رسولان پودنس و تروفيموس و آريستاركوس از ٧٠ رسول (٦٧م )

 

 

 

بزرگداشت: ١٥ آوريل ( ٢٨ آوريل)

رسولان مقدس آریستارخوس، پودنس و تروفیموس از جمله  ٧٠ رسول بودند که خداوند عیسی مسیح آنها را با پیام انجیل از سوی خود فرستاد ( لوقا ١٠ :١-٢٤ ).

 رسول مقدس اریستارخوس، همکار پولس رسول مقدس، اسقف شهر آپامیا سوریه شد. نام او مکرراً در کتاب اعمال رسولان مقدس ( اعمال رسولان ١٩ :٢٩، ٢٠ :٤، ٢٧: ٢ ) و در رسالات پولس رسول ( کولسيان ٤ :١٠ ؛ فیلیپيان ١ :٢٤ ) ذکر شده است. 

 نام پودنس رسول مقدس در نامه دوم پولس رسول به تیموتائوس ذکر شده است (دوم تیموتائوس ٤ :٢١).  او به عنوان عضوی از مجلس سنای روم مقام بالایی داشت. قدیس در خانه خود رسولان عالی را پذیرفت و مسیحیان مؤمن را جمع کرد. خانه او به کلیسایی به نام پستورال تبدیل شد. در آن، طبق افسانه، خود رسول مقدس پطرس به عنوان كاهن خدمت می کرد.

 رسول مقدس تروفیموس از شهر ادسا آمد.  نام او در کتاب اعمال رسولان مقدس ( اعمال رسولان ٢٠ :٤ ) و در نامه دوم پولس رسول به تیموتائوس ( دوم تیموتاوس ٤ :٢٠ ) ذکر شده است. او شاگرد و همراه پولس رسول مقدس بود و در تمام غم ها و آزارها با او شریک بود.

 هر سه رسول همزمان با رسول مقدس پولس ( حدود ٦٧) در روم در زمان امپراتور نرون (٥٤-٦٨) به شهادت رسیدند.