قديس سيريل اسقف كاتانيا


 

 

 

قديس سیریل در انطاکیه متولد شد. وی شاگرد پطرس رسول بود ، که وی را به اسقف شهر کاتانيا در سیسیل منصوب کرد. قديس سیریل گله خود را حکیمانه اداره می کرد ، متدین بود و با اعطای معجزات خداوند پاداش می گرفت. با دعای او ، آب تلخ در یک منبع ، به دلیل اینکه تلخی خود را از دست داد، به آب آشامیدنی تبدیل شد. این معجزه بسیاری از مشرکان را به سوى مسیحیت آورد. قديس سیریل به پیری رسید و درگذشت و در سیسیل به دفن شد.