آکافیست به قدیس یحیای تعمید دهنده   

 

 

 

 

کونتاکیون اول 

یحیی ستوده شده الهی، از ایام قدیم انتخاب شده بودی که پیشرو و تعمید دهندۀ مسیح خدا، نجات دهنده جهان باشی، در حالی که جلال می دهی به خداوند که تو را تمجید کرد، ما سرود ستایش تو را به عنوان بزرگترین کسی که از زن متولد شده، به عنوان فرشته ای در بدن و واعظ توبه، می خوانیم. زیرا تو بعنوان کسی که نزد خداوند بزرگ هستی، ما را از هر نوع خطری آزاد سازی و ما را به توبه باز گردانی، همانطور که ما با عشق به تو فریاد می زنیم: شاد باش، یحیای بزرگ، نبی، پیشرو و تعمید دهندۀ خداوند!

ایکوس اول

فرشته مقرب جبرئیل از جانب خدا، به نزد كاهن زكریا فرستاده شد، زمانی كه او بر طبق مقام خود خدمت می كرد، با بخور به خیمۀ خداوند وارد شد. به سمت راست محراب عود ایستاد، فرشته به او خبر خوش تولد تو، یحیی بزرگ، شادی و خوشبختی را به زکریا اعلام کرد، همانطور که بسیاری از اراده نیک مهیب خدا در مورد تو شادی می کنند، با افتخار به تو فریاد می زنیم:

شاد باش، راز دار غیر قابل توصیف مشاور خدا!

شاد باش، انجام دهنده تقدیر حیرت آور او!

شاد باش، تو که سالهای بسیار قبل توسط نبوت اشعیا آشکار شدی!

شاد باش، نبوت قدیم، پیامبر در برابر صورت خداوند!

شاد باش، تو که پیشگویی شد پیامبر بزرگ خداوند متعال هستی!

شاد باش، تو که مطابق وعدۀ یک فرشته متولد شدی!

شاد باش، تو که حتی در رحم مادرت از روح القدس پر شدی!

شاد باش، تو که برای خدمت بزرگ قبل از تولدت تقدیس شدی!

شاد باش، خلاصی عدم نازایی والدین!

شاد باش، شادی و خوشبختی کاهن خدا!

شاد باش، فرزند دختر هارون!

شاد باش، میوه خدا دادی دعا!

شاد باش، یحیای بزرگ، نبی، پیشرو و تعمید دهندۀ خداوند!

 

کونتاکیون دوم

وقتی زکریا شاهد فرشته ای بود که به او ظاهر شد، ناامید بود و ترس بر او مستولی شد، و او سخنان اعلام شده درباره تولد تو را باور نکرد. اما وقتی که او برای گناه بزرگ بی اعتقادی خود گنگ شد، از این جلال فوق العاده شگفت زده شد و با تمام قلبش فریاد زد: هللویاه!

ایکوس دوم

به دنبال درک ذهن غیر قابل فهم، مردم در انتظار زکریا بودند، و از تاخیر او در جایگاه مقدس متعجب بودند؛ اما هنگامی که او بیرون آمد و نمی توانست با آنها صحبت کند، بلکه فقط با علامت سخن می گفت، همه متوجه شدند که وی چشم اندازی را در جایگاه مقدس داشته است. و ما خدا، خالق معجزات شگفت انگیز را تمجید می نماییم، و به تو فریاد می زنیم:

شاد باش، منشاء نیک سکوت پدرت !

شاد باش، تغییر دهنده اشک های مادرت به شادی!

شاد باش، رفع کننده شرمساری او در میان مردم!

شاد باش، تسلی عظیم برای کسی که تو را بدنیا آورد!

شاد باش، زیرا شش ماه پس از بارداری تو، مریم مقدس ترین باکره با فرشته ای در ناصره دیدار کرد!

شاد باش، زیرا بسیاری از تولد تو شادمان گشتند!

شاد باش، زیرا تو نام پر فیضی را از جانب یک فرشته دریافت کردی! 

شاد باش، زیرا به خاطر نام تو، سکوت پدرت زکریا تمام شد!

شاد باش، زیرا نام خدا به خاطر تو توسط پدرت متبارک خوانده شد! 

شاد باش، زیرا به خاطر تولد معجزه آسای تو، ترس و حیرت بر کسانی که در اطراف زندگی می کردند، آمد!

شاد باش، زیرا خبر معجزه آسای تولد تو در سراسر سرزمین یهودا، پخش شد!

شاد باش، زیرا توسط تو نجات به بسیاری در این دنیا آشکار شد!

شاد باش، یحیای بزرگ، نبی، پیشرو و تعمید دهندۀ خداوند!

 

کونتاکیون سوم

قدرت قادر مطلق، نازایی الیزابت صالح را که فراتر از حد طبیعی برای حمل کودکی بود، به پایان رساند؛ زیرا او، تو پیشروی پر جلال خداوند را آبستن شد، و این راز را برای مدت پنج ماه نگاه داشت، او گفت: "به اینطور خداوند به من عمل نمود در روزهایی که مرا منظور داشت،  تا ننگ مرا از نظر مردم بردارد." اما هنگامی که دریافت کرد او کسی است که مسیح را در رحم خود دارد، از روح القدس پر شد و با صدای بلند فریاد زد: از کجا این به من رسید که مادر خداوندم به نزد من آید؟ و با او شادی می کنیم که به خدا فریاد زد: هللویاه!

ایکوس سوم

تو که پیش از خداوند به روح و قدرت الیاس رفتی، پر شده با روح القدس در حالی که هنوز در رحم مادرت بودی، از آنجایی که تو به عنوان یک پیامبر شگفت انگیز ظاهر شدی، وقتی که با شادی در هنگام آمدن مادر خداوند جهش کردی؛ زیرا تو خداوند را در رحم او که پر از فیض بود به رسمیت شناختی و با صدای مادرت این را به او اعلام کردی. زیرا برای آغاز چیزهای الهی پر جلال تری مهیا می ساختی. از این رو با تکریم به این عجایب با شادی به تو فریاد می زنیم: 

شاد باش، در حالی که هنوز در رحم مادر خود بودی، با شادی معجزه آسایی خداوند را جلال دادی!

شاد باش،  زیرا به خاطر تو و مادرت الیزابت، تجسم مسیح آشکار شد!

شاد باش، زیرا او نیز با روح القدس پر شده بود!

شاد باش، زیرا او به عنوان نبی شگفت انگیز ظاهر شد!

شاد باش، زیرا که توسط او، مریم مقدس ترین باکره، در میان زنان متبارک شمرده شد!

شاد باش، زیرا توسط او، وی مادر خدا نامیده شد!

شاد باش، زیرا میوه بدون بذر او متبارک اعلام شد!

شاد باش، ظهور حکمت الهی!

شاد باش، برکت یک ازدواج مقدس!

شاد باش، فرزند فوق العادۀ رحم نابارور!

شاد باش، تو که بشر را با تولدت شگفت زده کردی!

شاد باش، صدای تابان کلمه!

شاد باش، یحیای بزرگ، نبی، پیشرو و تعمید دهندۀ خداوند!

 

کونتاکیون چهارم 

زکریای کاهن، مضطرب با طوفان شک و تردید، با توجه به سخن فرشته، قادر به صحبت نبود. اما پس از تولد تو، ای پیشروی خداوند، هنگامی که او نام پر فیض تو را نوشت، بلافاصله لب و زبان او نرم شد، و او سخن گفت، خدا را متبارک خواند و پیشگویی کرد و گفت: متبارک باد خداوند خدای اسرائیل؛ زیرا او بر مردم خود نظر کرد و آنان را بازخرید نمود، و تو، فرزندم، بزرگترین نبی خوانده شدی، به تو آواز می خوانیم: هللویاه!

ایکوس چهارم 

با شنیدن تولد شگفت انگیز و معجزه آسای تو، افرادی که در اطراف زندگی می کردند در بین خودشان با شگفتی می گفتند: این فرزند چه خواهد شد؟ اما پیشروی پر جلال خداوند، به عنوان بزرگترین کسی که از زن متولد شده است، ما برای تکریم تو ناشایست هستیم، پس تو را چنین تمجید می نماییم:

شاد باش، تو که پر از ظهور فیض از دوران جنینی بودی!

شاد باش، تو که در تولدت توسط خدا جلال داده شدی!

شاد باش، تو که در بدو تولد خود از جانب پدرت به عنوان بزرگترین نبی خوانده شدی!

شاد باش، تو که در دوران کودکی خود با روح القدس روشن و تقویت شدی!

شاد باش، تو که رابطه خونی با تجسم خدا داری!

شاد باش، تو که از خدا نام والای پیشرو و تعمید دهنده را دریافت کردی!

شاد باش، اعلام تابش نور جدید به جهان!

شاد باش، ستاره روشن کننده مسیری که منجر به مسیح می شود!

شاد باش، ستاره صبحِ خورشید بی غروب!

شاد باش، چراغ نور کاهش نیافتنی!

شاد باش، تو که راه را برای آمدن مسیح آماده کردی!

شاد باش، تو که به عنوان فرشته و انسان ظاهر شدی!

شاد باش، یحیای بزرگ، نبی، پیشرو و تعمید دهندۀ خداوند!

 

کونتاکیون پنجم 

فرمان خدا نشناسانۀ هیرودیس یاغی قاتل کودکان، تو را از خانه پدرت به بیابان بی رحم راند، که توسط مادرت حمل می شدی، ای پیشروی خداوند، و تا روز ظهور خود به اسرائیل آنجا باقی ماندی، ملخ و عسل وحشی میخوردی و به خدا می گفتی: هللویاه!

ایکوس پنجم 

ببین محافظت فوق العاده خدا را درباره تو، ای یحیی ستوده شده توسط خدا، تو به عنوان یک عاشق زندگی روزه داری از لباس های دوران کودکی ظاهر شدی، و از سوی اراده قادر مطلق، به موعظه نزدیک شدن نجات در مسیح فرستاده شدی. به همین دلیل با شگفتی و عشق ما به تو فریاد می کنیم:

شاد باش، زیرا در حالی که هنوز یک نوزاد بودی، تو هیرودیس پادشاه را وحشت زده کردی!

شاد باش، تو که از قتل عام او، توسط دست راست قادر متعال محافظت شدی!

شاد باش، گل رز معطر صحرایی!

شاد باش، تو که همه را با زحمات زاهدانه خودت شگفت زده کردی!

شاد باش، شاخص وفاداری راه حق!

شاد باش، فوق العاده ترین نگهدارنده خلوص و عفت!

شاد باش، نمونه ای کامل از خود انکاری انجیلی!

شاد باش، حفاظت و امنیت زاهدان!

شاد باش، روشنایی ذهن الهیدانان!

شاد باش، تو که درب های شفقت خدا به سوی گناهکاران را باز کردی!

شاد باش، تو که به آوردن میوه های شایستۀ توبه کمک کردی!

شاد باش، یحیای بزرگ، نبی، پیشرو و تعمید دهندۀ خداوند!

 

کونتاکیون ششم 

 واعظ با جلال، پیشروی الهی، در روز ظهور مسیح خدا به جهان، او به تو که در بیابان اردن قرار داشتی نشان داده شد؛ زیرا نزد تو آمد و تو او را به مردم نشان دادی و گفتی: اینک بره خدا که گناه جهان را برمی دارد! و ما، او را از طریق ایمان شناختیم، و به او می خوانیم: هللویاه!

ایکوس ششم 

ای یحیی، تو به مانند نوری از حقیقت درخشیدی، از جانب خدا منور شدی، که درخشش جلال پدر را به همه آشکار ساختی، که به خاطر ما در جسم ظاهر شد. زیرا تو به سوی مردم در بیابان ندا کردی: توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است؛ ثمره شایسته توبه بیاورید. زیرا کسی که بعد از من می آید؛ کسی است که شما را با آب و روح تعمید می دهد. بنابراین ما با ستایش به تو فریاد می زنیم:

شاد باش، منادی آمدن مسیحا!

شاد باش، مهیا کنندۀ راه خداوند!

شاد باش، شفیع قدیم از فیض جدید!

شاد باش، پایان پیامبران و آغاز رسولان!

شاد باش، صدای اعلام کنندۀ کلمه!

شاد باش، واعظ رعدآسای توبه!

شاد باش، تو که بسیاری از فرزندان اسرائیل را به خداوند برگرداندی!

شاد باش، تو که مردم را برای خداوند آماده کردی!

شاد باش، تو که جسورانه فریسیان و صدوقیان را افشاء کردی!

شاد باش، تعلیم دهنده به آوردن ثمره شایسته توبه!

شاد باش، شاخص روشنفکری روحانی!

شاد باش، شفیع بی نظیر برای کسانی که به دنبال حفاظت از جانب تو هستند!

شاد باش، یحیای بزرگ، نبی، پیشرو و تعمید دهندۀ خداوند!

 

کونتاکیون هفتم 

وقتی خداوند عیسی می خواست تعمید یابد، ای یحیی متبارک الهی، تو گفتی: من باید از تو تعمید بگیرم، با این حال، گردن نهادی به او که گفت، بگذار این اکنون بشود! تو دست راست خود را بر روی سر او آوردی و او را تعمید دادی که نیازی به تطهیر نداشت، فریاد برآوردی: هللویاه!

ایکوس هفتم

خداوند اجازه داد تا به وسیله تو تعمید یابد، به تو فیض تازه ای بخشید، تو اعتراف کردی آمدن کبوتری را دیدی و صدای پدر را از آسمان شنیدی که به پسر محبوبش شهادت داد. از آن به بعد تو به ما آموختی که یک خدا را در سه شخص عبادت کنیم؛ کسی که جلال می یابد با لبهای خاکی، ما این ستایش ها را به تو ارائه می دهیم:

شاد باش، اولین موعظه تئوفانی تثلیث!

شاد باش، پرستنده واقعی یک خدا در سه شخص!

شاد باش، تماشاگر پاک روح القدس در شکل یک کبوتر!

شاد باش، شاهد نزول او از پدر بر پسر !

شاد باش، شنونده صدای خدای پدر از آسمان!

شاد باش، مشاهده گر افشای محبت پدر به پسر!

شاد باش، تعمید دهندۀ برگزیدۀ پسر خدا!

شاد باش، انجام دهندۀ ارادۀ مقدس او!

شاد باش، مبارز غیور در خدمت پر جلال برای نجات نسل بشر!

شاد باش، نخستین برگذار کنندۀ رمز و راز عظیم تعمید!

شاد باش، منادی شادی الهی!

شاد باش، اولین معلم عهد جدید!

شاد باش، یحیای بزرگ، نبی، پیشرو و تعمید دهندۀ خداوند!

 

کونتاکیون هشتم 

با دیدن فروتنی عجیب و غیرقابل توصیف کلمۀ خدای مجسم، ای تعمید دهندۀ متبارک الهی، هنگامی که او سر الهی خود را به تو تسلیم کرد و خدمت تعمید را به دست آوردی، تو خودت را با فروتنی عالی پر ساختی. بنابراین، این فضیلت محبوب الهی را برای ما نیز درخواست کن، که در تصرف غرور هستیم، تا بتوانیم با قلبی فروتن به تو فریاد زنیم: هللویاه!

ایکوس هشتم

کاملاً پر شده با عطیۀ فیض، در تکمیل دوره زندگی زمینی، یحیی منتخب الهی، تو به همه آموختی تا از طريق انجام فرامین و توبه، خدا را خشنود سازند. بنابراین، ما سپاسگزارانه تو معلم بزرگ حقیقت را می ستاییم:

شاد باش، زارع قانون خداوند!

شاد باش، افشا کننده بی قانونی های هرودیس!

شاد باش، متعصب برای اصلاح خود!

شاد باش، زیرا تو بودی که به خاطر عدالت رنج کشیدی و به زندان افتادی!

شاد باش، زیرا تو بودی که برای حقیقت سر بریده شدی!

شاد باش، زیرا بدن تو توسط شاگردانت با افتخار دفن شد!

شاد باش، زیرا توسط محافظت خدا سر تو بی فساد حفظ شده بود!

شاد باش،  زیرا این برای مسیحیان تسلی، تقدس، و شفای عظیمی دارد!

شاد باش، زیرا که ایماندار نیز محترمانه در برابر دست راست تو که خداوند را تعمید داد، تعظیم می کند!

شاد باش، زیرا بسیاری از معجزات به این ترتیب حتی تا امروز هم انجام می شود!

شاد باش، زیرا توسط تو ایماندار از رسوایی هوای نفس رهایی یافته است!

شاد باش، زیرا توسط تو گناهکار به سوی توبه حرکت کرده است!

شاد باش، یحیای بزرگ، نبی، پیشرو و تعمید دهندۀ خداوند!

 

 کونتاکیون نهم 

قلمرو فرشتگان در عُلُو مأموریت تو شگفت زده شد و کلیسا از تو به عنوان دوست مسیح خدا، که پیش از او در روح و قدرت الیاس می آید، با احترام تمجید می کند. چون تو برای حقیقت غیور بودی، فریسی ها و هرودیس یاغی را جسورانه افشا کردی، که در پایان از آن ها شهادت را دریافت کردی. بنابراین، ما در برابر سر مقدس تو تعظیم می کنیم و به تو دعا می کنیم: ما را از رسوایی هوای نفس نجات ده، که با قلب و لبان خالص بتوانیم به تو بخوانیم: هللویاه!

ایکوس نهم

هیچ قدرت بیانی از زادگان زمینی نمی تواند به اندازه کافی شایسته باشد تا تو را تحسین کند، یحیی ستایش شده الهی؛ زیرا لبان مسیح تو را تحسین کرد، تو را بالاتر از پیامبران و بزرگترین کسی که از زن زاده شده خواند. به همین دلیل، نمی دانیم که چگونه ستایشی شایسته به تو ارائه دهیم، در نتیجه به تو چنین می خوانیم:

شاد باش، جلال عظیم کلیسای مسیح!

شاد باش، عجیب ترین شگفتی های فرشتگان!

شاد باش، شادی و شکوه پدران پیشین!

شاد باش، والا ستایش شده از جانب انبیا!

شاد باش، تاج درخشان الهی رسولان!

شاد باش، زیبایی باشکوه اسقفان!

شاد باش، آغاز شهدا در فیض جدید!

شاد باش، کمال زاهدان مقدس!

شاد باش، زینت صالحان!

شاد باش، بنیاد باکره ها و روزه داران!

شاد باش، تحسین بزرگ همه مسیحیان!

شاد باش، زیرا نام تو توسط تمام نسل های مسیحی تمجید شده است!

شاد باش، یحیای بزرگ، نبی، پیشرو و تعمید دهندۀ خداوند!

 

کونتاکیون دهم 

تو خبر خوش مسیح را به آنانی که در هاویه بودند اعلام کردی، در جسم برای نجات جهان می آید. زیرا مانند ستاره صبح قبل از آمدن خورشید، کسانی را که در تاریکی و سایه مرگ قرار داشتند را روشن کردی، از آن جهت که تو زودتر قبل از خداوند رفتی و با تمام صالحان از ابتدای اعصار، به عنوان نجات دهنده و فاتح مرگ به او آواز بخوانید: هللویاه!

ایکوس دهم

یحیی الهی، تو یک دیوار و پناهگاه برای همه کسانی هستی که در دعا به سوی تو می شتابند؛ بنابراین ما تو را متبارک می خوانیم با سرود ستایشی این چنین:

شاد باش، شفیع قدرتمند ما و نگهبان ایمانداران از آسیب ها!

شاد باش، یاری دهنده سریع و رهایی دهنده کسانی که از ارواح بد خواه رنج می برند!

شاد باش، تو که برکات خدا را برای بی ثمران فرو می فرستی!

شاد باش، تو که رهایی می دهی کسانی را که از آشفتگی عظیم هوای نفس، با ایمان به سوی تو می دوند!

شاد باش، تو که به سرعت صلح برقرار می کنی برای کسانی که در نزاع هستند!

شاد باش، تو که کمک سریع عالی هستی برای آنانی که در هر مصیبت و نیازی به سوی تو می شتابند!

شاد باش، تو که هدایت می کنی کسانی را که از خودفریبی به نسل نیکی می شتابند!

شاد باش، تو که کمک می کنی به کسانی که خودشان را به شفاعت تو در ساعت مرگ سپرده اند!

شاد باش، تو که با شفاعت خود، کسانی را که دوستت دارند از طوفان حوادث زندگی رهایی می بخشی!

شاد باش،  تو که زندگی ابدی می بخشی به کسانی که به یادبود پر جلال تو افتخار می کنند!

شاد باش، مدافع فقرا و بیوه زنان و یتیمان!

شاد باش، پناه و امید مسیحیان، بعد از خدا و تئوتوکوس!

شاد باش، یحیای بزرگ، نبی، پیشرو و تعمید دهندۀ خداوند!

 

کونتاکیون یازدهم 

هیچ سرودی برای ستایش تو، بر اساس میراث اعمال عظیم تو لایق و کافی نیست، ای تعمید دهنده خداوند. اما ما به موجب عشق، جرات می کنیم عظمت تو را بسراییم. آیا تو این را در رحمت خود از ما می پذیری، ای شفیع در برابر تخت تثلیث اقدس، و برای رهایی ما از هر فساد گناهی دعا کن، که با قلب و لبانی خالص بتوانیم به خدا بخوانیم: هللویاه!

ایکوس يازدهم

با شناختن تو، به عنوان یک چراغ نور غیر قابل دسترس و کاملاً پر از هدایای تابناک فیض، یحیی روشنگر الهی، ما از شادی به تو این کلمات را می خوانیم:

شاد باش، شاهد عینی تابش نور الهی از بالا!

شاد باش، تو که خدا را با نور فضیلت خود ستایش می کنی!

شاد باش، تو که جلال با عظمت تثلیث اقدس را نشان می دهی!

شاد باش، تو که به مسیر درست و شگفت انگیز به سوی آسمان اشاره داری!

شاد باش، پیشگام خبر خوش تجسم  خدا برای کسانی که در هاویه بودند!

شاد باش، حامل خبر خوش برای صالحین که از آغاز اعصار در پایین نگاه داشته شده بودند!

شاد باش، دوست صادق ارباب ما، مسیح خدا!

شاد باش، تو که نور حقیقی را به جهان آشکار ساختی!

شاد باش، تابندگی نور درخشان انجیل!

شاد باش، شکوفایی نژاد مسیحی!

شاد باش، تحقق معاونت خدا!

شاد باش، زیرا از طلوع تا به غروب خورشید همان نام ستایش می شود!

شاد باش، یحیای بزرگ، نبی، پیشرو و تعمید دهندۀ خداوند!

 

کونتاکیون دوازدهم 

ای تعمید دهنده خداوند، حمل کننده نام فیض، به سبب غنی سازی آن، تو به عنوان پر جلال ترین حامی پیروزی ظاهر شدی؛ زیرا تو دشمنان و هر بدخواهی را مغلوب کردی و تو مأموریتت را با شهادت ختم کردی. و اکنون، در برابر تخت پادشاه پادشاهان ایستاده، از او درخواست کن که به تمام ایمانداران پیروزی بر دشمنانشان و کامیابی در همه چیز و فیض افزون در فضیلت اعطا فرماید، که آنها به تو بخوانند: هللویاه!

ایکوس دوازدهم

خدا را سپاس، که در تو به طور شگفت انگیزی جلال یافت، ای تعمید دهنده متبارک الهی، ما تو را به عنوان دوست بی ریای مسیح، ستایش می کنیم؛ ما مبارزات عظیم زاهدانه تو را تحسین می کنیم، ما مرگ شهادت تو را مبارک می خوانیم، و با شادی به تو این چنین می خوانیم:

شاد باش، رسول جهانی و اولین شهید عهد جدید!

شاد باش، نخستین واعظ ملکوت آسمانی آشکار شده با ظهور مسیح بر روی زمین!

شاد باش، پیشگام دعوت الهی امتها!

شاد باش، تو که به جهان چیزهای پنهانی و رازگونه از حکمت خدا را اعلام کردی!

شاد باش، تو که نشان داده ای که در اعمال الهی بیشتر از دیگران ثمر آوردی!

شاد باش، زیرا به سبب نور اعمال تو، پدر آسمانی جلال یافت!

شاد باش، زیرا تو از کلیسای مسیح در مورد یادبود خود غافلگیر شدی!

شاد باش، زیرا اکنون تا به ابدیت از شادی فراوان لذت می بری!

شاد باش، روشن شده توسط پرتوهای نور الهی تابش نور سه گانه!

شاد باش، زیرا تو بی وقفه با روح های پاک سرود سه گانه مقدس به خدا می خوانی!

شاد باش، زیرا اکنون با آینه حذف شده، تو مستقیما شاهد تثلیث اقدس هستی!

شاد باش، یحیای بزرگ، نبی، پیشرو و تعمید دهندۀ خداوند!

 

کونتاکیون سیزدهم 

ای یحیای پر جلال و عظیم، پیشرو و تعمید دهندۀ خداوند! حال که این استدعا را به تو ارائه می دهیم از ما بپذیر تا توسط دعاهای تو که مورد پسند خداست، ما از هر نوع شری رهایی یابیم، و از عذاب ابدی نجات یابیم و ما را وارثان ملکوت آسمان بساز، که در طول تمام اعصار بتوانیم به خداوند بخوانیم: هللویاه!

 

- این کونتاکیون سه بار خوانده می شود، و پس از آن کونتاکیون اول و ایکوس اول تکرار می شوند.

 

 دعا به قدیس یحیای تعمید دهنده، آن تعمید دهندۀ مسیح، پیشروی مقدس، آخرین پیامبران، اولین شهید، آموزگار روزه داری و زندگی در بیابان، معلم خلوص و دوست نزدیک مسیح :

به تو دعا می کنم؛ من نزد تو می آیم. مرا از حمایت خود رد نکن، بلكه مرا بلند کن، که در گناهان بسیاری افتاده ام؛ روح  مرا از طریق توبه، به عنوان تعمید دوم، احیا کن. مرا که توسط گناهان فاسد شده ام، پاک گردان، و مرا یاری رسان به آنجایی که هیچ فسادی نیست بتوانم وارد شوم: به ملکوت آسمانی. آمین.