قديس جان از دكاپوليس، شاگرد قديس گريگورى (٨٢٠ م )

     

 

 

بزرگداشت: ١١ آوريل ( ٢٤ آوريل)

قديس جان در پایان قرن هشتم به دنیا آمد. او در جوانی شاگرد راهب گريگورى دکاپولیس شد ( حدود 820، 20 نوامبر) و از او در صومعه تسالونیکی نذر رهبانی دریافت کرد. قدیس جان تحت راهنمایی یک معلم با تجربه به کمال روحانى بالایی دست یافت.

 هنگامی که امپراتور لئو ارمنی (813-820) آزار و شکنجه مسیحیان ارتدوکس را به دلیل احترام به شمایل مقدس شروع کرد، راهب گریگوری دکاپولیس، همراه با راهب يوسف سروده نويس ( حدود 820) ، مبارزه با بدعت شمايل شكنان را از سر گرفتند، برای چندین سال با وجود آزار و شکنجه، قدیسان گريگورى و جان بدون ترس از ارتدوكسى دفاع کردند و تكريم شمایل هاى مقدس را موعظه کردند. پس از زحمات فراوان، گريگورى راهب درگذشت (حدود سال 820)، و اندکی پس از او شاگرد وفادارش جان نیز نزد خداوند رفت. راهب  يوسف سروده نويس آثار مقدسین گريگورى و جان را به کلیسایی که به نام قدیس نیکلاس ساخته بود منتقل کرد.