نماد ايمان (اعتقادنامه)

ارتدوكس

 

1-من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، و هر آنچه پیدا و ناپیداست.

2- من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانۀ خدا، مولود ازلی پدر.

3- او نور از نور است، خدای راستین از خدای راستین که زاده شده و آفریده نشده است. هم ذات با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت.

4- که برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد.

5- به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید. 

6- در زمان پنطیوس پیلاتس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مُرد و مدفون گشت.

7- و بر حسب کتب مقدس، روز سوم رستاخیز نمود. او به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است.

8- و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایان نخواهد بود.

9- من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و آفریدگار حیات است که از پدر صادر می گردد. و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است.

10- من ایمان دارم به یک کلیسای واحد، مقدس، جامع و رسولی. 

11- من به یک تعمید برای آمرزش گناهان اعتراف می کنم.

12- من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم.

آمین