او فریاد زنیم:  هللویاه

 

O

به طور کامل با کسانی که پایین هستند حضور داشت، هرچند به هیچ وجه از آنانی که بالا هستند جدا نبود، آنکه بی کران بود، زمانی که از اراده خود برای ما رنج می برد؛ با مرگش، او موت ما را بر خود گرفت، و با قیامش به ما زندگی عطا کرد که به او چنین کلماتی را بخوانیم:

عیسی، دلنشین قلب من. 

عیسی، قوت بدن من.

عیسی، نور روح من.

عیسی، نیروی حیات ذهن من. 

عیسی، خوشی وجدان من. 

عیسی، امید بی نظیر.

عیسی، اندیشه جاودان. 

عیسی، والاترین ستایش.

عیسی، رفیع ترین جلال من.

عیسی، آرزوی من، مرا رد نکن. 

عیسی، شبان من، مرا بیاب. 

عیسی، نجات دهنده من، مرا نجات بده.

عیسی، پسر خدا، بر من رحم فرما.

 

P

ای عیسی، تمام مراتب فرشتگان در آسمان ​​بی وقفه نام اقدس تو را تجلیل می کنند، و فریاد می زنند: قدوس، قدوس، قدوس! اما ما گناهکاران در زمین، با زبان های خاکی مان، می خوانیم:  هللویاه

 

Q

ای عیسی نجات دهنده ما، شاهدیم که فصیح ترین سخنور در برابر تو مانند ماهی ساکت و خاموش است، زیرا آنها درمانده اند در توضیح این که چطور تو هم انسان کامل و هم خدای تغییر ناپذیر هستی. اما ما در حیرت از این رمز و راز، با ایمان به تو فریاد می زنیم:

عیسی، خدای خدایان.

عیسی، شاه شاهان.

عیسی، رب الارباب.

عیسی، قاضی زنده گان و مرده گان. 

عیسی، امید ناامیدان.

عیسی، تسلی سوگواران.

عیسی، توشه فقرا.

عیسی، مرا بر اساس اعمالم محکوم نکن. 

عیسی، مرا بر اساس رحمتت، پاک کن. 

عیسی، نا امیدی مرا بر طرف کن. 

عیسی، افکار قلب مرا روشن کن. 

عیسی، مرا بساز که همیشه به مرگ فکر کنم.

عیسی. پسر خدا، بر من رحم فرما.

 

R

ای سپیده دم شرقی، به تمایل نجات جهان، تو به طبیعت تیره ما پیوستی و خود را حتی تا به مرگ فروتن ساختی. بنابراین، نام تو بالاتر از هر نامی و از همه موجودات آسمانی ​​و زمینی است، تو شنیدی:  هللویاه

 

S

ای مسیح، پدر عصر آینده، فرشتگان مقدس خود را برجی مستحکم برای ما بساز، و ما را از هر ننگی پاک ساز، همان طور که ده جزامی را پاک کردی؛ و ما را شفا بده، همانطور که روح طماع زکی باجگیر را شفا دادی، كه ما بتوانیم با پشیمانی به تو بگرییم و بگوئیم:

عیسی، گنجینه بی پایان.

عیسی، ثروت تمام ناشدنی.

عیسی، اساسی ترین غذا.

عیسی، نوشیدنی پایان ناپذیر.

عیسی، جامه فقیران.

عیسی، مدافع بیوه زنان.

عیسی، محافظ یتیمان.

عیسی، قهرمان کسانی که در سختی اند. 

عیسی، همراه کسانی که در سفرند. 

عیسی، کاپیتان مسافران.

عیسی، پناهگاه طوفان زده ها. 

عیسی، مرا برخیزان که افتاده ام.

عیسی، پسر خدا، بر من رحم فرما.

 

T

من، آنکه نا لایق است سرودی از پشیمانی، به تو ارائه می دهم و مانند زن کنعانی، به تو فریاد می زنم: ای عیسی، بر من رحم فرما! زیرا دختری ندارم، اما جسمی دارم که به شدت توسط احساسات تحت تاثیر قرار گرفته و با خشم طوفانی شده. به من شفا عطا کن، که به تو با صدای بلند بگویم:  هللویاه

 

U

تو، نور درخشان هدایت خود را به کسانی که در تاریکی جهل اند تابانیدی؛ پولس که سابقا جفاکار بود، اما توسط نور تو روشن شد و قدرت صدای حکمت الهی تو را درک کرد، و خشم روح او از بین رفت. به همین ترتیب، چشمان روح تاریک مرا روشن ساز، چنانکه به تو این چیزها را فریاد زنم:

عیسی، پادشاه فوق العاده قدرتمند من. 

عیسی، خدای قادر مطلقم.

عیسی، خداوند جاودانه من.

عیسی، خالق پر جلال من.

عیسی، راهنمای عالی من در نیکویی. 

عیسی، مهربان ترین شبان من. 

عیسی، ارباب غنی من در رحمت.

عیسی، نجات دهنده من، دوست انسان.

عیسی، حواس مرا که توسط احساساتم تاریک شده، روشن کن. 

عیسی، جسم مرا که توسط گناهان زخمی شده، شفا بده.

عیسی، ذهن مرا از افکار بیهوده پاک گردان. 

عیسی، قلب مرا از خواسته های شر حفظ کن.

عیسی، پسر خدا، بر من رحم فرما.

 

 

V

ای عیسی، فیض خود را به من عطا فرما، قرض های مرا ببخش، و مرا که توبه می کنم پذیرا باش، همانطور که پطرس را که تو را انکار کرد پذیرفتی؛ و مرا فراخوان که از دست رفته ام، همانطور که در قدیم پولس را که به تو جفا می رساند را فراخواندی؛ و مرا بشنو که به تو فریاد می زنم:  هللویاه

 

W

در حالی که سرود تجسم تو را می خوانیم، ما همه تو را ستایش می کنیم، و با توما معتقدیم که تو خداوند و خدا هستی، که به دست راست پدر نشسته و برای قضاوت زندگان و مردگان خواهی آمد. به من عطا کن که بعدا بتوانم در دست راست تو بایستم، که اکنون فریاد زنم:

عیسی، پادشاه سلامتی، سلامتی خود را به من عطا کن. 

عیسی، گلبرگ شیرین، مرا معطر کن. 

عیسی، مشتاق برای گرمی، مرا گرم کن.

عیسی، معبد ابدی، مرا پناه بده.

عیسی، جامه با شکوه، مرا زینت بده.

عیسی، مروارید گران قیمت، مرا غنی ساز. 

عیسی، سنگ گرانبها، مرا روشن کن.

عیسی، خورشید عدالت، بر من بتاب. 

عیسی، نور مقدس، مرا درخشان ساز.

عیسی، ضعف جسم و روح را از من دور کن. 

عیسی، مرا از دست مخالفانم رهایی ده. 

عیسی، مرا از عذاب ابدی نجات بده.

عیسی، پسر خدا، بر من رحم فرما.

 

X

ای عیسی دلنشین ترین و مهربان ترین، این تضرعات کوچک ما را دریافت کن، همانطور که تو سکه کوچک بیوه زن را دریافت کردی؛ و وراثت خود را از همه دشمنان، مرئی و نامرئی، از حمله به بیگانگان، از بیماری و قحطی، از همه مصیبت ها و زخم های مرگبار، حفظ کن و از همه عذاب های آینده رهایی ده تا به تو فریاد زنیم: هللویاه

 

به تو ای خداوند و رهبر فاتح، غلبه کننده بر هاویه، من، مخلوق و خادم تو، این سرود ستایشی را ارائه می دهم؛ زیرا تو مرا از مرگ ابدی رهایی بخشیدی. اما از آنجایی که تو مهربانی محبت آمیز غیر قابل وصفی داری، مرا از همه خطرات رهایی بخش، تا بتوانم به تو فریاد زنم:

عیسی، پسر خدا، بر من رحم فرما.

 

A

خالق فرشتگان و خداوند سپاه فرشته گان، همانطور که از قدیم تو گوش و زبان او که ناشنوا و گنگ بود را باز کردی، پس اکنون ذهن و زبان گنگ مرا به ستایش نام اقدس خود باز کن، که بتوانم به تو بخوانم:

عیسی، شگفت انگیز ترین، حیرت فرشتگان.

 عیسی، قدرتمندترین، رستگاری پیشینیان.

 عیسی، شیرین ترین، شادمانی پاتریارخ ها.

 عیسی، پر جلال ترین، قلمرو پادشاهان.

عیسی، پسندیده ترین، تکمیل کننده نبوت ها.

عیسی، ستوده ترین، استقامت شهیدان.

عیسی، مسرورترین، تسلی زاهدان.

عیسی، مهربان ترین، شیرینی شبانان.

عیسی، رحیم ترین، پرهیزگاری روزه داران.

عیسی، لطیف ترین، شادی صالحان.

 عیسی، خالص ترین، متانت باکره ها.

عیسی، ازلی، نجات گناهکاران.

عیسی، پسر خدا، بر من رحم فرما.