دعای تضرعی بزرگ

 

 

دعاى تضرعى بزرگ (كامپلين بزرگ) در روزهاى دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه غروب از چله روزه بزرگ، به ترتيب زير خوانده مى شود:

كاهن- متبارک است خدا، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار.

جماعت- آمین

كاهن- ای پادشاه آسمانی، تسلی‌دهنده، روحِ راستی که همه جا حاضری و همه چیز را پر می‌سازی، گنجینۀ چیزهای نیکو و بخشندۀ حیات، بیا و در ما ساکن شو. ما را از هر لکه و عیبی پاک ساز و جانهایمان را نجات بده، ای خداوندگار فیاض. 

جماعت- ای خدای قدوس، قدوس قادر مطلق، قدوس فنا ناپذیر، بر ما رحم فرما. (سه بار)

جلال بر پدر، پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

ای تثلیث اقدس، بر ما رحم فرما. خداوندا، گناهانمان را ببخشای. ای ارباب، خطایای ما را عفو فرما. ای قدوس به خاطر نامت ضعف‌های ما را ببین و آنها را درمان کن. 

خداوندا رحم فرما. (سه بار)

جلال بر پدر، پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود. نان کفاف امروز ما را به ما عطا فرما؛ و خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران به خود را می بخشیم؛ و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شِریر ما را رهایی ده.

كاهن- زیرا ملکوت و قوت و جلال از آن توست، ای پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار.

 جماعت- آمین 

بيایید پرستش و تعظیم کنیم در برابر پادشاه و خدای ما.

بیایید پرستش و تعظیم کنیم در برابر مسیح، پادشاه و خدای ما.

بیایید پرستش و تعظیم کنیم در برابر خودِ مسیح، پادشاه و خدای ما. 

 

اگر اولين هفته از روزه بزرگ باشد، مستقيما با مزمور ٧٠ شروع مى كنيم.

مزمور 70

خدایا، برای نجات من بشتاب! ای خداوند به اعانت من تعجیل فرما! آنانی که قصد جان من دارند، خجل و شرمنده شوند، و آنانی که در بدی من رغبت دارند، روبرگردانیده و رسوا گردند، و آنانی که هه هه میگویند، به سبب خجالت خویش رو برگردانیده شوند. و اما جمیع طالبان تو، در تو وجد و شادی کنند، و دوست دارندگان نجات تو دائم گویند: «خدا متعال باد!» و اما من مسکین و فقیر هستم. خدایا برای من تعجیل کن. تو مددکار ونجات دهنده من هستی. ای خداوند تأخیر منما.

 

اگر هفته اول روزه بزرگ نباشد، با مزمور ٤ شروع مى كنيم.

مزمور 4

اى خدای عدالت من، چون بخوانم مرا مستجاب فرما. در تنگی مرا وسعت دادی. بر من کرم فرموده، دعای مرا بشنو. اى فرزندان انسان تا به کی جلال من عار خواهد بود، و بطالت را دوست داشته، دروغ را خواهید طلبید؟ اما بدانید که خداوند مرد صالح را برای خود انتخاب کرده است، و چون او را بخوانم خداوند خواهد شنید. خشم گیرید و گناه مورزید. در دلها بربسترهای خود تفکر کنید و خاموش باشید. سلاه قربانى های عدالت را بگذرانید و بر خداوند توكل نمایید. بسيارى میگویند: «کیست که به ما احسان نماید؟» ای خداوند نور چهره خویش را بر ما برافراز. شادمانی در دل من پدید آورده اى، بیشتر از وقتی که غله و شیره ایشان افزون گردید. بسلامتی مى خسبم و به خواب هم میروم زیرا كه تو فقط اى خداوند مرا در اطمینان ساکن میسازی.

 

مزمور 6

اى خداوند، مرا در غضب خود توبیخ منما. و مرا در خشم خویش تادیب مکن! اى خداوند، بر من کرم فرما زیرا که پژمرده ام! ای خداوند، مرا شفا ده زیرا که استخوانهایم مضطرب است، و جان من بشدت پریشان است. پس تو ای خداوند، تا به کی؟ اى خداوند، رجوع کن و جانم را خلاصی ده! به رحمت خویش مرا نجات بخش! زيرا که در موت ذکر تو نمی باشد! در هاویه کیست که تو را حمد گويد؟ از ناله خود وامانده ام! تمامی شب تخت خواب خود را غرق میکنم، و بسترخویش را به اشکها تر میسازم! چشم من ازغصه کاهیده شد و بسبب همه دشمنانم تارگردید. اى همه بدکاران از من دور شوید، زيرا خداوند آواز گریه مرا شنیده است! خداوند استغاثه مرا شنیده است. خداوند دعای مرا اجابت خواهد نمود. همه دشمنانم به شدت خجل و پریشان خواهند شد. روبرگردانیده، ناگهان خجل خواهند گردید.

 

مزمور 13

اى خداوند تا به کی همیشه مرا فراموش میکنی؟ تا به کی روی خود را از من خواهی پوشید؟ تا به کی در نفس خود مشورت بکنم و در دلم هرروزه غم خواهد بود؟ تا به کی دشمنم بر من سرافراشته شود؟ اى یهوه خدای من نظر کرده، مرا مستجاب فرما! چشمانم را روشن کن مبادا به خواب موت بخسبم. مبادا دشمنم گوید بر او غالب آمدم و مخالفانم از پریشانی ام شادی نمایند. و اما من به رحمت تو توکل میدارم؛ دل من در نجات تو شادی خواهد کرد. براى خداوند سرود خواهم خواند زیرا که به من احسان نموده است.

ای یهوه خدای من نظر کرده، مرا مستجاب فرما! چشمانم را روشن کن مبادا به خواب موت بخُسبم.

 

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین.

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا!

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا!

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا!

خداوندا رحم فرما. (سه بار)

جلال بر پدر، پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

 

مزمور 25

اى خداوند بسوی تو جان خود را بر مى افرازم. ای خدای من بر تو توکل میدارم. پس مگذار که خجل بشوم و دشمنانم بر من فخر نمایند. بلى هرکه انتظار تو میکشد خجل نخواهد شد. آنانی که بی سبب خیانت میکنند خجل خواهند گردید. اى خداوند طریق های خود را به من بیاموز و راههای خویش را به من تعلیم ده. مرا به راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده زیرا تو خدای نجات من هستی. تمامی روز منتظر تو بوده ام. اى خداوند احسانات و رحمت های خود را بیاد آور چونکه آنها از ازل بوده است. خطایای جوانی و عصیانم را بیاد میاور. ای خداوند به رحمت خود و به خاطر نیکویی خویش مرا یاد کن. خداوند نيکو و عادل است. پس به گناه کاران طریق را خواهد آموخت. مسکینان را به انصاف رهبری خواهد کرد و به مسکینان طریق خود را تعلیم خواهد داد.  همه راههای خداوند رحمت و حق است برای آنانی که عهد و شهادات او را نگاه میدارند. اى خداوند به خاطر اسم خود، گناه مرا بیامرز زیرا که بزرگ است.  کیست آن آدمی که از خداوند میترسد؟ او را بطریقی که اختیار کرده است خواهد آموخت. جان او در نیکویی شب را بسر خواهد برد. و ذریت او وارث زمین خواهند شد. سر خداوند با ترسندگان او است و عهد او تا ایشان را تعلیم دهد. چشمان من دائم بسوی خداوند است زیرا که او پایهای مرا از دام بیرون میآورد. بر من ملتفت شده، رحمت بفرما زیرا که منفرد و مسکین هستم. تنگیهای دل من زیاد شده است. مرا از مشقت های من بیرون آور. بر مسکنت و رنج من نظر افکن و جمیع خطایایم را بیامرز. بر دشمنانم نظر کن زیرا که بسیارند و به کینه تلخ به من کینه می ورزند. جانم را حفظ کن و مرا رهایی ده تا خجل نشوم زیرا بر تو توکل دارم. كمال و راستی حافظ من باشند زیرا که منتظر تو هستم. اى خدا اسرائیل را خلاصی ده، ازجمیع مشقتهای وی.

 

مزمور 31

اى خداوند بر تو توکل دارم پس خجل نشوم تا به ابد. در عدالت خویش مرا نجات بده. گوش خود را به من فراگیر و مرا به زودی برهان. برایم صخره اى قوی و خانه ای حصین باش تا مرا خلاصی دهی. زيرا صخره و قلعه من تو هستی. به خاطر نام خود مرا هدایت و رهبری فرما. مرا از دامی که برایم پنهان کرده اند بیرون آور. زيرا قلعه من تو هستی. روح خود را به دست تو مى سپارم. ای یهوه خدای حق تو مرا فدیه دادی. از آنانی که اباطیل دروغ را پیروی مى کنند نفرت میکنم. و اما من بر خداوند توکل میدارم. به رحمت تو وجد و شادی میکنم زیرا مشقت مرا دیده و جانم را در تنگیها شناخته اى. مرا به دست دشمن اسیر نساخته اى. پایهای مرا بجای وسیع قائم گردانیده اى. اى خداوند بر من رحمت فرما زیرا در تنگی هستم. چشم من از غصه کاهیده شد، بلکه جانم و جسدم نیز. زيرا که حیاتم از غم و سالهایم از ناله فانی گردیده است. قوتم از گناهم ضعیف و استخوانهایم پوسیده شد. نزد همه دشمنانم عار گردیده ام. خصوص نزد همسایگان خویش و باعث خوف آشنایان شده ام. هرکه مرا بیرون بیند از من میگریزد. مثل مرده از خاطر فراموش شده ام و مانند ظرف تلف شده گردیده ام. زيرا كه بهتان را از بسیاری شنیدم و خوف گرداگرد من میباشد، زیرا بر من با هم مشورت میکنند و در قصد جانم تفکر مینمایند. و اما من بر تو ای خداوند توکل میدارم و گفته ام خدای من تو هستی. وقتهای من در دست تو مى باشد. مرا از دست دشمنانم و جفاکنندگانم خلاصی ده. روى خود را بربنده ات تابان ساز و مرا به رحمت خود نجات بخش. اى خداوند خجل نشوم چونکه تو را خوانده ام. شریران خجل شوند و در حفره خاموش باشند.  لبهای دروغ گو گنگ شود که به درشتی و تکبر و استهانت برعادلان سخن میگوید. زهى عظمت احسان تو كه برای ترسندگانت ذخیره کرده اى و برای متوکلانت پیش بنی آدم ظاهر ساخته اى. ايشان را در پرده روی خود از مکاید مردم خواهی پوشانید. ایشان را در خیمه اى از عداوت زبانها مخفی خواهی داشت. متبارک باد خداوند که رحمت عجیب خود را در شهر حصین به من ظاهر کرده است. و اما من در حیرت خود گفتم که از نظر تو منقطع شده ام. لیکن چون نزد تو فریاد کردم آواز تضرع مرا شنیدی. اى جمیع مقدسان خداوند او را دوست دارید. خداوند امنا را محفوظ میدارد و متکبران را مجازات کثیر میدهد. قوى باشید و دل شما را تقویت خواهد داد. ای همگانی که برای خداوند انتظار مى کشید!

 

مزمور 91 

آنکه در ستر حضرت اعلی نشسته است، زیر سایه قادرمطلق ساکن خواهد بود. درباره خداوند میگویم که او ملجا و قلعه من است و خدای من که بر او توکل دارم. زیرا که او تو را از دام صیاد خواهد رهانید و از وبای خبیث. به پرهای خود تو را خواهد پوشانید و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت. راستی او تو را مجن و سپر خواهد بود. از خوفی درشب نخواهی ترسید و نه از تیری که در روز مى پرد. و نه از وبایی که در تاریکی مى خرامد و نه از طاعونی که وقت ظهر فساد میکند. هزارنفر به جانب تو خواهند افتاد و ده هزار به دست راست تو. لیکن نزد تو نخواهد رسید. فقط به چشمان خود خواهی نگریست و پاداش شریران را خواهی دید. زیرا گفتی توای خداوند ملجای من هستی و حضرت اعلی را ماوای خویش گردانیده اى. هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و بلایی نزد خیمه تو نخواهد رسید. زیرا که فرشتگان خود را درباره تو امر خواهد فرمود تا در تمامی راههایت تو را حفظ نمایند. تو را بر دستهای خود برخواهند داشت، مبادا پای خود را به سنگ بزنی. بر شیر و افعی پای خواهی نهاد؛ شیربچه و اژدها را پایمال خواهی کرد. «چونکه به من رغبت دارد او را خواهم رهانید و چونکه به اسم من عارف است او را سرافراز خواهم ساخت. چون مرا خواند او را اجابت خواهم کرد. من در تنگی با او خواهم بود و او را نجات داده، معزز خواهم ساخت. به طول ایام او را سیر میگردانم و نجات خویش را بدو نشان خواهم داد.»جلال بر پدر، پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

هللویاه، هللویاه، هللویاه. جلال بر تو خداوندا. (سه بار)

خداوندا رحم فرما. (سه بار)

جلال بر پدر، پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

 

سروده در پلاگال ÉÉ

خدا با ما است، این را بدانید ای امتها و مطيع باشيد؛

 "زیرا خدا با ماست!"

اين را تا به انتهای زمین بشنوید.

زیرا خدا با ماست.

شما قويا شکست مى خوريد

زیرا خدا با ماست.

حتی اگر شما پیروز شوید ، باز هم شکست خواهید خورد ،

زیرا خدا با ماست.

هر طرحى را که انديشه کنید ، خداوند نابود خواهد کرد ،

زیرا خدا با ماست.

هر کلمه ای که بگویید در میان شما دوام نخواهد داشت ،

زیرا خدا با ماست.

از خوف شما هرگز نخواهیم ترسید ، و ما را آزار نخواهد داد ،

زیرا خدا با ماست.

خداوند ، خدای ما ، او ما را برکت خواهد داد ، و فقط از او می ترسیم.

زیرا خدا با ماست.

و اگر به او اعتماد کنم ، برای من بركت است ،

زیرا خدا با ماست.

و من به او اعتماد مى كنم، و توسط او نجات خواهم یافت ،

زیرا خدا با ماست.

من ، و فرزندانى که خدا به من داده است ،

زیرا خدا با ماست.

مردمی که در تاریکی راه می رفتند ، نوری عالی دیدند ،

زیرا خدا با ماست.

بر ما که در سرزمین سایه مرگ زندگی می کنیم ، نوری خواهد تابید ،

زیرا خدا با ماست.

زیرا فرزندی برای ما به دنیا آمد ، پسری ، و به ما اعطا شد ،

زیرا خدا با ماست.

که دولت بر دوش او است ،

زیرا خدا با ماست.

و صلح او را، هیچ مرزی نخواهد بود ،

زیرا خدا با ماست.

و نام او خوانده مى شود: پيام آور اراده الهی ،

زیرا خدا با ماست.

مشاور شگفت انگیز ،

زیرا خدا با ماست.

خداوند متعال ، استاد ، شاهزاده صلح ،

زیرا خدا با ماست.

پدر عصر آينده ،

زیرا خدا با ماست.

جلال پدر و پسر و روح القدس ،

زیرا خدا با ماست.

اکنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمین

زیرا خدا با ماست.

گروه كر به آهستگى:

خدا با ما است، این را بدانید ای امتها و مطيع باشيد؛

 "زیرا خدا با ماست!"

 

و خواننده تروپارياى زیر را می خواند:

خداوندا، روز را پشت سر مى گذارم ، از تو سپاسگزارم؛ و ای منجى من ، از تو می خواهم که غروب و شب بدون گناهى را به من عطا كنى ، و مرا نجات دهى. جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

اى استاد، اکنون که روز گذشته است ، من تو را تسبیح می گویم ؛ ای منجى من ، از تو می خواهم که غروب و شب بدون گناهى را به من عطا کنى، و مرا نجات دهى. اکنون و تا ابد ، و تا جميع اعصار. آمین

اى يگانه مقدس، پس از گذر از روز ، برای تو سرود می خوانم. ای منجى من ، از تو می خواهم که غروب و شب عاری از توطئه ها را به من عطا کنى ، و مرا نجات دهى.

 

سروده در پلاگال ÉÉ

جهان کروبیان بی بدن ، با سرودها ، بی وقفه جلال تو را می سرايند. سرافيم، موجودات شش بال، با صداهای خستگی ناپذیر تو را تمجيد می کنند. سپاه فرشتگان ، با خواندن سرود مقدس سه گانه ، تو را ستايش می كنند. ای پدر ، تو قبل از هر چیز دیگری هستی و پسر تو هم بی آغاز است، به همان اندازه روح حيات نيز متصرف است، نشان می دهد که تثلیث تا چه اندازه غیرقابل تقسیم است. مقدس ترین باكره ، مادر خدا ، شاهد عینی و وزير کلمه، سپاه انبیا و تمام شهدا، که اکنون در جاودانگی زندگی می کنيد، برای همه دائماً شفاعت کنید ، زیرا همه ما به شدت در تنگنا هستیم. تا باشد كه با نجات از شر ، ما بتوانيم آواز فرشته اى را به شما بخوانیم.

خواننده: قدوس ، قدوس ، قدوس ، خداى قدوس سه گانه ، بر ما رحم فرما و ما را نجات ده. آمین

نماد ايمان (اعتقادنامه)

من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، و هر آنچه پیدا و ناپیداست.

من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانۀ خدا، مولود ازلی پدر. او نور از نور است، خدای راستین از خدای راستین که زاده شده و آفریده نشده است. هم ذات با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت.

که برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد. به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید. 

در زمان پنطیوس پیلاتس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مُرد و مدفون گشت.

و بر حسب کتب مقدس، روز سوم رستاخیز نمود.

او به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است.

و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایان نخواهد بود.

من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و آفریدگار حیات است که از پدر صادر می گردد. و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است.

من ایمان دارم به یک کلیسای واحد، مقدس، جامع و رسولی. 

من به یک تعمید برای آمرزش گناهان اعتراف می کنم.

من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین. 

 

 

آیات زیر در پلاگال  IIخوانده مى شود:

مقدس ترین بانوی تئوتوكوس، برای همه ما گناهکاران شفاعت كن. (3)

تمام قدرتهای آسمانی فرشتگان و فرشتگان مقرب مقدس ، برای همه ما گناهکاران شفاعت كنيد. (2)

يحيى مقدس ، پیامبر و پيشگام و تعمید دهنده خداوند ما عیسی مسیح ، برای همه ما گناهکاران شفاعت كن. (2)

رسولان ، پیامبران و شهدای با شکوه مقدس و همه مقدسین ، براى همه ما گناهکاران شفاعت كنيد. (2)

پدران ، شبانان و معلمان جهانى صالح و خداپسند، برای همه ما گناهکاران شفاعت كنيد. (2)

قدرت شکست ناپذیر و غیرقابل تسخیر و الهی صلیب گرانبها و حیات بخش ، ما گناهکاران را رها نکن. (2)

گروه کر: خدايا بر ما گناهکاران رحيم باش. (3)

 و بر ما رحم فرما. (یک بار)

جماعت: آمین

خواننده: ای خدای قدوس، قدوس قادر مطلق، قدوس فنا ناپذیر، بر ما رحم فرما. (سه بار)

جلال بر پدر، پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

ای تثلیث اقدس، بر ما رحم فرما. خداوندا، گناهانمان را ببخشای. ای ارباب، خطایای ما را عفو فرما. ای قدوس به خاطر نامت ضعف‌های ما را ببین و آنها را درمان کن. 

خداوندا رحم فرما. (سه بار)

جلال بر پدر، پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود. نان کفاف امروز ما را به ما عطا فرما؛ و خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران به خود را می بخشیم؛ و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شِریر ما را رهایی ده.

كاهن- زیرا ملکوت و قوت و جلال از آن توست، ای پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار.

 جماعت: آمین.

 

اگر اتفاقاً روز عید باشد ، ما تروپاریای جشن را می خوانیم. در غیر این صورت ، به طور متناوب ، روز به روز ، تروپارياى زير خوانده مى شود:

ای مسیح ، خدای من ، چشمهایم را روشن کن ، مبادا تا به موت بخوابم. مبادا دشمنم بگوید: " بر او پیروز شدم".

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

خدایا ، محافظ روح من باش ، زیرا من در میان تله هاى بسيارى راه می روم. ای يگانه مهربان ، بعنوان دوست نيك انسان، مرا از شر آنها رهايى بخش.

اکنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمین

تئوتوکیون

اى تئوتوكوس باكره، از آنجا که ما به دلیل گناهان بسيار خود هيچ  نمى توانيم بایستيم، فورى از او که از تو متولد شده است التماس کن زیرا درخواست هاى مادر اهمیت زیادی براى استاد دارند. اى مكرمترين، از التماس هاى ما گناهکاران غافل نشو ، زیرا او که براى ما به رنج جسم تسليم شد رحیم است و قدرت نجات ما را دارد.

دیگر تروپاریا ، روز به روز خوانده می شود

پالاگال IV

خداوندا ، تو هشيارى دشمنانم و ضعف بدن تيره بخت مرا می دانی ، زیرا تو انسان را ساخته ای. بنابراین ، روح خود را به دست تو می سپارم. مرا با بالهای نیکويى خود بپوشان ، مبادا تا به مرگ بخوابم. چشمهای درونی من را با لذت کلام الهی خود روشن کن. و مرا در زمان مناسب بیدار کن ، تا بتوانم جلال تو را به عنوان تنها دوست نيك واقعی انسان بسرايم.

آیه:

با لطف بر من نظر کن و بر من رحم فرما ، همانطور که برای کسانی که نام تو را دوست دارند انجام می دهی.

خداوندا ، چه مهيب است قضاوت تو! با ایستادن فرشتگان ، آوردن انسان ها ، گشودن دفتر های زندگی ، فاش شدن كارها و جستجوی افکار! چه حكمي در مورد من كه در گناه آبستن شده ام خواهد بود؟ چه کسی می تواند شعله های آتش من را خاموش کند؟ چه کسی باید تاریکی من را روشن سازد: مگر اینکه، خداوندا ، تو بر من به عنوان یک دوست واقعی انسان رحم فرمايى؟

جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

خداوندا، به من اشک عطا كن ، همانطور که یک بار براى زن گناهکار این کار را کردی؛ مرا شايسته گردان پاهایت را با اشكان خود تر سازم، که مرا از راه خطا رهاندى و به عنوان مرهمی معطر ، یک زندگی پاک را که از طریق توبه در من ساختى، به تو ارائه دهم. تا كلام گرامی تو را نیز بشنوم: "ایمانت تو را نجات داد، در آرامش برو".

اکنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمین

 تئوتوکیون

ای تئوتوکوس، با اعتماد به امید غیرقابل انکار تو ، با داشتن محافظت تو، من نجات خواهم یافت. اى يگانه مطهر، من نمی ترسم من دشمنانم را تعقیب خواهم کرد و با پوشیدن تنها پناه تو به عنوان زره ، آنها را خواهم راند و يارى تماما قدرتمندانه تو را مى خواهم ، من به تو فرياد برمی آورم: ای بانو، مرا با شفاعت خود نجات بده و مرا از طریق قدرت پسر و خدایی که از تو به دنیا آمده است از این خواب تاریک برخيزان تا جلال تو را بسرايم.

خداوندا ، رحم فرما (40).

جلال بر پدر و پسر و روح القدس ، اکنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمین

مکرم تر از کروبیان و در فراسوی قیاس پرجلال تر از سرافیم، تو بدون فساد خدای "کلمه" را بدنيا آوردى، ای "مادر راستین خدا" عظمت تو را ذکر می کنیم.  

به نام خداوند ، پدر ، برکت بده.

كاهن: خداوند عیسی مسیح، خداى ما، به واسطۀ دعاهای پدران مقدس ما، بر ما رحم فرما و ما را نجات بده. 

جماعت: آمین

كاهن: خداوندا ، خداوندا ، که ما را از هر تيرى که در روز می پرد نجات داده اى، ما را از هر چیزی که در تاریکی در کمین است رهايى ده. بلند شدن دستهایمان را به عنوان یک قربانی شبانه بپذیر. ما را شایسته ساز تا بدون تقصير، و لمس نشده توسط  شر ، شب را پشت سر بگذاریم و از هر گونه آشفتگی و ترس ناشی از شیطان ، ما را رهايى بخش. به روح ما ندامت عطا كن و نگرانى در مورد حسابرسى در داورى عالی و عادلانه خود را به ذهن ما عطا كن. با ترس خود بدنهای ما را میخکوب و اعضای زمینی ما را بکش ، تا حتی در آرامى خواب مان نیز با تامل در احکام تو روشن شویم. هر خیال ناشایست و خواست مضر را از ما دور کن. ما را در وقت نيايش که ریشه در ایمان دارد بيدار كن تا در دستورالعملهای تو پرورش يابيم. از طریق اراده نيك و نیکويى يگانه پسر مولود خود که با او متبارك هستى، همراه با روح مقدس ، نيك و حیات بخش خود ، اکنون و تا ابد و تا جميع اعصار.

جماعت: آمین

بيایید پرستش و تعظیم کنیم در برابر پادشاه و خدای ما.

بیایید پرستش و تعظیم کنیم در برابر مسیح، پادشاه و خدای ما.

بیایید پرستش و تعظیم کنیم در برابر خودِ مسیح، پادشاه و خدای ما. 

 

مزمور 51

اى خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما. به حسب کثرت رافت خویش گناهانم را محو ساز. مرا از عصیانم به کلی شست و شو ده و از گناهم مرا طاهر کن. زيرا که من به معصیت خود اعتراف میکنم و گناهم همیشه در نظر من است. به تو و به تو تنها گناه ورزیده، و در نظر تو این بدی را کرده ام. تا درکلام خود مصدق گردی و در داوری خویش مزکی شوی. اينك در معصیت سرشته شدم و مادرم درگناه به من آبستن گردید. اينك براستی در قلب راغب هستی. پس حکمت را در باطن من به من بیاموز. مرا با زوفا پاک کن تا طاهر شوم. مراشست و شو کن تا از برف سفیدتر گردم. شادى و خرمی را به من بشنوان تا استخوانهایی که کوبیده اى به وجد آید. روى خود را از گناهانم بپوشان و همه خطایای مرا محو کن. اى خدا دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز. مرا از حضور خود مینداز، و روح قدوس خود را از من مگیر. شادى نجات خود را به من باز ده و به روح آزاد مرا تایید فرما. آنگاه طریق تو را به خطاکاران تعلیم خواهم داد، و گناه کاران بسوی تو بازگشت خواهند نمود. مرا از خونها نجات ده! ای خدایی که خدای نجات من هستی! تا زبانم به عدالت تو ترنم نماید. خداوندا لبهایم را بگشا تا زبانم تسبیح تو را اخبار نماید. زيرا قربانی را دوست نداشتی والا میدادم. قربانی سوختنی را پسند نکردی. قربانی های خدا روح شکسته است. خدایا دل شکسته و کوبیده را خوار نخواهی شمرد. به رضامندی خود بر صهیون احسان فرما و حصارهای اورشلیم را بنا نما. آنگاه ازقربانی های عدالت و قربانی های سوختنی تمام راضی خواهی شد و گوساله ها بر مذبح تو خواهند گذرانید.

 

مزمور 102

اى خداوند دعای مرا بشنو، و فریاد من نزد تو برسد. در روز تنگی ام روی خود را از من مپوشان. گوش خود را به من فراگیر، و روزی که بخوانم مرا به زودی اجابت فرما. زيرا روزهایم مثل دود تلف شد و استخوانهایم مثل هیزم سوخته گردید. 4دل من مثل گیاه زده شده و خشک گردیده است زيرا خوردن غذای خود را فراموش میکنم. به سبب آواز ناله خود، استخوانهایم به گوشت من چسبیده است. مانند مرغ سقای صحرا شده، ومثل بوم خرابه ها گردیده ام. پاسبانی میکنم ومثل گنجشک بر پشت بام، منفرد گشته ام. تمامی روز دشمنانم مرا سرزنش میکنند و آنانی که برمن دیوانه شده اند مرا لعنت مینمایند. زيرا خاکستر را مثل نان خورده ام و مشروب خود را با اشک آمیخته ام، به سبب غضب و خشم تو زیرا که مرا برافراشته و به زیر افکنده اى. روزهایم مثل سایه زوال پذیر گردیده و من مثل گیاه پژمرده شده ام. لیکن توای خداوند جلوس فرموده اى تاابدالاباد! و ذکر تو تا جمیع نسل هاست! تو برخاسته، بر صهیون ترحم خواهی نمود زيرا وقتی است که بر او رافت کنی و زمان معین رسیده است. چونکه بندگان تو در سنگهای وی رغبت دارند و بر خاک او شفقت مینمایند. پس امتها از نام خداوند خواهند ترسید و جمیع پادشاهان جهان از کبریایی تو. زيرا خداوند صهیون را بنا نموده، و در جلال خود ظهور فرموده است. به دعای مسکینان توجه نموده، و دعای ایشان را خوار نشمرده است. اين برای نسل آینده نوشته میشود تا قومی که آفریده خواهند شد خداوند را تسبیح بخوانند. زيرا که از بلندی قدس خود نگریسته، خداوند از آسمان بر زمین نظر افکنده است. تا ناله اسیران را بشنود و آنانی را که به موت سپرده شده اند آزاد نماید. تا نام خداوند را در صیهون ذکر نمایند و تسبیح او را در اورشلیم، هنگامی که قومها با هم جمع شوند و ممالک نیز تا خداوند را عبادت نمایند. توانایی مرا در راه ناتوان ساخت و روزهای مرا کوتاه گردانید. گفتم اى خدای من مرا در نصف روزهایم برمدار. سالهای تو تا جمیع نسلها است. از قدیم بنیاد زمین را نهادی و آسمانها عمل دستهای تو است. آنها فانی میشوند، لیکن تو باقی هستی و جمیع آنها مثل جامه مندرس خواهند شد. و مثل ردا آنها را تبدیل خواهی کرد و مبدل خواهند شد. لیکن تو همان هستی و سالهای تو تمام نخواهد گردید. فرزندان بندگانت باقی خواهند ماند و ذریت ایشان در حضور تو پایدار خواهند بود.

دعای ماناس ، پادشاه یهودا

کاهن: خداوندا ، قادر متعال ، خدای پدران ما ، ابراهیم و اسحاق و یعقوب و فرزندان صالح آنها؛ که آسمان و زمین را با تمام زینت های خود آفریده اى؛ که به كلام فرمان تو دریا بسته شد؛ که پرتگاه را ساكت نمودى و آن را با نام پر جلال و باشکوه خود درجه بندى کردى. همه چیز از تو وحشت دارند و در برابر قدرت تو می لرزند ، زیرا عظمت جلال تو قابل تحمل نیست و تهدید خشم تو نسبت به گناهکاران غیرقابل تحمل است. با این حال رحمت وعده تو، بی كران و هم غیرقابل درك است ، زیرا تو متعال ترين خداوند، مهربانترین ، صبورترین و رحيم ترين و نرم ترين بر شرارت انسان هستی.

خداوندا، تو، در انبوه نیکی خود ، به کسانی که علیه تو گناه کرده اند ، توبه و بخشش وعده داده ای و در رحمت بی كران خود توبه را برای گناهکاران مقرر کرده ای تا آنها نجات یابند. بنابراین ، پروردگارا ، خدای قدرتها ، تو برای صالحان ، ابراهیم ، اسحاق و یعقوب توبه را تعيين نکرده ای ، که در برابر تو گناه نکرده اند ، اما تو برای من گناهکار توبه را مقرر کردی ، زیرا من گناهانى بیش از دانه هاى غلات و شن هاى دريا مرتکب شده ام.

خداوندا ، گناهان من چند برابر شده است؛ خطاهاى من چند برابر شده اند، و من لیاقت این را ندارم که از كثرت گناهانم که با زنجیرهای آهنین زیادی سنگین شده اند ، به بلندای آسمان نگاه كنم، به طوری که نمی توانم سر خود را بلند کنم. برای من مهلتی باقی نمانده است ، زیرا من خشم تو را برانگیختم و در برابر تو شرارت کردم که اراده تو را انجام ندادم و احكام تو را نگاه نداشتم ، حال زانوی قلبم را خم می کنم ، و به نیکويى تو التماس می کنم.

خداوندا، من گناه کرده ام، گناه کرده ام و گناهان خود را اعتراف می کنم؛ اما از تو می خواهم و التماس می كنم: خداوندا مرا ببخش ، مرا ببخش و مرا با گناهانم نابود مكن؛ تا ابد بر من خشمگين مباش و بدی های مرا عفو فرما ، و مرا به اعماق زمین محکوم نکن؛ زیرا تو خدا هستی ، خدای کسانی که توبه می کنند ، در من تمام نيكويى خود را نشان بده. زیرا اگرچه من نا لايقم ، اما مرا به كثرت رحمت خود نجات ده ، و بى وقفه تمام روزهای زندگی ام تو را ستایش خواهم کرد. زیرا هر قدرت آسمانی ستایش تو را می خواند ، و جلال تا ابدالاباد از آن توست.

جماعت: آمین

خواننده: ای خدای قدوس، قدوس قادر مطلق، قدوس فنا ناپذیر، بر ما رحم فرما. (سه بار)

جلال بر پدر، پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

ای تثلیث اقدس، بر ما رحم فرما. خداوندا، گناهانمان را ببخشای. ای ارباب، خطایای ما را عفو فرما. ای قدوس به خاطر نامت ضعف‌های ما را ببین و آنها را درمان کن. 

خداوندا رحم فرما. (سه بار)

جلال بر پدر، پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود. نان کفاف امروز ما را به ما عطا فرما؛ و خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران به خود را می بخشیم؛ و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شِریر ما را رهایی ده.

كاهن- زیرا ملکوت و قوت و جلال از آن توست، ای پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار.

 جماعت: آمین. خداوندا رحم فرما (١٢) 

با صدای آرام در پالاگال  II سروده می شود.

بر ما رحم فرما، خداوندا ، بر ما رحم فرما ، زیرا هیچ دفاعی نداریم ، ما گناهکاران این التماس را خطاب به تو می گوييم، اى استاد: بر ما رحم فرما.

جلال پدر و پسر و روح القدس،

خداوندا ، بر ما رحم فرما که به تو اعتماد کرده ایم. از ما به شدت خشمگين مباش و گناهان ما را به ياد مياور، بلكه اكنون با مهربانی به عنوان رحيم به ما نگاه کن و ما را از شر دشمنان خود نجات ده. زیرا تو خدای ما هستى و ما قوم تو ، همه ما کارهای دست تو هستیم و نام تو را فرا خوانده ایم.

اکنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمین

ای تئوتوكوس متبارك ، دروازه شفقت را به روی ما بگشا، كه با امید به تو شکست نخوريم، بلكه بتوانيم از طریق تو از ناملایمات نجات یابيم. زیرا تو نجات خانواده مسیحی هستی.

خداوندا ، رحم فرما (40).

جلال بر پدر و پسر و روح القدس ، اکنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمین

مکرم تر از کروبیان و در فراسوی قیاس پرجلال تر از سرافیم، تو بدون فساد خدای "کلمه" را بدنيا آوردى، ای "مادر راستین خدا" عظمت تو را ذکر می کنیم.  

به نام خداوند ، پدر ، برکت بده.

كاهن: خداوند عیسی مسیح، خداى ما، به واسطۀ دعاهای پدران مقدس ما، بر ما رحم فرما و ما را نجات بده. 

جماعت: آمین

كاهن: ای خدا ، پدر متعال ، يگانه پسر مولود ، خداوند عیسی مسیح و روح القدس: خدای یگانه ، قادر مطلق، بر من گناهكار رحم فرما ، و با شناخت راههایت ، من بنده ناشایست خود را نجات ده. زیرا تو در تمام اعصار متبارك هستی.

جماعت: آمین

بيایید پرستش و تعظیم کنیم در برابر پادشاه و خدای ما.

بیایید پرستش و تعظیم کنیم در برابر مسیح، پادشاه و خدای ما.

بیایید پرستش و تعظیم کنیم در برابر خودِ مسیح، پادشاه و خدای ما. 

 

مزمور 70

خدایا، برای نجات من بشتاب! ای خداوند به اعانت من تعجیل فرما! آنانی که قصد جان من دارند، خجل و شرمنده شوند، و آنانی که در بدی من رغبت دارند، روبرگردانیده و رسوا گردند، و آنانی که هه هه میگویند، به سبب خجالت خویش رو برگردانیده شوند. و اما جمیع طالبان تو، در تو وجد و شادی کنند، و دوست دارندگان نجات تو دائم گویند: «خدا متعال باد!» و اما من مسکین و فقیر هستم. خدایا برای من تعجیل کن. تو مددکار ونجات دهنده من هستی. ای خداوند تأخیر منما.

 

 

مزمور 143

اى خداوند دعای مرا بشنو و به تضرع من گوش بده! در امانت و عدالت خویش مرا اجابت فرما! و بر بنده خود به محاکمه برمیا. زیرا زنده اى نیست که به حضور تو عادل شمرده شود. زيرا که دشمن بر جان من جفا کرده، حیات مرا به زمین کوبیده است و مرا در ظلمت ساکن گردانیده، مثل آنانی که مدتی مرده باشند. پس روح من در من مدهوش شده، و دلم در اندرونم متحیر گردیده است. ايام قدیم را به یاد میآورم. در همه اعمال تو تفکر نموده، در کارهای دست تو تامل میکنم. دستهای خود را بسوی تو دراز میکنم. جان من مثل زمین خشک، تشنه تو است.اى خداوند، بزودی مرا اجابت فرما زیرا روح من کاهیده شده است. روی خود را از من مپوشان، مبادا مثل فروروندگان به هاویه بشوم. بامدادان رحمت خود را به من بشنوان زیرا که بر تو توکل دارم. طریقی را که برآن بروم، مرا بیاموز زیرا نزد تو جان خود را برمی افرازم. اى خداوند مرا از دشمنانم برهان زیرا که نزد تو پناه برده ام. مرا تعلیم ده تا اراده تو را بجا آورم زیرا خدای من تو هستی. روح مهربان تو مرا در زمین هموار هدایت بنماید. به خاطر نام خود اى خداوند مرا زنده ساز. به خاطر عدالت خویش جان مرا از تنگی برهان. و به خاطر رحمت خود، دشمنانم را منقطع ساز. و همه مخالفان جان مرا هلاک کن زیرا که من بنده تو هستم.

 

سرود تمجیدی (دوكسولوژى)

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! تو را می‌ستاییم! تو را متبارک می‌خوانیم! تو را می‌پرستیم! تو را جلال می‌دهیم و سپاست می‌گوییم به‌خاطر فیض عظیمت! ای خداوندْ خدا، پادشاه آسمانی، خدای پدر قادر مطلق! ای خداوندگار، پسر یگانه، عیسی مسیح و روح‌القدس! ای خداوندْ خدا، برۀ خدا، پسرِ پدر که گناهان جهان را برمی‌دارد، بر ما رحم فرما! تو که گناهانِ جهان را برمی‌داری، دعای ما را بپذیر! تو که به دست راست خدای پدر می‌نشینی، بر ما رحم فرما! زیرا تو تنها قدوسی و تنها تو خداوندی. ای خداوندگار عیسی مسیح، تنها تو در جلال خدای پدر هستی! آمین! تو را هر روز سپاس خواهم گفت و تا ابد نامت را ستایش خواهم نمود. خداوندا، تو نسل اندر نسل پناهگاه ما بوده‌ای! گفتم «خداوندا، بر من رحم کن. جانم را شفا ده، زیرا بر ضد تو گناه کرده‌ام!» خداوندا، شتابان به سوی تو می‌آیم. مرا تعلیم ده تا اراده‌ات را به جا بیاورم، زیرا تو خدای من هستی. زیرا سرچشمۀ حیات در توست و در نور تو نور را می‌بینیم. رحمتت را بر آنانی که تو را می‌شناسند، همچنان مستدام فرما. خداوندا، عطا بفرما تا امروز به‌دور از گناه باشیم. متبارک هستی ای خداوند، خدای پدران ما و بر نامت تا ابد ستایش و جلال باد. آمین. ای خداوند، رحمتت بر ما باشد، چرا که به تو امید بسته‌ایم. ای خداوند، تو متبارک هستی؛ فرایض خود را به من تعلیم ده. ای ارباب، تو متبارک هستی؛ درک فرامین خود را به من عطا کن. ای یگانه قدوس، تو متبارک هستی؛ مرا با احکام خود روشن ساز. ای خداوند، رحمت تو تا ابد پایدار است! کارهای دست خود را خوار مشمار! پرستش از آنِ توست، ستایش از آنِ توست، جلال از آنِ توست: از آنِ پدر و پسر و روح‌القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین.   

 

پروردگارا، رحمت تو بر ما بیایید، آنچنان که ما در تو امیدواریم.

 

خداوندا، تو متبارک هستی، قواعد حیات خود را به من تعلیم ده.

ای سرورم، تو متبارک هستی، قواعد حیات خود را به من بفهمان.

ای قدوس، تو متبارک هستی، مرا با قواعد حیات خود روشن ساز.

 

پروردگارا، رحمت تو تا ابد ماندگار است، از کارهای دستان خود باز نگرد. ستایش برازندۀ توست، سرود از آنِ توست، جلال زیبندۀ توست، به پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

 

در طول هفته اول در روزه بزرگ ، هر روز بخش مشخصى از كانن بزرگ را می خوانیم. پیشگفتار هر یک از تروپاريون ها آیه: "بر من رحم فرما ، خدایا ، بر من رحم فرما"، است.

بعد از قصیده ششم ما آهسته و خوش آهنگ کنتاکیون را شعار می دهیم: "روح من ، روح من .....

پس از اتمام تروپارياى كانن:  

جماعت: آمين

ای خدای قدوس، قدوس قادر مطلق، قدوس فنا ناپذیر، بر ما رحم فرما. (سه بار)

جلال بر پدر، پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

ای تثلیث اقدس، بر ما رحم فرما. خداوندا گناهان ما را پاک گردان. سرورم، تقصیرات ما را ببخش. ای قدوس، بیا و به خاطر نام خود ضعف های ما را درمان کن.

خداوندا رحم فرما. (سه بار)

جلال بر پدر، پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده؛ و خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران به خود را می بخشیم؛ و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شِریر ما را رهایی ده.

كاهن- زیرا ملکوت و قوت و جلال از آن توست، ای پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. 

جماعت: آمین. 

و ما تروپاريون زیر را با آیه های آن مى خوانيم:

جماعت: خداوند قدير، با ما باش؛ زيرا در مصيبت ها ياور دیگرى نداريم. خداوند قادر مطلق، بر ما رحم فرما.

آیه: خدا را در قدس او تسبيح بخوانيد؛ در فلك قوت او، او را تسبيح بخوانيد.

خداوند قدير ، با ما باش ....

آیه: او را در كارهاى عظيمش ستایش کنید. او را در كثرت عظمتش تسبيح بخوانيد.

خداوند قدير ، با ما باش ....

آیه: او را با نواى كرنا تسبيح بخوانيد؛ او را با بربط و عود تسبيح بخوانيد.

خداوند قدير ، با ما باش ....

آیه: او را با دف و رقص تسبيح بخوانيد. او را با ذوات اوتار و نى تسبيح بخوانيد.

خداوند قدير ، با ما باش ....

آیه: او را با سنج های بلند آواز تسبيح بخوانيد. او را با سنج هاى خوش تسبيح بخوانيد. هر كه جان دارد خداوند را تسبيح بخواند.

خداوند قدير ، با ما باش ....

گروه کر: خدا را در قدس او تسبيح بخوانيد.

گروه کر: او را در فلك قوت او تسبيح بخوانيد.

جماعت آهسته:

خداوند قدير ها ، با ما باش؛ زيرا در مصيبت ها ياور دیگرى نداريم. خداوند قادر مطلق، بر ما رحم فرما.

جلال پدر و پسر و روح القدس.

خداوندا ، اگر ما قديسين تو را به عنوان شفیع نداشتيم و نيكويى تو را نسبت به خود احساس نمی کردیم ، چگونه اى نجات دهنده ، جرات مى كرديم برای تو که فرشتگان بی وقفه متباركت می خوانند ، سرود بخوانیم؟ ای تو که قلب ما را می دانى ، جان ما را امان ده.

اکنون و تا ابد و تا جميع اعصار.

 تئوتوکیون

ای مادر خدا ، انبوه خطاهای من بزرگ است . ای يگانه مطهر ، در جستجوی رستگاری به سوی تو گریختم. روح بیمار مرا ملاقات کن ، و نزد پسر خود و خدای ما شفاعت کن ، تا مرا برای همه بدیهایی که انجام داده ام ببخشايد، ای يگانه متبارك.

گروه کر سرودهاى زیر را می خواند:

تئوتوكوس تماما مقدس، در طول زندگی ام، هرگز به هیچ محافظت انسانى ، مرا رها نكن. هرگز به من نابينا اعتماد نکن ، بلکه شخصاً مسئولیت را بر عهده بگیر و بر من رحم فرما.

ای مادر خدا ، يگانه و تنها امید من ، اکنون خود را به تو می سپارم ، در پناه خود ، مرا بپوشان.

خدايا رحم فرما (40 بار)

 

ای مسیح، خداوند ما، در تمام اوقات و در هر ساعت، تو در آسمان و بر روی زمین پرستش و تمجید می شوی. در صبری ژرف، و در رحمت و شفقتی عظیم، تو دوستدار عادلان هستی و رحمت خود را به گناهکاران نشان می دهی. تو از طریق وعده چیزهای نیک آینده همه را به نجات فرا می خوانی. خداوندا، اینک دعاهای ما را بپذیر. زندگی ما را بر طبق فرامین خود هدایت فرما. روح های ما را تقدیس نما. بدن های ما را پاک ساز. ذهن ما را روشن کن. افکار ما را پاک گردان و ما را از هر غصه، شر و پریشانی رهایی ده. ما را با فرشتگان مقدس خود احاطه کن، تا به وسیله آنها محافظت و هدایت شویم، و بتوانیم به وحدت ایمان و درک شکوه غیر قابل توصیف تو نائل شویم. زیرا تو متبارک هستی، اکنون و در تمام اعصار. آمین.

خدايا رحم فرما (سه بار)

 

كاهن- جلال بر پدر، پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. 

جماعت- آمین.

مکرم تر از کروبیان و در فراسوی قیاس پرجلال تر از سرافیم، تو بدون فساد خدای "کلمه" را زاییدی، ای "مادر راستین خدا" عظمت تو را ذکر می کنیم.  

 

به نام خداوند، پدر، برکت بده.

 

كاهن- خدایا بر ما شفقت فرما و به ما برکت عطا فرما، جلال روی خود را بر ما بتابان و بر ما رحم فرما.

جماعت- آمین.

و ما دعای قديس افرایم سوری را می خوانیم و بعد از هر آیه عميقا سجده می کنیم.

خداوند و استاد زندگی من ، اجازه نده روح تنبلی و بى دقتى ، هوس قدرت و بيهوده سخن گفتن بر من وارد شود. (سجده).

در عوض ، به من ، بنده خود ، روح تدبیر ، فروتنی ، بردبارى و محبت را عطا فرما. (سجده).

بله ، اى خداوند و پادشاه ، به من این قدرت را عطا فرما تا عیب هاى خودم را ببینم و برادر خود را محكوم و قضاوت نکنم. (سجده).

زیرا تو هميشه و تا ابد متبارك هستی. آمین

جماعت: آمین

خواننده: ای خدای قدوس، قدوس قادر مطلق، قدوس فنا ناپذیر، بر ما رحم فرما. (سه بار)

جلال بر پدر، پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

ای تثلیث اقدس، بر ما رحم فرما. خداوندا، گناهانمان را ببخشای. ای ارباب، خطایای ما را عفو فرما. ای قدوس به خاطر نامت ضعف‌های ما را ببین و آنها را درمان کن. 

خداوندا رحم فرما. (سه بار)

جلال بر پدر، پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود. نان کفاف امروز ما را به ما عطا فرما؛ و خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران به خود را می بخشیم؛ و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شِریر ما را رهایی ده.

كاهن- زیرا ملکوت و قوت و جلال از آن توست، ای پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار.

 جماعت: آمین.

خداوندا رحم فرما (١٢) 

 

دعا به درگاه تئوتوکوس تماماً مقدس

(نوشتۀ پاول، راهب صومعۀ اِوِرجِتیس )

ای عروس خدا و بانوی بی‌عیب، عفیف، معصوم، باکرۀ مطهر، با آبستن شدن شگرفت، «کلمۀ» خدا را با بشر متحد ساختی و طبیعت سقوط ‌کردۀ نسل ما را با امور آسمانی پیوند زدی. تو تنها امید نومیدان و یاریِ ستمدیدگان هستی. تو حافظ آنانی هستی که نزد تو می‌گریزند و پناهگاه تمام مسیحیان هستی. مرا که گناهکاری متهم می‌باشم، رد مکن، هرچند به‌خاطر افکار، گفتار و اعمال شرم‌آورم، خود را کاملاً بی‌فایده ساخته‌ام، و به ‌واسطۀ سستی و رِخوت، بردۀ لذت‌های دنیا گردانیده‌ام. اما به‌عنوان مادر خدا که عاشق تمام انسانهایی، با رحمت خویش بر منِ گناهکار و گمشده، دلسوزی و شفقت بفرما و دعای مرا که با لبهای ناپاک تقدیمت می‌شوند، بپذیر. با شجاعت خود به‌عنوان یک مادر، از پسرت و خداوندگار و ارباب ما استدعا کن تا رحمت پُرمِهر نیکویی‌های خویش را به رویم بگشاید، از خطاهای بیشمار من چشم ‌پوشی کند، مرا به توبه بیاورد و مرا انجام‌دهندۀ مقبول فرامینش گرداند. همواره نزدیک من بمان زیرا تو رحیم، دلسوز و مهربان هستی. یاور و حافظ غیور من در این زندگی باش، در برابر حملات دشمنانم از من محفاظت کن و مرا به نجات رهنمون ساز. در ساعت مرگم، به روح بیچاره‌ام توجه فرما و تدبیرهای تاریک ارواح شریر را از آن دور کن. در روز مهیب داوری، مرا از مجازات ابدی نجات ده و مرا وارث جلال وصف‌ناپذیر پسرت، خدای ما بگردان. باشد که این سهم من باشد، ای بانوی من، ای تئوتوکوس تماماً مقدس، به‌واسطۀ شفاعت و یاری تو، با فیض و محبت پسر یگانه‌ات، خداوندگار و خدا و نجات‌دهندۀ ما عیسی مسیح؛ تمام جلال، حرمت و پرستش از آن اوست و همچنین از آنِ پدر ازلی و روح‌ قدوس، عادل و حیات‌بخش، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین. 

 

دعا به درگاه خداوندگار ما، عیسی مسیح

(نوشتۀ راهب آنتیوخوس پاندِکتِس)

ای ارباب، هنگامی که روانۀ خواب می‌شویم، به جسم و جانمان استراحت عطا کن. ما را از تیرگی خواب گناه‌آلود و تمام لذتهای تاریک شب محافظت کن. محرکهای نَفْس را آرام کن و تیرهای آتشین شیطان را که خائنانه به سوی ما پرتاب می‌شوند، در نطفه خفه کن. از آشفتگی جسم‌مان ممانعت کن و افکار زمینی و دنیوی ما را فرو نشان. خدایا، به ما ذهنی هشیار، عقلی محتاط، دلی بیدار، خوابی آسوده و به دور از همۀ خوابهای شریرانه عطا فرما. ما را در ساعت دعا بیدار کن، به فرامین خود قوت ببخش و یاد داوری‌هایت را در ذهن ما استوار نگاه دار. عطا فرما که تمام شب، تو را جلال دهیم تا نام عظیم و لایق احترام تو را ستایش کنیم، متبارک خوانیم و جلال دهیم، ای پدر و پسر و روح‌القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین.

 

دوباره ، به تناوب

ای تئوتوکوس عذرا، پرشکوه و متبارک، دعاهای ما را نزد پسرت و خدایمان ببر و از او استدعا کن تا از طریق تو روح‌مان را نجات بخشد. 

 

دعاى قديس لوانيكيوس

پدر، امید من است؛ پسر، پناهگاه من است؛ روح‌القدس حافظ من است. ای تثلیث اقدس جلال بر تو باد.

ای مادر خدا، امیدم یکسره بر توست، مرا تحت حفاظت خویش قرار ده.

 

 

كاهن- بیایید استدعا کنیم که خداوند خدای ما، ما را شایستۀ شنیدن انجیل مقدس خود بفرماید. 

جماعت: خداوندا رحم فرما (٣)

كاهن- بیایید انجیل مقدس را بشنویم. صلح و آرامش با شما باد.

جماعت- و با روح شما. 

كاهن- قرائت از انجیل مقدس به روایت یوحنا.

جماعت- جلال بر تو خداوندا، جلال بر تو

كاهن- بياييد هشيار باشيم

باب15: 1-7

خداوند گفت:" «من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه ای در من که میوه نیاورد، آن را دور میسازد و هرچه میوه آرد آن را پاک میکند تا بیشتر میوه آورد. الحال شما به سبب کلامی که به شما گفته ام پاک هستید. در من بمانید و من در شما. همچنانکه شاخه از خود نمی تواند میوه آورد اگر در تاک نماند، همچنین شما نیز اگر در من نمانید. من تاک هستم و شما شاخه ها. آنکه در من میماند و من در او، میوه بسیار میآورد زیرا که جدا از من هیچ نمی توانید کرد. اگر کسی در من نماند، مثل شاخه بیرون انداخته میشود و مى خشکد و آنها را جمع کرده، در آتش می اندازند و سوخته میشود. اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد."

جماعت: جلال بر تو خداوندا، جلال بر تو

كاهن: صلح و آرامش با همه شما باد.

جماعت: و با روح شما.

كاهن: بياييد سر خود را در برابر خداوند خم کنیم.

جماعت: به تو اى خداوند

كاهن: مهربانترین استاد ، خداوند عیسی مسیح ، خدای ما، از طریق شفاعت‌های پاکترین و مقدس‌ترین مادر خویش؛ قدرت صلیب گرانقدر و حیات‌بخش؛ حفاظت قدرت‌های لایق احترام و غیرجسمانی؛ تضرع‌های آن نبی و پیشگام مکرّم و باجلال، یحیاى تعمید دهنده؛ رسولان مقدس، پرشکوه و شایان ستایش؛ شهیدان مقدس، پرشکوه و پیروزمند؛ پدران مقدس و خداترس؛ نیاکان مقدس و پارسای خدا، یوآخیم و آنا؛ و همه مقدسین شما: دعای ما را برای شما مقبول سازید. رفع خطاهای ما ما را زیر پناه بالهایت بپوشان. هر دشمن و دشمن را از ما دور کنید. آرامش را وارد زندگی ما کنید. پروردگارا ، به ما و دنیای خود رحم کن و روح ما را به عنوان دوست خوب انسان نجات بده.

جماعت: آمین

خواننده: جلال بر پدر و پسر و روح القدس ، اکنون و تا ابد و تا جميع اعصار. آمین

خداوندا ، رحم فرما(3).

 پدر، بركت بده.

كاهن: بیایید برای صلح و آرامش جهان دعا کنیم.

جماعت: خدایا، رحم بفرما.

كاهن: برای همه مسیحیان مؤمن ارتدوکس.

جماعت: خدایا، رحم بفرما.

كاهن: برای اسقف اعظم ما (نام) و براى خواهران و برادران ما در مسيح.

جماعت: خدایا، رحم بفرما.

كاهن: براى پدران و مادران و خواهران و برادران عزيمت كرده ما.

جماعت: خداوندا رحم فرما

كاهن: برای کسانی که از ما نفرت دارند و برای کسانی که ما را دوست دارند.

جماعت: خدایا، رحم بفرما.

كاهن: برای کسانی که به ما كمك می کنند و برای کسانی که به ما خدمت می کنند.

جماعت: خدایا، رحم بفرما.

كاهن: برای کسانی که می پذیرند در ناشایستگی مان برایشان دعا کنیم.

جماعت: خدایا، رحم بفرما.

كاهن: برای آزادی اسیران.

جماعت: خدایا، رحم بفرما.

كاهن: برای ایمنی کسانی که در دریا هستند.

جماعت: خدایا، رحم بفرما.

كاهن: برای کسانی که در بستر بیماری هستند.

جماعت: خدایا، رحم بفرما.

كاهن: بیایید برای روح هر مسیحی ارتدوکس دعا کنیم.

جماعت: خدایا، رحم بفرما.

كاهن: بیایید برکت بخواهیم برای همه کسانی که در خدمات عمومی هستند.

جماعت: خدایا، رحم بفرما.

كاهن: برای سلسله مراتب ارتدوکس.

جماعت: خدایا، رحم بفرما.

كاهن: برای والدین ما و معلمانمان، و همه پدر و مادران، خواهران و برادران مان که درگذشته اند، و کسانی که در صلح اینجا آرامیده اند و برای ارتدوکس در هر کجا.

جماعت: خدایا، رحم بفرما.

كاهن: همچنین بیایید برای خودمان بگوییم: 

جماعت: خداوندا، رحم فرما (3).

 

و همه با بوسیدن دست راست كاهن بخشش دريافت می كنند در حالی که جماعت سرود زیر را می خوانند:

در روزهاى دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه عصر اين را در پلاگال II می سرايند:

ای يگانه نيكو ، که در ایمان ، به دست توانای تو پناه می بریم ، از همه ما محافظت نما، زیرا ما گناهکاران در پیشگاه خدا هیچ کس دیگری را نداریم كه هميشه در خطر و اندوه، برای ما که خود را گرفتار خطاهاى زیادی کرده ایم، شفاعت كند. مادر خدای متعال ، بر روى زانوان خود از تو می خواهیم: بندگان خود را از هر درد و رنج رهايى بخشى.

در روزهاى سه شنبه ، پنجشنبه عصر اين را در پلاگال  I مى سرايند:

ای مسیح ، در تماشاى ذبح ناحق تو، در عذاب ، باكره به تو فریاد زد: ای شیرین ترین فرزند من ، چقدر بی نیاز می میری و به چوب آویزان می شوی ، تو که روی آبها، تمام زمین را معلق کردی. اى مهربان، رحيم ترين ، به تو دعا مى كنم، اكنون مادر و بنده خود را تنها نگذار.

كاهن: خداوند عیسی مسیح، خداى ما، به واسطۀ دعاهای پدران مقدس ما، بر ما رحم فرما و ما را نجات بده. 

جماعت: آمین

کسانی که در صومعه ها زندگی می کنند ، از پير طلب آمرزش مى كنند، به حجره خود خلوت می كنند و در آنجا دعاى زیر را می خوانند

خداوندا ، کسانی را که از ما متنفرند و کسانی را که به ما بد می کنند ببخشا. به نیکوکاران، به برادران و اقوام ما نيكى كن، درخواست های آنها را برای نجات و زندگی ابدی اجابت نما. بیماران را ملاقات كن و به آنها شفا عطا فرما. اى حكمران بر دریاها، مسافران را همراهی کن ، و به کسانی که به ما خدمت می کنند و کسانی که به ما کمک می کنند، بخشش گناهان عطا فرما. کسانی را که از ما خواسته اند برای آنها دعا کنیم ببخشا و بر ايشان را بر اساس رحمت عظيم خود، رحم فرما.

خداوندا، همه پدران و برادران ما كه این زندگی را ترک کردند به ياد آور و آنها را در جایی که نور صورت تو می تابد ، آرامى بخش. خداوندا ، برادران اسیر ما را به ياد آور و آنها را از هر مصیبت در امان بدار. خداوندا، کسانی که در کلیساهای مقدس تو زحمت می کشند و ثمر می آورند به ياد آور ، و همه درخواست های نجات و زندگی ابدی را به آنها عطا فرما. خداوندا ، بندگان فروتن و گناهكار خود ، و همينطور ما را نیز به ياد آور و ذهن ما را با نور دانش خود روشن نما و ما را در راه احكام خود راهنمایی كن؛ از طریق شفاعت هاى مقدس ترین مادر خود ، بانوی ما تئوتوکوس و مریم باکره و همه مقدسین خود. زیرا تو در تمام اعصار متبارك هستی. آمین