آیا کتاب مقدس تنها منبع ایمان است؟

 

 

 

 

کسانی که دیدگاه پروتستان را تأیید می کنند که ما ظاهرا موظفیم تنها کتاب مقدس را به عنوان کلام خدا بپذیریم و نه هیچ چیز دیگری ، در تلاش ناامیدکننده خود برای اثبات چیز های غیر قابل پیش بینی، بسیاری از آیات را نقل کرده اند که البته اين أيات هیچ يك از این چيزها را نمی گویند. همانطور که خواننده مشاهده می کند ، این ها آیاتی هستند که برای کل کتاب مقدس کاملاً نا مربوط هستند و به دلیل فقدان آیات دیگر ، در یک تلاش بى ثمر مورد استفاده قرار می گیرند.

 

در ادامه ، تعدادی از آنها را به این امید ارائه خواهیم کرد که پروتستان ها به طور جدی در اين مسائل تجدید نظر کنند و بدانند که ایمان آنها کاملاً بی اساس است و قطعاً مسیحی نیست.

 

"زیرا هر کس را که کلام نبوت این کتاب را بشنود، شهادت میدهم که اگر کسی بر انها بیفزاید، خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بروی خواهد افزود. و هر گاه کسی از کلام این نبوت چیزی کم کند، خدا نصیب او را از درخت حیات منقطع خواهد كرد.. )مکاشفه 22: (18

 

اشاره در اینجا فقط به کتاب نبوتی مکاشفه است. اگر به تمامی كتاب مقدس اشاره داشت ، پس ما نباید آخرین رسالات یوحنا را بپذیریم ، زیرا آنها بعد از مکاشفه نوشته شده اند! نوشته های دیگر به کتاب مقدس نیز افزوده نمی شوند ، زیرا متون مستقلی را تشکیل می دهند و آنها هیچ چنين ادعایی را بیان نمی کنند.

 

"هر آنچه من به شما امر میفرمایم متوجه شوید، تا آن را به عمل آوريد، چیزی بر آن میفزایید و چیزی از آن کم نکنید." (تثنیه 12:32)

 

این آیه به کتاب مقدس اشاره ندارد ، بلکه به هر دستور خدا، هر چه باشد ، که شامل کل سنت مقدس است. اگر به کتاب مقدس اشاره داشت ، دیگر کتاب دیگری پس از تثنیه نباید اضافه می شد!

 

هر کسی که فقط کتاب مقدس را به عنوان منبع ایمان می پذیرد ، مخالف این آیه است ، زیرا این بدان معنی است که آنها بقیه سنت مقدس را از کلام خدا حذف می کنند.

 

"نسخه این شریعت را از آنچه از آن، نزد لاویان کهنه است برای خود در طوماری بنویسد...و تمام روز های عمرش آن را بخواند...تا بیاموزد که از یهوه خدای خود بترسد، و همه کلمات این شریعت و این فرایض را نگاه داشته، به عمل آورد...و مبادا از این اوامر به طرف چپ یا راست منحرف شود..."    تثنيه 18-20 :17 

 

در اینجا ، به بخش کوچکی از کتاب مقدس ، یعنی شريعت ، اشاره شده است. در هیچ جا نمی گوید که بعداً کتابهای دیگری در داخل کتاب مقدس  یا حتی خارج از کتاب مقدس نوشته نخواهد شد. اگر این آیه فقط منحصر به شريعت نمی بود، عهد جدید هرگز نباید نوشته می شد! و اگر این آیه محدود كننده عهد جدید نباشد ، به همان اندازه برای بقيه سنت مقدس الهامى الهى نیز محدود كننده نیست!

 

بنابراین ما از کسانی که از این آیه استفاده می کنند "بدون انحراف از شريعت" (به معنای شريعت موسی) سؤال می کنیم: آیا آنها سبت را طبق شريعت نگاه می دارند ، یا شايد آنها "از آن منحرف شده اند"؟ آیا آنها هنوز "تحت قيموميت" هستند؟ غلاطیان 4: 1-9

 

 "پس توجه نمایید تا آنچه یهوه، خدای شما، به شما امر فرموده است، به عمل آوريد، و به راست و چپ انحراف منمایید."تثنیه 5: 32

همین مسئله در مورد پاسخ قبلی نیز صدق می کند ، جایی که آیه دستورات دقیق پیروی از فرامین خدا را در شريعت موسی صادر می کند. اگر کسی مایل به استفاده از آن در کتاب مقدس باشد ، پس باید آن را در مورد سنت مقدس الهام شده، چه به صورت نوشتاری و چه گفتاری اعمال کند.(2 تسالونیکیان 15:2) 

 

"بر کلامی که من به شما امر میفرمایم چیزی ميفزاييد و چیزی از آن کم منمایید، تا اوامر یهوه خدای خود را که به شما امر میفرمایم، نگاه دارید." تثنیه 2:4

 

همچنین در اینجا ، موسی به بنی اسرائیل هشدار می دهد که چیزی را از شریعتی که او به آنها تحویل داده است ، اضافه یا کسر نکنند.

 

برای ما باعث تعجب است، که اگر بسیاری از کتابهای دیگر که بعداً در کتاب مقدس اضافه شده اند ، الحاقات و شريعت خارجی محسوب نمی شوند ، پس چرا باید سنت مقدس بجا مانده چنین تلقی شود؟

 

اگر کسی بخش های اضافه شده در کتب بجا مانده از کتاب مقدس را بپذیرد ، پس باید "الحاقات" منابع الهامى الهى بجا مانده را نیز بپذیرد. در غیر این صورت ، آنها فقط باید به كتب پنج گانه عهد عتیق بچسبند.

 

 تمامی کلمات خدا مصفی است. به سخنان او چیزی میفزا، مبادا تو را توبیخ نماید و تکذیب شوی." امثال 30:5- 6

 

برخلاف این آیه ، برخی از افراد با گفتن اینكه به كتاب مقدس اشاره می كنند ، دیدگاه خود را اضافه می كنند ، در حالی كه در هیچ جایی از این آیه نمی گوید كه "كلام خدا فقط كتاب مقدس است."

 

کلام خدا خيلى بیشتر از یک کتاب واحد ، حتی الهامى الهى است. کلام خدا توسط کلیسا در بسیاری از نوشتارها به غیر از کتاب مقدس ثبت شده است ، که باعث "دروغگو" شدن همه کسانی که مایل به محدود کردن آن در کتاب مقدس هستند میشود. اين آیه می گوید "هر کلمه خداوند" - چیزی که آنها را ملزم به پذیرش آن از منابع دیگر نیز می کند ، که کلیسا حتی در خارج از کتاب مقدس به ما تحویل داده است.

 

لکن شما را دوست خوانده ام زیرا که هر چه از پدر شنیده ام به شما بیان کردم." یوحنا 15:15

 

باز هم ، این آیه نمی گوید که هر چیزی که عیسی از پدرش شنید در کتاب مقدس است. بلعكس، خود یوحنا در آیه آخر می گوید: " عیسی کارهای بسیار دیگر نیز کرد که اگر یک به یک نوشته می شد، گمان نمی کنم حتی تمامی جهان نیز گنجایش آن نوشته ها را می داشت." یوحنا 21: 25 بنابراین واضح است ، از آنجا که جهان نمی تواند همه چیزهایی را که عیسی به ما نشان داد را  گنجایش دهد ، باید چیزهای دیگری غیر از کتاب مقدس وجود داشته باشد که مى بايست کسانی که ادعا می کنند "دوستان" عیسی هستند بپذیرند ، با علم به این که چقدر چیزهای بسیاری او برای گفتن به آنها بايد داشته باشد. 

 

 یوحنا 17:17"... کلام تو راستی است"

باز هم ، این نمی گوید که کلام خدا فقط کتاب مقدس است. کلام او شامل موارد بسیار دیگری است.

 

"من تعجب میکنم که بدین زودی از آن کس که شما را به فیض مسیح خوانده است، بر می گردید به سوی انجبلی دیگر، که(انجیل) دیگر نیست. لکن بعضی هستند که شما را مضطرب میسازند و میخواهند انجیل مسیح را تبدیل نمایند. بلکه هر گاه ما هم یا فرشته اى از اسمان، انجیلی غیر از آنكه ما به آن بشارت دادیم به شما رساند، اناتیما باد...اگر کسی انجیلی غیر از آنكه پذیرفتید بیاورد اناتیما باد." غلاطیان 1: 6-9

 

تحسین برانگیز است ، چطور کسانی که انجیل را مغشوش می کنند ، (در تمایل به محدود کردن آن به تنها یک كتاب الهامى الهى - کتاب مقدس) ، از این آیه برای مسیحیان حقیقی استفاده می کنند ، که تمامی کلام خدا را در آغوش می گیرند ، و هر سنت الهامى الهى گفته یا نوشته شده كه شامل منظرهاى مختلف انجیل مسیح است.

 

این افراد یک خبر خوش منحرف را آموزش می دهند ، از آنجا که مى گويند انجیل فقط کتاب مقدس است و ما نباید چیزی خارج از آن را بپذیریم! حتی با اينكه کتاب مقدس در هيچ جایی چنین چيزي نمى گويد! این خبر خوش دروغین باعث شده است كه مسیحیان اعتراف كنند كه به این نامه وفادار مى باشند و به روح وفادار نيستند!

 

و آنها بسیار کوته بین هستند ، که حتی اگر از این آیه ی غلاطیان استفاده می کنند ، آنها بیشتر نمی خوانند ، جایی که پولس رسول دقیقاً آن چیزها را علیه افراد مخاطب اين نامه می نویسد ، که فقط به کتاب مقدس می پردازند (= شريعت مکتوب) ، و معناى روحانى کلمات موجود در آن را رها می كنند: ".. زيرا هيچ كس از اعمال شريعت عادل شمرده نمى شود..( غلاطيان 2: 16) ،"آيا انقدر بى فهم هستيد كه به روح شروع كرده، الان به جسم كامل مى شويد؟ (غلاطيان 3:3)

 

اما حتی در نامه خود به رومیان ، پولس رسول در مورد همین موضوع صحبت می کند: " بلکه یهود آن است که در باطن باشد و ختنه آنكه قلبی باشد، در روح نه در حرف که مدح آن نه ازانسان بلکه ازخداست."..."بحدی که در تازگی روح بندگی میکنیم نه در کهنگی حرف." (رومیان 2: 29 , 7: 6) و در دوم قرنتیان 3: 6 می گوید" که او ما را هم کفایت داد تا عهد جدید را خادم شویم، نه حرف را بلکه روح را زیرا که حرف میکشد لیکن روح زنده میکند.

 

بنابراین ، کسانی که می گویند "ما هیچ چیز دیگری غیر از کتاب مقدس را نمی پذیریم" باید در آخر بدانند که کتاب مقدس خود آنها را محکوم می کند ، زیرا انجیل مسیحی کتاب مقدس نیست بلکه زندگی در روح القدس است و نجات از طریق عیسی مسیح " و کتاب مقدس در این باره صحبت می کند.

 

" با خبر باشيد كه كسى شما را نربايد به فلسفه و مكر باطل بر حسب تقليد مردم و بر حسب اصول دنيوى نه بر حسب مسيح" " پس كسى درباره خوردن و آشاميدن و درباره عيد و هلال و سبت بر شما حكم نكند"  كولسيان2: 8,16.

 

با این آیه ، آنها واضحا سعی در توهین به سنت مقدس کلیسا دارند. اما این آیه در واقع علیه آنها می چرخد ، زیرا از "سنت بشری" سخن می گوید ، در حالی که ما سنت گفتاری و مکتوب رسولان  را ، که الهامى الهى است می پذیریم. (تسالونیکیان 2:15)در حقیقت ، آیه 16 بسیار خاص می شود ، این امر به كسانی كه شريعت موسی راجب به "خوردن و آشامیدن یا در هنگام جشن یا یك ماه جدید یا هر روز شنبه يعنى سبت" می گوید ، اشاره دارد. به عبارت دیگر ، به کسانی كه روح را ترك می كنند و به نامه شريعت موسی وصل می شوند ، با حفظ سبت ها و اعیاد ، و پرهیز از برخى مواد غذایی. البته ما به شريعت مراجعه می كنیم كه آیات تثنیه 12:32..17:18...5:32..4:2 تصریح می كنند كه نباید از این احكام خدا گمراه شویم و نباید چیزی از اینها اضافه یا كم شود! این آیاتی است که در ابتدا توضیح دادیم و آنها به عنوان اثبات این نکته را ارائه می دهند که باید فقط مواردی که در آنجا ذکر شده است را بپذیریم! اما در اینجا رسول (در همان آیه ای که آنها ذکر می کنند) می گوید که همه این موارد شريعت، سنت هایی است که برای مسیحیان الزام آور نیست! بنابراین بدیهی است که این افراد باید دوباره بررسی کنند که این آیات به چه معنی است!

 

"و متمسک به کلام امین بر حسب تعلیمی که یافته تا بتواند به تعلیم صحیح نصیحت کند و مخالفان را توبیخ نماید." تیطس 1 :9 

یک بار دیگر ، در اینجا نمی گوید که "كلام امين" فقط کتاب مقدس است. برعكس او ، (طبق گفته مسیحیان) ، اینجا به کل سنت مقدس اشاره دارد.

 

"تمامی کتب ازالهام خداست و بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است، تا مرد خدا کامل و بجهت هرعمل نیکو آراسته شود." 2 تیموتائوس 3 :16.17

 

این آیه به کتاب مقدس نیز اشاره نشده است (از آنجا که این مقاله قطعی ندارد و کتاب مقدس هنوز به طور کامل ساخته نشده است)؛ این به "هر كتب الهام گرفته الهى" اشاره دارد ، به معنی "هر نوشتاری که الهام گرفته الهى باشد" و دلالت بر کل سنت مقدس مکتوب دارد. در حقیقت ، حتی اگر به کتاب مقدس اشاره داشته باشد ، هیچ جا نمی گوید که فقط کتاب مقدس الهام گرفته الهى است.

 

"در این امر تامل نما  در اینها راسخ باش تا ترقی تو برهمه ظاهر شود. خویشتن را و تعلیم را احتياط كن و در این امور قائم باش که هر گاه چنین کنی، خویشتن را و شنوندگان خویش را نیزنجات خواهی داد." .." و اگر کسی بطور دیگر تعلیم دهد و کلام صحیح خداوند ما عیسی مسیح و آن تعلیمی را که به طریق دینداری است قبول ننماید،..".."در مباحثاث و مجادلات دیوانه گشته است..".."که تو وصیت را بیداغ و ملامت حفظ کن تا به ظهور خداوند ما عیسی مسیح." 1 تیموتائوس4 :15-16 ,6 :3-14

 

همانطور که هر شخص منطقی می تواند ببیند ، در اینجا هیچ اشاره ای وجود ندارد که باید فقط کتاب مقدس را بپذیریم. در واقع ، حتی در مورد کتاب مقدس نیز صحبت نمی شود. در عوض ، در مورد "كلام" صحبت می کند ، که اساساً ما را به سنت گفتاری سوق می دهد ، با توجه به اینکه بعداً در متن های زیادی (از جمله کتاب مقدس) ضبط شده اند.

 

"و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده ايد که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است. که در وی تمامی عمارت با هم مرتب شده، به هیکل مقدس در خداوند نمو میکند.و در وی شما نیزبا هم بنا کرده میشوید تا در روح مسکن خدا شويد."افسسیان 2 :19-22

 

در اینجا حتی به نوشته های کلی ، فقط به ساختمان کلیسا اشاره نمی شود. اما حتی اگر به نوشتار نیز اشاره می شود ، این واقعیت که چیزی بر پایه بنیان رسولان ساخته شده است ، نشان می دهد که کتابهای نوين و الهامى الهى نیز قابل قبول است.

 

اعمال 20 : 30 - 31"... و از ميان خود شما مردمانى خواهند برخاست که سخنان كج خواهند گفت ، تا شاگردان را به دنبال خود بکشند ... من از تنبيه نمودن هر يك از شما با اشک ها باز نايستادم."

 

در اینجا او علیه آن مسیحیان دروغین صحبت می کند که "بیرحمانه" می گویند ما فقط باید کتاب مقدس را بپذیریم و سنت کلامی را که رسول "اشک آلود" به شخصه به بسيارى  از قديسين آموخت ، رد کنیم.

 

"..به ما گوش دهید..."1یوحنا 4:6

این مربوط به موعظه مى شود نه کتاب مقدس.