راهنمای روزه داریی ش ج پ چ س د
4 3 2 1      
26 Sep 25 Sep 24 Sep 23 Sep      
11 10 9 8 7 6 5
3 Oct 2 Oct 1 Oct 30 Sep 29 Sep 28 Sep 27
Sep
 
18 17 16 15 14 13 12
10 Oct 9 Oct 8 Oct   7 Oct 6 Oct 5  Oct 4 Oct
25 24 23 22 21 20 19
17 Oct 16 Oct 15 Oct 14 Oct 13 Oct 12 Oct 11 Oct
 
    30 29 28 27 26
22 Oct 21 Oct 20 Oct 19 Oct 18 Oct
 


برای توضیحات بیشتر اینجا را کلیک کنید