Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική σελίδα

Πατέρες και Ψυχοθεραπευτικά

Μ. Βασίλειος: Η πλεονεξία είναι κλοπή! // Απληστία: Καλύτερα παρέα με γύπες

Φιλαργυρία και ελπίδα στον Θεό

Αγίου Δημητρίου τού Ροστώφ

 

Πηγή: "Πνευματικό Αλφάβητο" Ιερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπός Αττικής. 1996.

 

Πλούτος εάν ρέει, μη προστίθεσθε καρδία" (Ψαλμοί 61. 11). Μη θαμπώνεσαι από τον πλούτο. Θαμπώσου από τη δόξα και την παντοδυναμία του Θεού, και στήριξε σ' Αυτόν κάθε ελπίδα σου. Μη δίνεις την καρδιά σου στο χρυσάφι. Δώσε την στον Κύριο και μη φοβάσαι ούτε γι' αυτή τη ζωή ούτε για την άλλη.

Η τσιγκουνιά και η φιλαργυρία είναι σημάδια τόσο ολιγοπιστίας όσο και υπερηφάνειας. Ο πιστός και ταπεινός άνθρωπος είναι πάντα ελεήμων. Γνωρίζει πως ο Θεός είναι πλούσιος, και ο πλούτος Του δεν τελειώνει ποτέ. Και ότι είναι πανάγαθος και μισθαποδότης, γι' αυτό και δεν είναι δυνατό να τον εγκατάλειψη. "Νεότερος εγενόμην και γαρ εγήρασα και ουκ είδον δίκαιον εγκαταλελειμμένον, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους" (Ψαλμοί 36. 25), διαβεβαιώνει ο ψαλμωδός. Και ο Κύριος παρατηρεί: "Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ υμών ο ουράνιος τρέφει αυτά· ουχ υμείς μάλλον διαφέρετε αυτών; … Μη ουν μεριμνήσετε λέγοντες, τι φάγωμεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλλώμεθα;… Οίδε γαρ ο πατήρ υμών ο ουράνιος ότι χρήζετε τούτων απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν" (Ματθαίος 6. 26, 31-33).

Ο άνθρωπος του Θεού είναι και ολιγαρκής. Πλούτος του είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος που τον επισκιάζει. Θησαυρός του είναι η ζωντανή παρουσία του Κυρίου γύρω του και μέσα του, που τού χαρίζει την ειρήνη, "την πάντα νουν υπερέχουσαν". Καθημερινό του βίωμα είναι το ψαλμικό: "Αγαθός μοι ο νόμος του στόματος σου (Κύριε) υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου" (Ψαλμοί 118. 72). "Κρείσσον ολίγον τω δικαίω υπέρ πλούτον αμαρτωλών πολύν ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος" (Ψαλμοί 36. 17).

Μη δένεσαι με τα χρήματα για να μην αποκοπής τελείως από την αγάπη του Θεού. Μην είσαι φιλάργυρος, για να μην περιπέσεις σε απιστία ή σε πλάνη. "Ρίζα γαρ πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία, ης τινές ορεγόμενοι αποπλανήθηκαν από της πίστεως και εαυτούς περιεπείραν οδύναις πολλαίς" (Α' Τιμ. 6. 10).

Μην αρνήσαι τη βοήθεια σου σ' όσους έχουν ανάγκη, για να μη σου αρνηθεί και ο Θεός τη βοήθεια Του όταν θα την χρειασθείς. Μην κλεινής την πόρτα σου στον φτωχό, για να μη σου κλείσει και ο Θεός τη θύρα του ελέους Του. "Μακάριος ο συνιών επί φτωχό και πένητα· εν ημέρα πονηρά ρύσεται αυτόν ο Κύριος" (Ψαλμοί 40. 1).

Δημιουργία αρχείου: 29-4-2015.

Τελευταία ενημέρωση: 29-4-2015.