روز جشن عید تبشیر حامل خداوند

 

 

 

 

 

جشن یادبود در اولین یکشنبه بعد از عید پنطیکاست است.

کلیسای ارتدوکس خاطرۀ تمام قدیسین را در اولین یکشنبه پس از پنطیکاست، جشن می گیرد. نیاز به کنار گذاشتن یک روز در تقویم کلیسایی برای احترام به همه "قدیسین" پس از آزار و شکنجه های آنان احساس می شد. و به رغم این واقعیت که کلیسا در حال حاضر یادبود قدیسین شناخته شده را جشن می گیرد، بدیهی است که این غیر ممکن بود به طور جداگانه و به نام، همه کسانی که زندگی خود را برای ایمان به مسیح داده اند، این کار صورت گیرد. و هر چند روز یادبود در بین کلیساهای مختلف محلی، متفاوت بود، مؤمنان کلیسای مسیحی که نه تنها برای یادآوری زندگی و شهادت کسانی که قهرمانان ایمان نوین هستند، بلکه همچنین برای برقراری ارتباط با آنها، به این یادبود بسیار احساس نیاز می کردند.

 جشن یادبود امروزِ همۀ قدیسین، حداقل به قدیس یوحنای زرین دهان برمی گردد، که در یکی از خطبه هایش در قسطنطنیه یادبود شهدای کلیسای جهانی را در اولین یکشنبه پس از پنطیکاست گرامی داشت. روز همۀ قدیسین همیشه به عنوان فرصتی برای کلیسا در نظر گرفته می شود تا ایده آل های  مسیحی را بعنوان اعضای زنده خود که می بایست تقلید شوند به نمایش بگذارد، اما همچنین به عنوان فرصتی برای برقراری اتحاد میان کلیسای پیروزمند مسیح در آسمان و کلیسای مبارز او بر روی زمین می باشد .

  

ترجمه از: خادم خدا