یکشنبه مرد نابینا 

مقدمه

یکشنبه ششم از پاسكاى مقدس توسط کلیسای ارتدوكس به عنوان یکشنبه مرد نابینا مشاهده می شود. این روز به یاد معجزه مسیح است که مردی را که از بدو تولد نابینا بود شفا می دهد. داستان کتاب مقدس این واقعه در انجیل قديس يوحنا 9: 1-41 یافت می شود.

 

زمینه

خداوند عیسی در روز سبت از معبد در حال آمدن بود ، هنگامی که در حال قدم زدن در راه بود ، مرد نابینایی را دید که در انجیل امروز ذکر شده است. این مرد بدین نحو از رحم مادرش به دنیا آمده بود ، یعنی نابينا به دنیا آمده بود (نگاه کنید به موعظه قديس يوحناى زرين دهان درباره انجيل يوحنا). وقتى شاگردان این را دیدند، از معلم خود پرسیدند ، "گناه كه كرد ، این مرد یا والدینش او كه او نابینا متولد شده است؟" آنها این را پرسیدند زیرا وقتی خداوند فرد مفلوج را در حوض بيتسيدا شفا داد ، به او گفته بود: "دیگر گناه نکن ، تا چیز بدتری براى تو نشود" (یوحنا 5: 14). بنابراین آنها تعجب کردند ، اگر بیماری ناشی از گناه باشد ، چه گناهی می تواند دلیل تولد او بدون چشم باشد. اما خداوند پاسخ داد که این برای جلال خدا بود. سپس آن خدا-انسان بر خاك آب دهان انداخت و با آب گل ساخت. و آنرا به چشمان مرد نابینا ماليد و به او گفت: "برو ، در حوض سیلوحا بشوی." سیلوحا (به معنی "فرستاده شده") چشمه ای شناخته شده در اورشلیم بود که ساکنان از آن برای آب مصرفى خود استفاده می کردند و به سمت شرق شهر می ریخت و در استخر بزرگی به نام "حوض سیلوحا" جمع می شد.

 

 

بنابراین ، منجی مرد نابینا را به این حوض فرستاد تا بتواند چشمان خود را که با خاک رس مسح شده بود بشویید - نه اینکه آب استخر چنین قدرتی داشته باشد ، بلکه ایمان و اطاعت شخص فرستاده شده آشکار شود ، و اینکه این معجزه چشمگیرتر و شناخته شده تر از همه باشد و جای هیچ گونه تردیدی باقی نماند. بنابراین ، نابینا به سخنان عیسی ایمان آورد ، از فرمان او اطاعت کرد ، رفت و چشمان خود را شست و برگشت ، دیگر نابينا نبود ، بلکه چشم داشت و مى ديد. این بزرگترین معجزه ای بود که خداوند ما تا آن موقع انجام داده بود. همانطور که مردی که از نابینایی خود شفا يافته بود شهادت داد ، "از ابتداى عالم، هرگز شنیده نشده است که کسی چشمان كور مادرزاد باز كرده باشد" ، اگرچه خداوند چشم نابینایان بسیاری را شفا داده بود. از آنجا که او اکنون چشم داشت ، برخی حتی در اينكه او همان شخص بود شک کردند (یوحنا 9: 8-9). و هنگامی که مسیح به مقبره ايلعازر آمد ، هنوز اين به یاد آنها مانده بود ، زیرا آنها گفتند: "آیا این مرد ، که چشم انسان نابینا را باز کرد ، نمی توانست باعث شود که حتی این مرد نمیرد؟" قديس يوحناى زرين دهان در تفسیرهای خود درباره انجیل قديس يوحنا ، شرح دقیق و درخشانى از ملاقات خداوند ما با زن سامری ، بهبودی فرد فلج و معجزه مرد نابینا را بیان می کند.

 
شمايل یکشنبه مرد نابینا

 

شمایل یکشنبه مرد نابینا داستان کتاب مقدسى را در مورد شفای مردی توسط مسيح است که از زمان تولد نابینا بود نشان می دهد. نشان داده شده است که خداوند ما خاک رس را بر روی چشمان مرد قرار می دهد. او با شاگردانش است که از مسیح در مورد سرچشمه ابتلا این مرد به بيمارى سوال می کنند. مرد نابینا با دست دراز به سمت مسیح نشان داده می شود و ایمان و تمایل خود را برای دریافت شفا و فيض از جانب پسر خدا ابراز می کند. خداوند ما یک طومار در دست دارد ، که ما را به سمت سخنان او هدایت می کند ، "من نور جهان هستم" (یوحنا 9: 5) و "روح خداوند بر من است ، زیرا او مرا مسح کرده است تا فقيران را بشارت دهم و مرا فرستاده است تا شكسته دلان را شفا بخشم و اسيران را به رستگارى و كوران را به بينايى موعظه كنم و تا ستمديدگان را آزاد سازم.(لوقا 4: 18). این بيانيه روشنی از انجیل نجات است که از طریق مسیح می آید. طومار همچنین مى تواند نقش مسیح را به عنوان داور نشان دهد که در متی و مکاشفه نشان داده شده است ، و همچنین بعداً در همان قسمت در مورد شفابخشی مرد نابینا (یوحنا 9: 39) ، عیسی گفت ، " من به این جهان بجهت داورى آمدم ، تا كوران بينا و بينايان کور شوند. "

 

مراسم مسیحیان ارتدوكس براى جشن یکشنبه مرد نابینا

یکشنبه مرد نابینا با آیین ليتورگى الهی قديس يوحناى زرين دهان برگزار می شود. در این یکشنبه و در طول دوره پاسكا تا زمان آپودوسيس یا كسب اجازه مرخص شدن از پاسكا، یک روز قبل از جشن صعود خداوند، سرويس ها با خواندن تروپاريون پاسكا ، "مسیح از مردگان برخاسته است ..." آغاز می شود. اين آخرين یکشنبه دوره پاسكا قبل از جشن صعود که پنجشنبه این هفته می آيد، است. آپادوسيس یا كسب اجازه مرخص شدن از جشن پاسكا روز چهارشنبه است ، روزی که بدون روزه است و با شادی و درخشش جشن جشن ها برگزار می شود.

قرائت کتاب مقدس برای این جشن به شرح زیر است: در مراسم ليتورگى الهی: اعمال 26: 1 ، 12-20 ، یوحنا 9: 1-38.

 سرود جشن

كونتاكيون

ای مسیح ، به مانند آن مرد كور مادرزاد، من به نزد تو مى آيم. با چشمان روح کور شده ام، در توبه به تو فریاد می زنم: "تو نور تابناک کسانی هستی که در تاریکی هستند."