گاهی اوقات حتی شیطان حقیقت را می گوید  

 

 

 

 

یک مرتبه راهبی قابل اعتماد با شیطان مکالمه ای داشت. در طی این گفتگو شیطان حقایق مسلمی را که برای همۀ مسیحیان بسیار مفید است که آنرا در ذهن خود حفظ کنند، آشکار کرد. امیدوارم این حقایق ما را در آمادگی و مبارزه در ایام روزۀ بزرگ کمک کند. امیدوارم آنها به ما کمک کند تا بهتر درک کنیم که چقدر رازهای مقدس عشای ربانی گرانبهاست، به ویژه هنگامی که با قلبی پاک و خالص در آن شراکت می جوییم. 

 

یک بار شیطان به یک راهبِ خاص، ظاهر شد. راهب شجاعت خود را حفظ کرد و از شیطان پرسید: " تو بیشتر از چه چیزهایی می ترسی؟"

شیطان پاسخ داد: " چیزهایی وجود دارند که برای ما وحشتناک و غیر قابل تحمل هستند."

پیر راهب یک بار دیگر پرسید: " آنها کدامند؟"

شیطان گفت: " اولین و وحشتناک ترین چیز تعمید است، که با آن ما قلمرو و حکومت مان را از دست می دهیم و حق با شما می شود، پس از آن چوب است، ( به معنی صلیب مقدس و نشان صلیب است ) که ما را عذاب می دهد، ما را دور می کند و ناپدیدمان می کند... با این حال ، وحشتناک تر آن چیزی  است که شما می خورید، عشای شما،... این وحشتناک تر از آتش جهنم است. وحشتناک تر از جهنمی است که ما در آن زندگی می کنیم."،  شیطان ادامه داد " کسانی که با شایستگی و پاکی در عشای ربانی شراکت می جویند، نه تنها ما قادر نیستیم به آنها نزدیک شویم که حتی از ترس نمی توانیم به آنها نگاه کنیم." 

و بلافاصله افزود: " با تمام این موارد که ما را مورد آزار و اذیّت قرار می دهند، با این وجود ما از مردمی بخصوص مسیحیانی سپاسگزاریم که بی توجه هستند، که احساساتشان را با قاطعیت به خودشان معطوف دارند و از قدرت خدا، انرژی و فیض الهی این رازهای مقدس دور هستند. متعاقباً، این مسیحیان با مؤافقت خودشان، این امکان را برای ما فراهم میسازند که قلبهای شان را فریب دهیم و همیشه از توبه کردن شان جلوگیری کنیم." 

 

~ از تجربیات در طی مراسم الهی لیتورجی

 

 

ترجمه از: خادم خدا