Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ενότητες: Θρησκείες και Σαϊεντολογία

 

Εγκύκλιον Σημείωμα

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος

Μια διαφωτιστική εγκύκλιος από την Ιερά Σύνοδο, που δείχνει το παράνομο πρόσωπο της Σαϊεντολογίας, η οποία αν και απαγορεύθηκε από τον Ελληνικό νόμο, (όπως έχει συμβεί και σε άλλες χώρες), επέστρεψε με νέο όνομα για να εγκλωβίσει οπαδούς.

Προς
Την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και τας Ιεράς Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος

     Δια του παρόντος και προς αντιμετώπισιν των πανταχόθεν προερχομένων κατά της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως επιφορών, γνωρίζομεν υμίν ότι υπό της παραθρησκευτικής οργανώσεως της αυτοαποκαλούμενης "Ελληνική Εκκλησία της Σαηεντολογίας", εξεδόθη και απεστάλη εις τους Ιερούς Ναούς, τας Ιεράς Μητροπόλεις και άλλας Εκκλησιαστικάς Υπηρεσίας, έντυπον υπό τον τίτλον "Ελευθερία Έκφρασης", με περιεχόμενον άκρως εχθρικόν, συκοφαντικόν και υβριστικόν κατά της Εκκλησίας ημών και ιδιαιτέρως κατά του ποιμαντικού έργου Αυτής εις τον τομέα της αντιμετωπίσεως των αιρέσεων, δι' ου επιδιώκεται ο αποπροσανατολισμός και η σύγχυσις της Κοινής γνώμης, λόγω των καταδικαστικών κατ' αυτής αποφάσεων εν Ελλάδι και εν τη αλλοδαπή.

Τυγχάνει, εξ άλλου, εις άπαντας γνωστή η εχθρική στάσις και η αντιεκκλησιαστική δραστηριότης της οργανώσεως ταύτης, ιδία δια της μυστικής παρακολουθήσεως εκκλησιαστικών προσώπων, ως απεδείχθη εκ της εισαγγελικής ερεύνης εις τα Γραφεία της οργανώσεως ταύτης εις το παρελθόν.

Ως εκ τούτου, εφιστώμεν την προσοχήν υμών επί του εν λόγω εντύπου, υπομιμνήσκοντες υμίν ότι η ως άνω γνωστή παραθρησκευτική οργάνωσις, πρώην Κ.Ε.Φ.Ε. (Κέντρον Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος), διελύθη δια των αποφάσεων υπ' αριθμ. 7380/'96 του Πρωτοδικείου Αθηνών και 10493/'97 του Εφετείου Αθηνών, χαρακτηρισθείσα ως "μία οργάνωση με ολοκληρωτικές δομές και τάσεις που στην ουσία περιφρονεί τον άνθρωπον, ενώ ενεργεί ελεύθερα και μόνον κατ' επίφαση προκειμένου και αποκλειστικά να προσελκύσει μέλη τα όποια στη συνέχεια υφίστανται... πλύση εγκεφάλου, με απώτερο σκοπό την δημιουργία κατευθυνόμενου τρόπου σκέψης... και που από ετών ετράπηκε σε απαγορευμένη κερδοσκοπική δραστηριότητα..." (απόφασις Εφετείου Αθηνών 1997) και ότι "αποτελεί καλυμμένη εμπορική επιχείρηση και... επιδιώκει σκοπούς ξένους προς την φύση και την έννοια του ανθρώπου ως ελευθέρου όντος και προς τα ήθη και τα έθιμα του Ελληνικού Λάου" (απόφασις Πρωτοδικείου), "επικουρικώς δε διότι οι σκοποί του και γενικώτερα η λειτουργία του απέβησαν παράνομοι, ανήθικοι και αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη" (απόφασις Εφετείου).

Όθεν, παρακαλούμεν υμάς όπως δια της έμφρονος ποιμαντικής υμών κρίσεως ενημερώσητε επί του εν τοις ύπερθεν διαλαμβανομένου θέματος τους εν τη υμετέρα Θεοσώστω επαρχία διακονούντας Ιερείς, τους συνεργάτας εις το έργον της Εκκλησίας, ως και τους εν ταις ενορίαις υμών ενδιαφερομένους.

Εντολή και εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου
Ο Αρχιγραμματεύς 
Ο Σαλώνων Θεολόγος


Από το ενημερωτικό περιοδικό του Διορθόδοξου Συνδέσμου Πρωτοβουλία Γονέων, «Διάλογος», Αθήνα, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2002, τεύχος 29. 

Δημιουργία αρχείου: 19-1-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 20-1-2005.

ΕΠΑΝΩ