يكشنبه باجگير و فريسى

 

 

 

 

 

مقدمه

یکشنبه باجگير و فریسی اولین یکشنبه از دوره سه-هفته ای قبل از شروع روزه بزرگ است. این آغاز زمانی برای آماده سازی سفر روحانى روزه بزرگ است ، زمانی برای مسیحیان ارتدوكس برای نزدیک شدن به خدا از طریق عبادت ، دعا ، روزه و کارهای خیريه. همچنین در این روز است که تريوديون مرسوم شده است، یک کتاب نيايشى (ليتورگى اى) که شامل خدمات از این یکشنبه ، دهمين يكشنبه قبل از پاسكا (عید پاک) ، تا شنبه بزرگ و مقدس است.

 

 داستان كتاب مقدسى

نام این یکشنبه از مثل خداوند ما عیسی مسیح در لوقا 18: 10-14 گرفته شده است. این داستان دو مرد است ، یکی فریسی ، عضوی از فرقه های یهودی که به رعایت دقیق شريعت مشهور است و دیگری يك باجگير، یک مقام دولتی که مسئول جمع آوری مالیات است.

 

هر دو نفر وارد معبد می شوند ، و فریسی آشکارا ایستاده و دعا می کند ، خدا را شکر می کند که او مانند مردمان دیگر نیست ، به ویژه زورگيران ، ستمگران ، زناکاران ، "یا حتی این باجگیر" (آیه 11). وی سپس با ذکر این جمله ، "من هفته ای دو بار روزه می گیرم و از هرچه که بدست مى آورم، يك از ده آنرا می دهم" شروع به ذکر دستاوردهای مذهبی خود می کند (آیه 12).

 

درست برعكس غرور فریسی ، باجگير به مکانی می رود که مورد توجه دیگران واقع نشود و سینه خود را می زند و می گوید: "خدایا ، بر من گناهکار رحم فرما!" (آیه 13)

با بیان این ماجرا ، عیسی تأیید می کند که این باجگير بود که به جای فریسی ، پارسا و بخشیده به خانه بازگشت. وی اظهار می دارد ، "هرکس خود را بزرگ جلوه دهد ، پست گردد ، و هر که خود را فروتن سازد ، سرافرازى يابد" (آیه 14).

مضمون این مثل توبه است. توبه دری است که از طریق آن وارد دوره روزه ، نقطه آغازین سفر به پاسكا می شویم. توبه به معنای چیزی بیش از خودخورى یا پشیمانی بیهوده از کارهایی که در گذشته انجام شده است، دلالت مى كند. اصطلاح یونانی متانويا به معنای "تغییر ذهن" است. توبه احيا شدن است ، تا از نظر باطنى ما، برای دستیابی به روشی تازه در ارتباط خود با خدا و دیگران ، تبديل شويم. تقصیر فریسی این است که او تمایلی به تغییر دیدگاه خود ندارد. او از خود راضی ، خود-خشنود است و بنابراین اجازه جايى را براى خدا نمى دهد تا در درون او عمل کند. انجیل او را انسانی به تصویر می کشد که فقط از خودش خشنود است و فکر می کند تمام درخواست هاى دین را رعایت کرده است. اما او در غرور خود معنای دین و ایمان واقعی را جعل کرده است. او این موارد را به مشاهدات بيرونى تقلیل داده است ، تقوای خود را با توجه به مبلغی که می دهد اندازه گیری می کند.

 

 

از طرف دیگر ، باجگير واقعاً آرزوی "تغییر ذهن" را دارد. او خود را فروتن می کند و فروتنی او را در برابر خدا پارسا می سازد. وی ، به قول موعظه سر کوه (متی 5: 3) ، "از نظر روحی فقیر" می شود. او تصدیق می کند که گناهکار است و می داند که نجات فقط در رحمت خدا یافت می شود. در اینجا نمونه ای از فروتنی واقعی ، جنبه اساسی توبه را می يابيم. "تغییر ذهن" و تغییر شکل زندگی ما تنها زمانی می تواند اتفاق بیفتد که خود را در برابر خدا فروتن سازيم ، به تمایل خود برای بازگشت از گناه اعتراف کنیم و فيض او را در زندگی خود دريافت كنيم.

بنابراین آمادگی ما برای روزه بزرگ با دعایی برای فروتنى ، شروع توبه واقعی آغاز می شود. از طریق توبه ، ما می توانیم نظم واقعی چیزها را پیدا کنیم و به آنها بازگردیم ، بینش روحانى خود را باز می يابيم که ما را در دنيايى دشوار و پرچالش راهنمایی می کند. توسط فروتنى و توبه با ورود به روزه بزرگ ، می توانیم با دریافت آمرزش و بخشش خداوند با هدایت ما به ارتفاعات روحانى ، ارتباط عمیق تری با خدا برقرار کنیم.

 

شمايل جشن

شمایل یکشنبه باجگير و فریسی هر دو مرد را در شیوه ورود به معبد برای دعا نشان می دهد. فریسی به مکانی بسیار برجسته می رود که دیگران او را می بینند. وضعیت دستان او نشان می دهد که او با گفتن درباره قدر و دستاوردها و موفقیت خود ، خداوند را مورد خطاب قرار می دهد. در مقابل ، باجگير وارد مکانی كم مرتبه و به دور از مقدس ترین قسمت های معبد می شود و آنجا می ماند. وضعیت او نشانگر گشودگی او نسبت به خدا ، فروتنی و درخواست رحمت اوست.

این شمايل همچنین وضعیت هر دو مرد هنگام خروج از معبد را نشان می دهد. متعاقب سخنان مسیح در لوقا 18: 14 ، باجگير اکنون به دلیل تواضع و فروتنی در ملكوت خدا بالا برده شده است. او از معبد بخشیده شده خارج می شود ، و نشان می دهد که در برابر اراده خدا گشوده مانده است. در مقابل ، فریسی معبد را بدون پارسايى ترک می کند و همچنان به بخشش نیاز دارد. به دلیل غرور و عدم توبه ، در برابر خدا فروتن مى شود، آن که از وضعیت روح هر شخص آگاه است و هدیه نجات را به کسانی که با توبه واقعی به سوی او می آیند ، تقدیم می کند.

 

مراسم جشن مسیحیان ارتدوكس براى یکشنبه باجگير و فریسی

روز یکشنبه باجگير و فریسی با مراسم ليتورگى الهی قديس يوحناى زرين دهان که قبل از آن مراسم دعاى صبح برگزار می شود ، جشن گرفته می شود. یک دعاى مغرب بزرگ در غروب شنبه برگزار می شود. سرودهای تريوديون برای این روز به دعاها و سرودهای معمول گرامیداشت هفتگی رستاخیز مسیح اضافه می شود. نامگذاری یکشنبه مربوط به قرائت داستان از انجیل در مراسم ليتورگى الهی است.

قرائت کتاب مقدس برای روز یکشنبه باجگير و فریسی عبارتند از: در دعاى صبح: قرائت هفتگی انجیل که مقرر شده است. در مراسم ليتورگى الهی: دوم تیموتائوس 3: 10-15؛ لوقا 18: 10-14.

هفته ای که به دنبال یکشنبه باجگير و فریسی است ، توسط کلیسا به عنوان یک هفته بدون روزه داری تعیین شده است. همه غذاها در روزهای هفته ، از جمله چهارشنبه و جمعه مجاز هستند. این معافیت از روزه داری به عنوان راهی برای نشان دادن نزدیک بودن روزه بزرگ و روزه داری ارائه می شود.

 

سرودها و دعاهای روز یکشنبه باجگير و فریسی

دوكسستيكون آپوستيكا، دعاى غروب شنبه   

چشمان من با تقصیرهای من سنگین شده اند و من نمی توانم آنها را بلند کنم و بلنداى آسمان ​​را ببینم. اما اى نجات دهنده ، مرا در توبه به مانند باجگير بپذير و بر من رحم فرما.

تروپاريون بعد از "رحم فرما" ، سرويس دعاى صبح

خدایا ، بر من رحم فرما، بر طبق مهربانی دوست داشتنى خود و بر اساس بسیاری رحمت هاى لطيف خود ، گناهان مرا از بین ببر.

همانطور که در بدبختی خود درباره فراوانى کارهای بدی که انجام داده ام تعمق می کنم ، براى روز هولناك داورى می لرزم. اما با اعتماد به رحمت مهربانانه ات ، مانند داوود به تو فریاد می زنم: خداوندا ، در رحمت عظيم خود، بر من رحم فرما.

 

دوكسستيكون، سرويس دعاى صبح

خداوندا ، تو فریسی را که خود را با فخر فروشى به کارهای خود پارسا شمرد، محکوم کردی ، و باجگيرى را که تواضع نمود و با فرياد غم و اندوه خواهان رحمت شد ، پارسا شمردى. زیرا تو افکار مغرورانه را رد می کنی ، اما قلب پشيمان را تحقیر نمی کنی. بنابراین ، با خواری ، در برابر تو که به خاطر ما رنج کشیده ای زانو مى زنيم: بر ما بخشش و رحمت عظيم عطا فرما.

 

كونتاكيون

بیایید از سخن گفتن مغرورانه فریسى بگريزيم و فروتنى باجگير را بیاموزیم و با ناله به منجی فرياد زنيم: با ما مهربان باش ، زیرا تو تنها آماده بخشش هستی.