Kεφάλαιο 18ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 20ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19ο.

Ο "φωτισμός" του "πιστού", γίνεται με την είσοδο του Θεού Λόγου Ιησού Χριστού στην "καρδιά" του.


Στα προηγούμενα κεφάλαια, είδαμε πως στην προς Εφεσίους επιστολή, στο 5/ε΄ 7-20, ο απόστολος Παύλος μιλάει για τους αναγεννημένους χαρισματούχους πιστούς.  Στο ίδιο χωρίο όμως, και συγκεκριμμένα στο εδάφιο 14, ο απόστολος μας αναφέρει και την αιτία αυτού του φωτισμού: τον Ιησού Χριστό.

"παν γαρ το φανερούμενον φως εστιν, διο λέγει: ΄΄έγειρε ο καθεύδων, και ανάστα εκ των νεκρών, και επιφαύσει σοι (θα σε φωτίσει) ο Χριστός΄΄".

-Εφεσίους 5/ε΄ 14.

Στο εδάφιο αυτό, βλέπουμε πως όχι μόνο αναφέρεται ο Ιησούς Χριστός ως το "φως που φωτίζει", αλλά πως η Χριστιανική αναγέννηση ονομάζεται επίσης και "ανάσταση".

Ας δούμε όμως τα πράγματα από την αρχή:

"1. Έν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος… 4. Εν αυτώ ζωή ην, και η ζωή ην το φως των ανθρώπων9. Ην το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον… 11. εις τα ίδια ήλθεν, και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. 12. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι, τοις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού, 13. οι ουκ εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν.  14. Και ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας"

-Ιωάννης 1/α΄ 1,4,9-14.

Σύμφωνα με τα εδάφια αυτά, ο Θεός Λόγος, ο ένσαρκος Ιησούς Χριστός, ήταν (ο ίδιος) "η ζωή" και "το φως" των ανθρώπων.  Στα προηγούμενα, είδαμε ότι "η ζωή" του Θεού είναι "το φως" του Θεού.

Τα εδάφια 4 και 9, δείχνουν πως ο κάθε ζωντανός άνθρωπος, φωτίζεται από το φως του Χριστού.  Όμως, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στα εδάφια 11 ως 14, μας δείχνει ότι ο Χριστιανικός φωτισμός είναι κάτι πολύ βαθύτερο.  Σύμφωνα με τα εδάφια 11 και 12, τα "τέκνα του Θεού" τα γεννημένα "άνωθεν" (ξανά) από νερό και Πνεύμα, "λαβαίνουν" αυτό το "φως", αυτή την ίδια τη "ζωή" τον Ιησού Χριστό, ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ.  Δεν λένε τα εδάφια "όσοι πίστεψαν" μόνο, αλλά και "όσοι έλαβαν αυτόν".  Και σύμφωνα με το εδάφιο 13, αυτοί είναι οι "αναγεννημένοι Χριστιανοί".

Και το εδάφιο 14, συνοψίζει τα παραπάνω, λέγοντας πως ο Χριστός "σκήνωσε", (κατοίκησε), όχι απλώς μεταξύ των Χριστιανών, μα ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ.  "εσκήνωσε εν ημίν" λέει ο απόστολος Ιωάννης.  Και μαρτυρεί, πως αυτοί στους οποίους σκήνωσε, "είδαν τη δόξα του", δηλαδή "το φως του".

Τι μας διδάσκει λοιπόν εδώ ο απόστολος Ιωάννης;

Πως οι Χριστιανοί στο βάπτισμα λαβαίνουν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, έτσι στον φωτισμό, (όταν δηλαδή αρχίζει να εκδηλώνεται το Άγιο Πνεύμα μετά τον καθαρισμό της καρδιάς), λαβαίνουν μέσα τους και τον Ιησού Χριστό.  Είναι αυτό για το οποίο μίλησε ο Κύριος Ιησούς, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη:

"Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτώ: "εάν τις αγαπά με, τον λόγον μου τηρήσει, και ο Πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα, (θα έλθουμε), και μονήν παρ' αυτώ ποιησόμεθα".

-Ιωάννης 14/ιδ΄ 23.

Ο Ιησούς λοιπόν, είχε από πριν πει, πως θα κατοικήσει μαζί με τον καθένα που θα τηρήσει τις εντολές του, με άλλα λόγια που θα καθαρίσει την καρδιά του.

Ας δούμε όμως μερικά ακόμα χωρία της Αγίας Γραφής, που μιλούν για την έλευση του Ιησού Χριστού ως φωτός, στην καρδιά των φωτισμένων γιών του Θεού:

"Ο Θεός… ος έλαμψεν εν ταις καρδίαις ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού".

-Β΄ Κορινθίους 4/δ΄ 6.

Πράγματι, ο Θεός φανερώθηκε "στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού", ο οποίος είναι "λάμψη του φωτός Του", (Εβραίους 1/α΄ 3), και φωτίζει, "λάμποντας στην καρδιά" των Χριστιανών.

Στη Β΄ Πέτρου 1/α΄ 19, ο απόστολος Πέτρος μας λέει, πως χρειαζόμαστε τον προφητικό λόγο, για να φέγγει σαν λυχνάρι (αμυδρά), και να οδηγεί την οδό μας, "εωσού έλθει η αυγή της ημέρας, και ο φωσφόρος ανατείλη εν ταις καρδίαις ημων".

Είναι αυτό για το οποίο μιλάει η Παλαιά Διαθήκη, λέγοντας:

"Η οδός των δικαίων, είναι ως το λαμπρό φως, το φέγγον επί μάλλον και μάλλον, εωσού γίνει τελεία ημέρα".

-Παροιμίες 4/δ΄ 18.

Και φυσικά, "οδός των δικαίων"  που οδηγεί στο Θεό, είναι ο Ιησούς Χριστός:

"Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή.  Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι εμού".

-Ιωάννης 14/ιδ΄ 6.

Αυτός, (ο "φωσφόρος" Ιησούς Χριστός), είναι που φωτίζει σαν ολοφώτεινη μέρα τις καρδιές των γιών του Θεού.

Αυτό το γνώριζε καλά ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος έγραψε για τον Ιησού Χριστό στο Ευαγγέλιό του:

"…επισκέψεται ημάς ανατολή εξ' ύψους, επιφάναι (για να φωτίσει) τους εν σκότει, και σκιά θανάτου καθημένοις, του κατευθύναι τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης".

-Λουκάς 1/α΄ 78,79.

Αυτός που ανέτειλε από ψηλά λοιπόν, ήταν ο Ιησούς Χριστός.  Αυτός φώτισε τους δικαίους, κι έγινε δρόμος προς τον Πατέρα.  Αυτός είναι ο φωσφόρος.

Πιστεύουμε πως τα προηγούμενα χωρία, είναι αρκετά, για να φανεί πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι:

Ο "φωσφόρος" Ιησούς Χριστός, ως ο Πανταχού παρών Θεός Λόγος, εισέρχεται και "σκηνώνει" "στην καρδιά" των "γιών του Θεού", καθιστώντας τους: "φωτισμένους".  Είναι ένας φωτισμός ανώτερος από αυτόν που δίνει "σε κάθε άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο".

 

Kεφάλαιο 18ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 20ο

Δημιουργία αρχείου: 13-1-2000.

Τελευταία ενημέρωση: 3-11-2004.

Πάνω