کتاب مزامیر


از قديس یوحنای زرین دهان پرسیدند ، "آیا می شود خواندن مزامیر را کنار گذاشت؟"

او پاسخ داد ، "بهتر است خورشید از مدار خود بیفتد ، تا اینکه از خواندن مزامیر غافل شوید ، زیرا این بسیار عالی است از مزایای مطالعه مزامیر و با مداومت خواندن مزامیر بهره مند شوید. زیرا همه کتب روحانی برای ما سودمند است و شیاطین را غمگین می کند ، اما هیچ کدام مانند مزامیر نیستند. 'پس بیایید هشیار باشیم. "

7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
35 34 33 32 31 30 29
42 41 40 39 38 37 36
49 48 47 46 45 44 43
56 55 54 53 52 51 50
63 62 61 60 59 58 57
70 69 68 67 66 65 64
77 76 75 74 73 72 71
84 83 82 81 80 79 78
91 90 89 88 87 86 85
98 97 96 95 94 93 92
105 104 103 102 101 100 99
112 111 110 109 108 107 106
119 118 117 116 115 114 113
126 125 124 123 122 121 120
133 132 131 130 129 128 127
140 139 138 137 136 135 134
147 146 145 144 143 142 141
      151 150 149 148خواندن مزامیر توسط هلنا