Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Ιστορικά ντοκουμέντα

Το αποκρυφιστικό ξεκίνημα τής Σκοπιάς: 2ο Μέρος // Μάρτυρες του Ιεχωβά - Διαγγελείς της Βασιλείας του Θεού: Ένα βιβλίο ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ τής ιστορίας τής Σκοπιάς // Η μετεξέλιξη των Αντβεντιστικών δογμάτων από τον Ρώσσελ

Η Συνέλευση στο Σίνταρ Πόϊντ του Οχάϊο το 1922

(5 έως 13 Σεπτεμβρίου)

Ψευδοπροφητείες που κρύβονται επιμελώς

 

Όταν η Σκοπιά μιλάει στα σύγχρονα έντυπά της για τις "θαυμαστές αποκαλύψεις προφητειών" τού παρελθόντος της, ΞΕΧΝΑΕΙ να αναφέρει, ότι μιλάει για ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΕΣ προφητείες που σήμερα πλέον τις θεωρεί "αποστατικές διδασκαλίες", που αν κάποιος οπαδός της τις δίδασκε θα τον έδιωχνε με τις κλωτσιές. Ξεχνάει επίσης να αναφέρει ότι τα ίδια που σήμερα αναφέρει ως "σίγουρα" και "αποδεδειγμένα", τα δίδασκε τότε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ και σε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ, επίσης ως "σίγουρα και αποδεδειγμένα"...

 

Το βιβλίο της εταιρίας Σκοπιά ‘ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ—ΔΙΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ’, (1993) που αποτελεί την πληρέστερη ιστορία του κινήματος όπως την φαντάζεται η ηγεσία της, αναφέρεται συχνά στη Συνέλευση στο Σίνταρ Πόϊντ του Οχάϊο που διεξήχθη στις 5-13 Σεπτεμβρίου του 1922. Χαρακτηρίζεται μάλιστα σαν ένα από τα «Αξιοσημείωτα γεγονότα» στην ιστορία των Μαρτύρων. Το βιβλίο ‘ΔΙΑΓΓΕΛΕΙΣ’, αναφέρει στη σελίδα 678 ότι «Οι Σπουδαστές της Γραφής, έφυγαν από τη συνέλευση που διεξήγαγαν στο Σίνταρ Πόϊντ του Οχάϊο, το 1922, ενθουσιασμένοι από τις αποδείξεις για την εκπλήρωση Βιβλικών προφητειών», και ότι (σελίδα 77):

 

«Το αποκορύφωμα της συνέλευσης ήταν τη Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, όταν ο αδελφός Ρόδερφορντ εκφώνησε την ομιλία ‘Η Βασιλεία’. Κατά την πάγια τακτική του, το Βιβλίο ΔΙΑΓΓΕΛΕΙΣ δεν αναφέρει ποιες συγκεκριμένες προφητείες είχαν εκπληρωθεί που προκάλεσαν τον «ενθουσιασμό των Σπουδαστών της Γραφής» στη συνέλευση του 1922. Ποιες, λοιπόν, ήταν μερικές από τις «εκπληρωμένες προφητείες» και άλλες σημαντικές ενοράσεις που παρουσιάσθηκαν στο Σίνταρ Πόϊντ του Οχάϊο στο «αποκορύφωμα της Παρασκευής 8 Σεπτεμβρίου 1922, στην ομιλία του Ιωσήφ Ρόδερφορντ με τίτλο ‘Η Βασιλεία’; Η Σκοπιά 1 Νοεμβρίου 1922, δημοσίευσε αυτή την ομιλία του Ρόδερφορντ. Παρακάτω παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα που αποκαλύπτουν το είδος των ‘εκπληρωμένων προφητειών που ενθουσίασαν τους Σπουδαστές της Γραφής:’

 

«Η Βιβλική προφητεία δεικνύει ότι ο Κύριος επρόκειτο να εμφανισθή δια δευτέραν φοράν εις το έτος 1874. Η Βιβλική προφητεία δεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ούτος ενεφανίσθη κατά το έτος 1874. Η εκπληρωθείσα προφητεία προσδιορίζεται άλλως πως εκ των φυσικών γεγονότων, και τα γεγονότα ταύτα είναι αδιαμφισβήτητα…. ο ίδιος ο Ιησούς διεκήρυξε ότι κατά τον χρόνον της παρουσίας αυτού θα διεξήγε τον θερισμόν του λαού αυτού, κατά την διάρκεια του οποίου θα συνήθροιζεν εις εαυτόν τους αληθείς και οσίους αυτού. Επί τινα έτη το έργον τούτο ενεργείται και είναι πλησίον η ολοκλήρωσίς του. Εδήλωσεν ότι κατά την διάρκειαν της παρουσίας αυτού θα είχεν εκείνον όστις θα πληρούσε το αξίωμα του πιστού και φρονίμου υπηρέτου [Ρώσσελ], δια του οποίου ο Κύριος θα επρομήθευεν εις τον λαόν αυτού την τροφήν εν καιρώ. Άπαντα τα γεγονότα δεικνύουν ότι αι προφητείαι αύται έχουσιν εκπληρωθή…. Εφόσον υπήρξε παρών από του 1874, συνάγεται, εκ των γεγονότων τα οποία ημείς δυνάμεθα να είδωμεν, ότι η περίοδος από του 1874 έως το 1914 είναι η ημέρα ετοιμασίας. Κάτι τέτοιο δεν αντιμάχεται την σκέψιν ότι ‘ο καιρός του τέλους’ είναι από του 1799 έως το 1914.

 

Τα φυσικά γεγονότα, λοιπόν, σαφώς δεικνύουν ότι η ημέρα της ετοιμασίας είναι από του 1874 και εντεύθεν, και ότι το έργον του Ηλία έχει επιτελεσθεί από του 1874 και εντεύθεν, τελειούμενον το 1918……Προ του 1878 η κατ' όνομα εκκλησία ηύξησε την δύναμίν της επί της γης. Εις το έτος 1878 η εύνοια του Θεού απεσύρθη εκ των κατ' όνομα συστημάτων…. Η προφητεία δύναται να κατανοηθεί καλύτερον όταν εκπληρούται…. . [το 1919] και ήλθον εις γνώσιν του γεγονότος ότι το έργον του Ηλία ετελείωσεν, και ότι το έργον το οποίον απεικονίσθη υπό του Ελισαιέ πρέπει να αρχίσει.

 

Η Βασιλεία των ουρανών είναι εγγύς, ο Βασιλεύς βασιλεύει, η αυτοκρατορία του Σατανά καταρρέει, ‘εκατομμύρια ήδη ζώντων δεν θέλουσιν αποθάνει’ [λόγω της προσδοκίας για το 1925]. Το πιστεύετε τούτον; Πιστεύετε ότι η Βασιλεία της δόξης είναι παρούσα, και ότι υφίσταται από του 1874; Πιστεύετε ότι κατά την διάρκειαν αυτού του καιρού αυτός είχεν έναν πιστόν και σοφόν υπηρέτην [Ρώσσελ] μέσω του οποίου διηύθυνεν το έργον του και διέτρεφεν τον οίκον της πίστεως;»

 

Μετά την παράθεση αυτών «των εκπληρωμένων προφητειών που ενθουσίασαν τους Σπουδαστές της Γραφής», λοιπόν, πώς θα χαρακτηρίζατε την απατηλή περιγραφή που επιχειρεί το βιβλίο ΔΙΑΓΓΕΛΕΙΣ σήμερα, εξαπατώντας τους αναγνώστες του, Μάρτυρες ή μη;

 

Από Συνεργάτη

Δημιουργία αρχείου: 3-12-2009.

Τελευταία μορφοποίηση: 12-7-2016.

ΕΠΑΝΩ