يكشنبه پسر ولخرج

 

 

 

 

 

مقدمه

یکشنبه پسر ولخرج دومین یکشنبه از یک دوره سه هفته ای قبل از شروع روزه بزرگ است. در روز یکشنبه قبلی ، خدمات کلیسا شامل سرودهایی از تريوديون ، یک کتاب نيايشى بود که شامل خدمات از یکشنبه باجگير و فریسی ، دهمين هفته قبل از پاسكا (عید پاک) ، تا شنبه بزرگ و مقدس است. همانند روز یکشنبه باجگير و فریسی ، مضمون این یکشنبه توبه است و تمرکز بر مثل پسر ولخرج ، مسیحیان ارتدوكس را بر آن می دارد تا در ارتباط خود با پدر آسمانی ما درباره ضرورت توبه تأمل کنند.

 
داستان كتاب مقدسى

 نام این یکشنبه از مثل خداوند ما عیسی مسیح در لوقا 15: 11-32 گرفته شده است. این مثل داستان یک مرد و دو پسرش است، پسر كوچكتر از پدرش می خواهد که ارث او را به خودش بدهد. پدر این کار را می کند و بلافاصله پسر آنجا را ترك مى كند و به کشوری دور سفر مى كند(آيات 11-13).

پس از رسيدن پسر کوچکتر ، او تمام زندگی خود را با زندگی در "ولخرجى" به باد می دهد. در مدت زمان کوتاهی ، او همه چیز را هدر می دهد. قحطی شدید فرا می رسد ، اما او هیچ چیز ندارد و به شدت محتاج می شود (آيات 13-14).

او قادر به یافتن کار برای تغذیه خوکها مى شود ، اما این وضعیت او را بهبود نمی بخشد. کتاب مقدس می گوید: "او آرزو مى داشت كه شکم خود را از غلافهایی که خوکان می خوردند سير كند، اما هيچ کس چیزی به او نمی داد" (آيات 15-16).

مثل می گوید که او در میان شرایط وخیم خود ، به خودش آمد. او فهمید که خادمان مزدگير پدرش به اندازه کافی غذا و آذوغه برای پس انداز دارند ، در حالی که او از گرسنگی دارد نابود می شود. او می گوید ، " برخاسته و نزد پدرم خواهم رفت و به او خواهم گفت پدر ، من به ضد آسمان ​​و در برابر تو گناه کرده ام و دیگر لیاقت این را ندارم که پسر تو خوانده شوم. مرا مانند یكی از غلامان مزدگير خود قرار ده . (آيات 17-19).

برخاست و نزد پدر بازگشت. اما با نزدیک شدنش ، پدرش او را در فاصله زیادی دید. پدر بر فرزندش دلسوزى كرد ، به ديدار او دويد ، او را در آغوش گرفت و او را بوسيد. پسر پذيرفت كه گناهكار است و لیاقت اينكه پسر خوانده شود را ندارد، اما پدر در خوشحالی از بازگشت پسرش ، خادمان خود را فراخواند تا بهترین جامه ، انگشترى برای انگشت پسرش و صندل برای پاهایش بیاورند. وی همچنین خواستار ذبح گوساله پروارى برای برگزارى یک جشن شد. او فریاد زد ، "زيرا این پسرم مرده بود و دوباره زنده گشت؛ او گم شده بود و پيدا گرديد"(آيات 20-24).

 

در حالی که آنها مشغول جشن و شادی بودند و بازگشت پسر ولخرج را جشن می گرفتند ، پسر بزرگتر می آید و از آنچه اتفاق می افتد جویا می شود. به او مى گويند که برادرش برگشته است و پدرش او را با ضیافتی پذیرفته است. برادر بزرگتر عصبانی می شود و به جشن نمی رود. پدر بیرون می آید و از او التماس می کند ، اما پسر بزرگتر جواب می دهد که او سالها به پدرش وفادار بوده است و با این حال پدر هرگز براى او چنین جشن هایی را برپا نكرده است. او خشم و حسادت خود را نسبت به برادرش که پس از هدر دادن ارث خود به این ترتیب پذیرفته شده است ابراز مى كند (آيات 25-30).

پدر پاسخ می دهد و به پسر بزرگترش می گوید: "تو همیشه با من هستی ، و تمام آنچه از آن من است از آن توست. ولى مى بايست شادمانى كرد و مسرور شد ، زیرا كه اين برادر تو مرده بود و دوباره زنده گشت ، گم شده بود و يافت گرديد"(آيه 31-32).

مثل پسر ولخرج در مراحل مختلف خود، نمادی دقیق از توبه را شكل می دهد. گناه، تبعید و بردگی بيگانه ها ، و گرسنگی است. توبه بازگشت از تبعید به خانه واقعی ماست؛ این است که میراث و آزادی خود را در خانه پدر پس بگیریم. اما توبه به معنای عمل كردن است: "من برخاسته و خواهم رفت ..." (آیه 18). توبه فقط احساس پشيمانى نیست ، بلکه تصمیم گیری و عمل به آن است.

در سخن خداوند ما ، ما از طریق این مثل سه چیز را یاد می گیریم: وضعیت گناهکار ، قاعده توبه كردن و عظمت رحمت خدا. خواندن این مثل بدنبال یکشنبه باجگير و فریسی مى آيد تا ما با دیدن وضعیت گناه آلود خود در شخص پسر ولخرج ، به خود بیاییم و با توبه به خدا بازگردیم. برای کسانی که از گناهان خود بسیار ناامید شده اند و فکر می کنند هیچ آمرزشى وجود ندارد ، این مثل امید مى بخشد. پدر آسمانی صبورانه و عاشقانه منتظر بازگشت ماست. هیچ گناهی وجود ندارد که بتواند بر عشق او نسبت به ما غلبه کند.

سرانجام ، این مثل به ما بینشی از دنيايى که در آن زندگی می کنیم ارائه می دهد. اين دنيايى است که در آن فعالیتهای افراد قطع شده است و به منظور تحقق هدف الهی خداوند برای زندگی دستور داده نمی شود. این دنیایی از پیگیریهای ناهماهنگ ، تلاشهای واهی ، اشتیاق به غذاها و نوشیدنی هایی است که سیرکننده نیستند ، دنيايى که در نهایت هیچ چیز منطقی نیست و دنيايى غرق در دروغ ، فریب و گناه است. این دقیقاً برعکس جهانى است که خداوند خلق کرده و به طور بالقوه توسط پسر و روح او بازسازی شده است. برای شرهاى عصر ما هيچ درمانى وجود ندارد مگر اینکه به خدا بازگرديم. دنیایی که در آن زندگی می کنیم یک دنیای عادی نیست ، بلکه یک بیابان است. به همین دلیل است که در سنت اسلاوی کلیسای ارتدوكس ، قرائت مزمور 137 برای این و دو یکشنبه های بعدی به خدمات دعاى صبح  اضافه می شود. در این نوحه نوستالژیک از تبعیدیان عبرى آمده است: "در کنار نهرهای بابل نشستيم، در حالی که صهیون را به ياد آورديم، گریه نيز کردیم. بربط هاى خود را بر درختان بيد آویختيم، چگونه آواز خداوند را در سرزمینی بيگانه بخوانیم" (مزمور 137)

در اینجا می توان چالش زندگی در این دنیا و بیگانگی از خدا را مشاهده کرد که می تواند هنگامی اتفاق بیفتد که گناه در زندگی ما حکمفرما باشد. به عنوان نتیجه گناه در زندگی مان ، ما لذت ارتباط با خدا را از دست می دهیم ، آلوده می شویم و زیبایی روحانى خود را از دست می دهیم و خود را از خانه واقعی خود ، زندگی واقعی خود دور می سازيم. در توبه واقعی ، ما این را درک می کنیم و تمایل عمیقی به بازگشت ، به بازیابی آنچه از دست رفته است ابراز می کنیم. در این روز کلیسا آنچه را كه رها کرده و از دست داده ایم به ما یادآوری می کند و ما را صدا می کند تا میل و قدرت بازگشت را پیدا کنیم. پدر آسمانی ما منتظر و آماده است تا با بخشش محبت آمیز و آغوش نجات بخش خود، ما را بپذيرد.

 

شمايل جشن

/private/var/mobile/Containers/Data/Application/F5416D6E-FD7F-4303-8A78-1F26D26BF686/tmp/WebArchiveCopyPasteTempFiles/f98be037-6aa9-471c-8517-899458879555?t=1516636878554

شمايل یکشنبه پسر ولخرج نشان می دهد که ولخرج پس از بازگشت توسط پدرش پذیرفته شده است. تصویری از آغوش گرم و دوست داشتنی به ما نشان داده می شود ، پسری نیاز خود به پدر را نشان می دهد ، نگرشی که نشان دهنده توبه ، عشق و امید به تجدید و ترمیم است. پدر نسبت به پسرش ، که بار گناه و درد و رنج خود را آورده است ، مهر و عطوفت بسيار نشان می دهد ، اما اکنون كه او بازگشته است، سرشار از شادی است.

 

مراسم مسيحيان ارتدوكس براى جشن پسر ولخرج

روز یکشنبه پسر ولخرج با مراسم ليتورگى الهی قديس يوحناى زرين دهان جشن گرفته می شود که پیش از آن مراسم دعاى صبح برگزار می شود. یک دعاى مغرب بزرگ در غروب شنبه برگزار می شود. سرودهای تريوديون برای این روز به دعاها و سرودهای معمول گرامیداشت هفتگی رستاخیز مسیح اضافه می شود. نامگذاری یکشنبه مربوط به قرائت داستان از انجیل در مراسم ليتورگى الهی است.

قرائت کتاب مقدس برای یکشنبه پسر ولخرج عبارتند از: در دعاى صبح : قرائت هفتگی انجیل که تعيين شده است. در مراسم ليتورگى الهی: اول قرنتیان 6: 12-20؛ لوقا 15: 11-32.

برای هفته ای که یکشنبه پسر ولخرج را دنبال می کند ، روزه روزهاى چهارشنبه و جمعه را داريم. این آخرین هفته ای است که گوشت در روزهای غیر روزه دار مجاز است. یکشنبه بعدی یکشنبه داورى نهايى است که با نام يكشنبه حذف گوشت نیز شناخته می شود. اين آخرین روزی است که می توان گوشت را قبل از دوره روزه بزرگ خورد.

سرودها و دعاهاى جشن پسر ولخرج

كونتاكيون

هنگامی که در نادانی از جلال پدرانه تو سرپیچی کردم ، ثروتهایی را که به من دادی ، در گناهان تلف کردم. از این رو ، من با صدای پسر ولخرج به تو فرياد می زنم و می گویم ، ای پدر مهربان ، در برابر تو گناه کرده ام ، توبه مرا بپذير، و مرا به عنوان یکی از غلامان مزدبگير خود قبول كن.