37, 1-14

1. ὶ ἐέ ἐ' ἐὲ ὶ ί, ὶ ἐήέ ἐ ύ ύ ὶ ἔέ ἐ έῳ ῦ ί, ὶ ῦ ἦ ὸ ὀέ ἀί· 2 ὶ ήέ ἐ' ὐὰ ό ύῳ, ὶ ἰὺ ὰ ό ἐὶ ώ ῦ ί, ὰ ό. 3 ὶ ἶ ό · ἱὲ ἀώ, ἰ ή ὰ ὀέ ῦ; ὶ ἶ· ύ ύ, ὺ ἐίῃ ῦ. 4 ὶ ἶ ό · ή ἐὶ ὰ ὀᾶ ῦ ὶ ἐῖ ὐῖ· ὰ ὀᾶ ὰ ά, ἀύ ό ί. 5 ά έ ύ ῖ ὀέ ύ· ἰὺ ἐὼ έ ἐ' ὑᾶ ῦ ῆ 6 ὶ ώ ἐ' ὑᾶ ῦ ὶ ἀά ἐ' ὑᾶ ά, ὶ ἐῶ ἐ' ὑᾶ έ ὶ ώ ῦά ἰ ὑᾶ, ὶ ή· ὶ ώ ὅ ἐώ ἰ ύ. 7 ὶ ἐή ὼ ἐίό . ὶ ἐέ ἐ ῷ ἐὲ ῦ ὶ ἰὺ ό, ὶ ή ὰ ὀᾶ ἑά ὸ ὴ ἁί ὐῦ. 8 ὶ ἶ ὶ ἰὺ ἐ' ὐὰ ῦ ὶ ά ἐύ, ὶ ἀέ ἐ' ὐὰ έ ἐά, ὶ ῦ ὐ ἦ ἐ' ὐῖ. 9 ὶ ἶ ό · ή ἐὶ ὸ ῦ, ή, ἱὲ ἀώ, ὶ ἰὸ ῷ ύ· ά έ ύ· ἐ ῶ ά ά ἐὲ ὶ ἐύ ἰ ὺ ὺ ύ, ὶ ά. 10 ὶ ἐή ό ἐίό · ὶ ἰῆ ἰ ὐὺ ὸ ῦ, ὶ ἔ ὶ ἔ ἐὶ ῶ ῶ ὐῶ, ὴ ὴ ό. 11 ὶ ἐά ύ ό έ· ἱὲ ἀώ, ὰ ὀᾶ ῦ ᾶ ἶ Ἰή ἐ, ὶ ὐὶ έ· ὰ έ ὰ ὀᾶ ἡῶ, ἀό ἡ ἐὶ ἡῶ, ή. 12 ὰ ῦ ή ὶ ἰὸ ὸ ὐύ· ά έ ύ· ἰὺ ἐὼ ἀί ὰ ή ὑῶ ὶ ἀά ὑᾶ ἐ ῶ ά ὑῶ ὶ ἰά ὑᾶ ἰ ὴ ῆ ῦ Ἰὴ, 13 ὶ ώ ὅ ἐώ ἰ ύ ἐ ῷ ἀῖί ὺ ά ὑῶ ῦ ἀῖ ἐ ῶ ά ὸ ό . 14 ὶ ώ ὸ ῦά ἰ ὑᾶ, ὶ ή, ὶ ή ὑᾶ ἐὶ ὴ ῆ ὑῶ, ὶ ώ ὅ ἐὼ ύ· ά ὶ ή, έ ύ.