هرست مطالب

 

پیشگفتار

 مقدمه؛   روزهٔ بزرگ: سفر به سوی پاسکا

 فصل اول؛   آمادگی برای روزهٔ بزرگ

1)        میل و علاقه ( زکی )

2)        فروتنی ( باجگیر و فریسی )

3)        بازگشت از تبعید ( پسر گمشده )

4)        داوری نهایی ( یکشنبهٔ حذف گوشت )

5)        بخشش (یکشنبهٔ حذف لبنیات )

 

فصل دوم؛   عبادتِ دورهٔ روزهٔ بزرگ

1)        "غم و اندوه درخشان"

2)        دعای دورهٔ روزه از قدیس افرایم سوری

3)        کتاب مقدس

4)        تریودیون

 

فصل سوم؛   لیتورگی هدایای از پیش تقدیس شده

1)     دو معنا از عشاى ربانى

2)     دو معنا از روزه دارى

3)     عشاى ربانىِ مغرب

4)     نظم خدمات

 

فصل چهارم؛  سفرِ روزهٔ بزرگ

1)           آغاز: کانُن بزرگ

2)           شنبه های روزهٔ بزرگ

3)           یکشنبه های روزهٔ بزرگ

4)           وسط دورهٔ روزه: صلیب مقدس

5)           در راه بیت عَنیا و اورشلیم

 

فصل پنجم؛  روزهٔ بزرگ در زندگی ما

1)             "جدی گرفتن آن …."

2)             شرکت در خدمات دورهٔ روزهٔ بزرگ

3)             "… اما توسط دعا و روزه"

4)             دورهٔ روزهٔ بزرگ "یک سبک زندگی"

 

یادداشت ها و مراجع