موعظه در ششمین یکشنبه از متی

 

 

 

          (متی 9: 1-8) 

هنگامی که عیسی به کفرناحوم آمد، "آنها مفلوجی را بر بستر خوابانیده، نزد وی آوردند. چون عیسی ایمان ایشان را دید، به مفلوج گفت: ای فرزند، خاطر جمع دار؛ گناهانت آمرزیده شد "(آیه 2). بنابراین، انجیل حاضر به ما می گوید که چگونه خداوند فرآیند درمان بیمار را آغاز کرد. از آنجا که به عنوان خداوند متعال، او گناهانی که موجب فلج شدن آن شخص شده بود را میدید، بنابراین اول خداوند روح مفلوج را از گناهانش آزاد کرد تا پس از آن جسم او بهبود یابد. برخی از کاتبان که شنیدند عیسی گناهان مفلوج را می بخشد، به شدت واکنش نشان دادند. اما آنها شجاعت اعتراض مستقیم به خداوند را نداشتند، بنابراین در بین خود گفتند: "این شخص کفر می گوید! اما عیسی افکار ایشان را درک نموده، گفت: چرا شما در دلهای خود فکر فاسد می کنید؟ (آیات 3-4).

 

بیایید سعی کنیم به طور خلاصه این سخن خداوند به کاتبان یهودی را بررسی کنیم:

"چرا شما در دلهای خود فکر فاسد می کنید؟"

 

خداوند متوجه شد که این افکار برآمده از تنفرشان نسبت به اوست. قلب هایی که پر از احساسات گناه آلود هستند تنها می توانند موجب شر شوند. خداوند گفت: "افکار بد، قتل ها، زناها، فساد ها، دزدی ها، شهادات دروغ، و کفرها، از دل بیرون می آیند. اینهاست که انسان را نجس می سازد "(متی 15: 19-20). و قدیس یعقوب می نویسد: "هر کس وسوسه می شود زمانی که شهوتِ وی او را می کِشد و اغوا می کند. پس، زمانی که شهوت آبستن شده، گناه را می زاید؛ و گناه به انجام رسیده، مرگ را موجب می شود (یعقوب 1: 14-15). به همین دلیل بسیار مهم است که قبل از آغاز شر، از آن جلوگیری شود. شخص باید از جذب خواسته ها و افکار بدِ درون جلوگیری کند، آنگاه آنها بر روی او عمل نخواهند کرد. اگر قلب خالص و پاک باشد، تمام حواس و زندگی اش روشن خواهد بود. به همین دلیل است که مزمور نویس به خدا استدعا می کند: "خدایا، دل طاهر در من بیافرین و روح راستی را در باطنم تازه بساز " (مزمور 51، آیه 10).

 

"غیرممکن است که هیچ لغزشی نیاید" (لوقا 17: 1). اندیشه های بد در هر فرد می تواند یافت شود، زیرا "ذهن انسان از جوانی با چیزهای شر درگیر است" (پیدایش 8:21). دیگر شرارت ها از جهان استخراج می شوند، "تمام جهان تحت سلطه شریر قرار دارد" (اول یوحنا 5: 19). هنوز هم برخی به طور مستقیم از شیطان می آیند، که این کار را با وسوسه های مختلف انجام می دهد. او-شیطان حتی جرأت کرد و سعی نمود تا به خود شخص عیسی صدمه بزند. با وجود اینکه انواع بسیاری از افکار بد می توانند به سراغ ما بیایند، برخی از ما مسیحیان هستند، که با فیض خدا می توانند با شجاعت با آنها مواجه شوند و قاطعانه آنها را رد کنند. هنگامی که چیزهای شرور به ذهن می آیند بهتر است که با تحقیر با آنها رفتار کنید. درگیر هیچکدام از آنها نشوید. بیایید سعی کنیم توجه مان را به چیز دیگری جلب کنیم. به طور کلی، موثرترین راه برای اخراج افکار بد، احساس حضور مداوم مسیح در زندگی ما و دعای بی وقفه است. هنگامی که ما با ایمان گرم دعا می کنیم، ما از افکار بد و هر نیروی متخاصم آزاد می شویم. فراموش نکنید که مسیح، "کسی که در شماست بزرگتر است از او-شیطان که در جهان است" (اول یوحنا 4: 4). همراه با مسیح، ما همیشه پیروز هستیم.

 

برادران و خواهران من، بارها خداوند گفته است که انسان باید اول درون خود را طاهر سازد تا بیرون او در ظاهرش زیبا و پاک شود (نگاه کنید به متی 23: 26). به عنوان مسیحیان ارتدوکس، بیایید ما خودمان را با مسیح متحد سازیم تا با افکار بد مبارزه کنیم که قلب هایمان را پاک نگه داریم. بنابراین ما نیز این برکت خداوند را دریافت خواهیم کرد: خوشابحال پاک دلان؛ زیرا آنها خدا را خواهند دید (متی 5: 8). آمین

 

~ متروپولیتن پیسیدیه اسقف ساتیریوس

 

ترجمه از: خادم خدا