يكشنبه داورى نهايى
(حذف گوشت) 
(2021/3/7)

 

 

 

 

مقدمه

یکشنبه داورى نهايى، سومین یکشنبه یک دوره سه هفته ای قبل از شروع روز بزرگ است. در طول این مدت ، خدمات کلیسا شامل سرودهایی از تريوديون ، یک کتاب ليتورگى اى است که شامل خدمات از یکشنبه باجگير و فریسی ، دهمين يكشنبه قبل از پاسكا (عید پاک) ، تا شنبه بزرگ و مقدس است. در این روز ، تمرکز بر روی داورى همه افرادی است که وقتی مسیح در جلال خود باز مى گردد ، در برابر عرش خدا خواهند ایستاد.

 

داستان کتاب مقدسى

گرامیداشت این یکشنبه از مثل خداوند ما عیسی مسیح در مورد بازگشت ثانوى او و داورى نهايى همه، اعم از زندگان و مردگان گرفته شده است. در متی 25: 31-46 ، مسیح درباره آنچه در این مقطع زمانی خاص که او "در جلال خود و با همراهى همه فرشتگان مقدسش خواهد آمد" اتفاق خواهد افتاد، صحبت مى كند(آیه 31).

هنگام آمدن خود ، "او بر تخت جلال خود خواهد نشست" ، و همه امت ها در برابر او جمع خواهند شد. او آنها را جدا خواهد کرد "همانطور که چوپان گوسفندان خود را از بزها جدا می کند" (آیه 32). گوسفندان در سمت راست و بزها در سمت چپ او قرار می گیرند.

او به گوسفندان خواهد گفت: "بیاييد ، ای بركت يافتگان از پدر من ، و ملكوتى را که از بنیان جهان برای شما آماده شده است ، به ميراث گيريد" (آيات 33-34)

این ملكوت به دلیل دلسوزی و خدمت به نیازمندان به گوسفندان عرضه می شود. عیسی می گوید ، "... زیرا چون گرسنه بودم مرا طعام دادید، تشنه بودم سيرابم نموديد،غریب بودم مرا جا داديد، برهنه بودم مرا پوشانيديد، مریض بودم عيادتم كرديد، در حبس بودم ديدن من آمدید. "

گوسفندانی که صالحان برگزیده شده برای ملكوت هستند ، سؤال خواهند کرد که چطور می تواند چنین باشد، آنها از عیسی می پرسند که کی او گرسنه یا تشنه،غریب، برهنه و در حبس بوده است. او به آنها جواب خواهد داد: هر آينه به شما می گویم ، آنچه كه به يكى از اين برادران كوچكترين من كرديد، به من كرده ايد "(آيات

35-40).

 مسیح پادشاه ، که بر تخت داوری خود نشسته است ، سپس به بزهای سمت چپ خود روی خواهد كرد و مى گويد ، "اى ملعونان، از من دور شوید در آتش جاودانى که برای شیطان و فرشتگانش مهيا شده است" (آیه 41) او آنها را محکوم خواهد کرد زیرا آنها وقتی او گرسنه بود به او غذا ندادند ، هنگام تشنگی به او آب ندادند ، وقتی غریب بود او را جا ندادند ، وقتی برهنه بود او را نپوشانيدند ، وقتی بیمار یا در حبس بود او را عيادت نکردند.

بزها از خداوند خواهند پرسید ، "چه وقت تو را گرسنه یا تشنه یاغریب یا برهنه یا بیمار یا در حبس دیده، و به تو خدمت نکردیم؟" آنگاه او در جواب آنها می گوید: "هر آينه به شما می گویم ، آنچه به يكى از اين كوچكان نكرديد، به من نكرده اید" (آيات 42-45).

عیسی سخنان خود را در مورد داورى نهايى با بیان اینکه کسانی که در سمت چپ قرار دارند "به عذاب جاودانى ، اما صالحان به حيات ابدی خواهند رفت" به پایان می رساند (آیه 46).

در دو یکشنبه گذشته این دوره قبل از روزه ، تمركز بر روى صبر و رحمت بی حد و حصر خداوند ، از ميل وافر او برای پذیرش هر گناهکاری که به او بازمی گردد ، قرار گرفت. در این یکشنبه سوم ، یک حقیقت مکمل قدرتمندانه به ما یادآوری می شود: هیچ کس به اندازه خدا صبور و مهربان نیست ، اما حتی او کسانی را که توبه نمی کنند ، نمی بخشد. خدای محبت نیز خدای پارسايى است و وقتی مسیح دوباره در جلال بازگردد ، او به عنوان قاضی ما خواهد آمد. پیام روزه به هرکدام از ما چنین است: وقتی که هنوز زمان باقى است بازگرديد، قبل از فرجام توبه کنید.

 

این یکشنبه بُعد فرجام شناختى روزه را پیش روی ما قرار می دهد: روزه بزرگ آمادگی برای بازگشت ثانوى منجی ، برای عید فصح ابدی در عصر آینده است ، موضوعی که در سه روز اول هفته مقدس نیز مورد توجه است. اما داورى فقط در آینده نیست. اینجا و اکنون ، هر روز و هر ساعت ، در سخت شدن قلب خود نسبت به دیگران و عدم پاسخگویی به فرصت هایی که برای کمک به آنها در اختیار ما قرار گرفته است ، ما در حال حاضر در خودمان داورى را می گذرانيم.

 

موضوع دیگر این یکشنبه موضوع محبت است. وقتی مسیح برای داورى ما مى آيد ، ملاک قضاوت وی چه خواهد بود؟ مَثَل داورى نهايى پاسخ می دهد: محبت - نه فقط یک نگرانی انسانی تنها برای عدالت انتزاعی و "فقیر" گمنام ، بلکه محبت مشخص و شخصی نسبت به شخص انسان است به افراد خاصی که هر روز در زندگی خود با آنها روبرو می شویم.

محبت مسیحی "غیر ممکن را ممكن مى سازد" براى دیدن مسیح در شخص دیگری است ، هر کسی که او باشد ، و کسی که خدا در برنامه ابدی و رازگونه خود تصمیم گرفته است آن را وارد زندگی من کند ، فقط برای چند لحظه ، نه به عنوان فرصتی برای يك"کار نيك" یا تمرینی در امور بشر دوستى، بلكه به عنوان آغاز یک همراهی ابدی در خود خدا.

مثل داورى نهايى درباره محبت مسیحی است. همه ما فراخوانده نشده ایم تا برای "بشریت" کار کنیم ، اما هر یک از ما عطيه و فيض محبت مسیح را دریافت کرده ایم. ما می دانیم که همه افراد در نهایت به این محبت شخصی احتیاج دارند - شناخت روح منحصر به فرد آنها که زیبایی کل خلقت به شکلی منحصر به فردى در آنها منعکس می شود. ما همچنین می دانیم که مردم در زندان هستند و بیمار ، تشنه و گرسنه هستند زیرا این محبت شخصی از آنها سلب شده است. و سرانجام ، ما می دانیم که هر چقدر چارچوب وجودی شخصی ما محدود و باريك باشد ، هر یک از ما مسئولیت قسمت کوچکی از ملكوت خدا را عهده دار شده ایم که مسئولیت آن را همان موهبت محبت مسیح بر عهده گرفته است. بنابراین ، در مورد اینکه آیا ما این مسئولیت را پذیرفته ایم یا نه ، در مورد اینکه آیا محبت داشته ایم یا محبت نداشته ایم ، باید مورد داورى قرار بگیریم.

شمايل جشن 

 

شمايل یکشنبه داورى نهايى شامل تمام موارد مثل متی 25: 31-46 است. مسیح بر تخت نشسته است و در برابر او داورى نهايى اتفاق می افتد. او دستان خود را برای برکت دادن به تئوتوکوس در سمت راست خود و یحیی تعمید دهنده در سمت چپ خود دراز کرده است. رسولان که بر تختهای کوچکتر نشسته اند ، به نمایندگی توسط پطرس و پولس ، نمایشی از سخنان مسیح در متی 19: 28 هستند.

طومارهايى که از روی تخت سلطنت می آيد ، حکم گوسفندان و بزها را صادر می کنند. افراد مومن با کلماتی که بر روی طومار سمت راست مسیح داور نوشته شده است ، پذیرفته می شوند: "بیاييد ، اى بركت يافتگان از پدر من، و ملكوت را به ميراث گيريد" (آيه 34). طومار سمت چپ ، بی ايمانان را با این کلمات محکوم می کند: "اى ملعونان، از من دور شوید به آتش جاودانى" (آیه 41).

 

در برابر تخت سلطنت، اجداد نسل بشر ، آدم و حوا ، در برابر مسیح تعظیم می کنند. در مرکز این شمايل ، فرشته مقرب مایکل قرار دارد. او ترازوى داورى را در دست دارد و با دفاترى كه حاوی اعمال هر فرد است احاطه شده است (مکاشفه 20: 11-13). همچنین فرشته هایی با شیپور نشان داده شده اند كه بازگشت مسیح را اعلام می كنند و از زنده شدن مردگان و آغاز داورى نهايى خبر می دهند (اول تسالونیکیان 4: 16-17).

در سمت چپ فرشته مقرب، هر دوى زندگان و مردگانى قرار دارند که به تخت سلطنت و مسیح داور، نزديك مى شوند. در حالی که آدم و حوا نماینده کل بشریت هستند ، این قسمت از شمايل نشان می دهد که زندگان و مردگان در برابر مسیح خواهند ایستاد.

در پایین سمت راست شمايل، آتش ابدی اى است که برای شیطان و شیاطین تهیه شده است و همچنین برای کسانی که شایسته ميراث ملكوت خدا نیستند.

این شمايل تصویری واضح از مضمون داورى با مسیح بر تخت سلطنت خود ، فرشته مقرب با ترازو و دفاتر، و احتساب قبلى حکم مجازات ابدی برای ناصالحان و پاداش حيات ابدی برای صالحان را ارائه می دهد.

 

مراسم مسیحیان ارتدوكس براى جشن داورى نهايى

روز یکشنبه داورى نهايى با مراسم ليتورگى الهی قديس يوحناى زرين دهان که قبل از آن سرويس دعاى صبح برگزار می شود ، گرامی داشته می شود. يك سرويس دعاى مغرب بزرگ در غروب روز شنبه برگزار می شود. سرودهای تريوديون برای این روز به دعاها و سرودهای معمول گرامیداشت هفتگی رستاخیز مسیح اضافه می شود. نامگذاری اين یکشنبه مربوط به قرائت داستان از انجیل در مراسم ليتورگى الهی است.

قرائت کتاب مقدس برای روز یکشنبه داورى نهايى عبارتند از: براى دعاى صبح: قرائت هفتگی انجیل که مقرر شده است. در مراسم ليتورگى الهی: اول قرنتیان 8: 8 - 9: 2 ؛ انجيل متی 25: 31-46.

 

یکشنبه داورى نهايى به یکشنبه حذف گوشت نیز معروف است. این آخرین روزی است که می توان قبل از دوره روزه بزرگ، گوشت خورد. مصرف لبنیات در هر روز از این هفته حتی چهارشنبه و جمعه مجاز است. یکشنبه بعدی یکشنبه حذف لبنيات است، و آن آخرین روزی است که قبل از شروع دوره روزه بزرگ، می توان محصولات لبنی را خورد.

شنبه قبل از این یکشنبه ، اولین شنبه از سه تا شنبه روح ها برگزار می شود. این یک مراسم بزرگداشت ویژه در این روز و دو تا شنبه بعدی است ، زمانی که کلیسا مراسم ليتورگى الهى و مراسم یادبودی را برای مومنان عزیمت كرده ارائه می دهد. این یک بزرگداشت جهانی از مردگان در نظر گرفته می شود. از آنجا که این خدمات بر روی بازگشت ثانوى مسیح و قیام مردگان متمرکز است ، این موضوع با موضوع یکشنبه داورى نهايى مرتبط است. از طریق مراسم یادبود ، کلیسا همه کسانی را که عزيمت کرده اند و اکنون منتظر داورى نهايى هستند ، را براى پذيرش به خداوند می سپارد.

 

سرودها و دعاهاى جشن داورى نهايى

دوكسستيكون دعاى صبح

جلال پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمین

ای برادران ، بياييد قبل از آن برویم و خود را برای ملکه فضایل پاک کنیم. زیرا اینک او سعادت نیکویی را برای ما به ارمغان آورده است ، طغيان هواى نفس را فرو می نشاند و شریران را با ارباب آشتی می دهد. بیایید از او استقبال کنیم ، بنابراین، فریاد به مسیح خدا فرياد بر مى آوريم، ای تو که از مردگان برخاستی ، ما را بدون محکومیت نگهدار ، که تو را جلال مى دهيم، ای تو که تنها بدون گناه هستى.

 

كونتاكيون

اى خدا، هنگامی که تو با شکوه بر روی زمین مى آيى ، تمام جهان خواهد لرزید. رودخانه آتش انسانها را در برابر داورى تو خواهد آورد ، دفترها باز می شوند و اسرار را فاش می سازند. پس مرا از آتش خاموش نشدنی نجات ده ، و مرا شایسته بحساب آور که در سمت راست تو بایستم ، كه صالحين را داورى مى كنى.