راهنمای روزه داریی ش ج پ چ س د
2 1          
24 Oct 23 Oct
9 8 7 6 5 4 3
31 Oct 30 Oct 29 Oct   28 Oct 27 Oct 26 Oct 25 Oct
 
16 15 14 13 12 11 10
7 Nov 6 Nov 5 Nov   4 Nov 3 Nov 2 Nov 1 Nov
23 22 21 20 19 18 17
14 Nov 13 Nov 12 Nov 11 Nov 10 Nov 9 Nov 8 Nov
30 29 28 27 26 25 24
21 Nov 20 Nov 19 Nov 18 Nov 17 Nov 16 Nov 15 Nov


برای توضیحات بیشتر اینجا را کلیک کنید