راهنمای روزه داریی ش ج پ چ س د
7 6 5 4 3 2 1
29 Aug 28 Aug 27 Aug 26 Aug 25 Aug 24 Aug 23 Aug
14 13 12 11 10 9 8
5 Sep 4 Sep 3 Sep 2 Sep 1 Sep 31 Aug 30 Aug
 
21 20 19 18 17 16 15
12 Sep 11 Sep 10 Sep 9 Sep 8 Sep 7 Sep 6 Sep
28 27 26 25 24 23 22
19 Sep 18 Sep 17 Sep 16 Sep 15 Sep 14 Sep 13 Sep
 
        31 30 29
22 Sep 21 Sep 20 Sep
 


برای توضیحات بیشتر اینجا را کلیک کنید