نماز صبح

 

 

از خواب برخاسته، قبل از هر عمل دیگری، با احتیاط، با در نظر گرفتن خود در حضور خداوند متعال، و با رسم نشان صلیب، می گوئیم:

در نام پدر، و پسر، و روح القدس. آمین

سپس لحظه ای درنگ کرده تا تمام حواس ما آرام شود و افکار ما تمام چیزهای زمینی را ترک کند؛ و سپس سه بار تعظیم کرده، می گوئیم:

[دعای عمومی]

 خداوندا، بر من گناهکار رحم فرما. (سه بار)

نماز آغازین

ای خداوند عیسی مسیح، پسر خدا، به خاطر دعاهای طاهرترین مادر و تمام قدیسین، بر ما رحم فرما. آمین

جلال بر تو، خدای ما، جلال بر تو.

شاه آسمانی، تسلی دهنده، روح حقیقت، که در همه جا حضور داری، و همه چیز را پر ساخته ای، گنجینۀ چیزهای نیک و دهندۀ زندگی؛ بیا و در ما ساکن شو، و ما را از تمام ناخالصی ها پاک گردان، و از روح ما محافظت نما، ای نیک مطلق.

ای خدای قدوس، قدوس قادر مطلق، قدوس فنا ناپذیر، بر ما رحم فرما. (سه بار)

جلال بر پدر، پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

ای تثلیث اقدس، بر ما رحم فرما. خداوندا گناهان ما را پاک گردان. سرورم، تقصیرات ما را ببخش. ای قدوس، بیا و به خاطر نام خود ضعف های ما را درمان کن.

 خداوندا رحم فرما. (سه بار)

 جلال بر پدر، پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف امروز ما را به ما بده؛ و خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران به خود را می بخشیم؛ و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شِریر ما را رهایی ده. 

زیرا ملکوت و قوت و جلال از آن توست، ای پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

تروپاریا به تثلیث مقدس

از خواب برخاسته، در برابر تو تعظیم می کنیم، ای نیک مطلق، و ما با صدای بلند آواز فرشتگان را می خوانیم، ای قادر مطلق: خدایا، تو قدوس، قدوس، قدوس هستی؛ بخاطر تئوتوکوس، آن حامل خداوند، بر ما رحم فرما.

 جلال بر پدر و پسر و روح القدس.

تو مرا از تخت و خواب بلند کردی، ای خداوند؛ ذهن و قلب مرا روشن کن، و ای تثلیث مقدس، لبانم را باز گردان تا بتوانم به تو بخوانم: خدایا، تو قدوس، قدوس، قدوس هستی؛ بخاطر تئوتوکوس، آن حامل خداوند، بر ما رحم فرما.

اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

 ناگهان قاضی می آید و اعمال هر کسی عریان می شود. اما ما با ترس در نیمه شب فریاد بر می آوریم: خدایا، تو قدوس، قدوس، قدوس هستی؛ بخاطر تئوتوکوس، آن حامل خداوند، بر ما رحم فرما.

 خداوندا، رحم فرما. (12 بار)

نماز قدیس باسیل بزرگ به تثلیث اقدس

ای تثلیث اقدس، در حالی که از خواب بر می خیزم تو را شکر می گویم برای طریق نیکی و صبر تو که بر من گنهکار خشمگین نشدی ، و مرا از بین نبردی با معدنی از گناهانم!

اما عشق خودت را برای بشر نشانم دادی و زمانی که من در نا امیدی سجده می کردم ، تو مرا بلند کردی به تماشای صبح و جلال قدرتت.

و حال چشم ذهنم روشن شده و دهانم گویا تا بتوانم در سخنان تو تفکر کنم ، و اوامر تو را درک کنم ، و اراده تو را بجا آورم ، و سرود تو را صمیمانه بسرایم، و در نام تماماً مقدس تو پرستش نمایم ؛ پدر و پسر و روح القدس ، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار . آمین.

بیایید پرستش و تعظیم کنیم در برابر خدا و پادشاهمان.

بیایید پرستش و تعظیم کنیم در برابر مسیح، پادشاه ما و خدا.

بیایید پرستش و تعظیم کنیم به خود مسیح ، پادشاه و خداوند ما.

 مزمور 51

ای خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما. به حسب کثرت رأفت خویش گناهانم را محو ساز. مرا از عصیانم به کلی شست و شو ده و از گناهم مرا طاهر کن. زیرا که من به معصیت خود اعتراف میکنم وگناهم همیشه در نظر من است. به تو و به تو تنها گناه ورزیده، و در نظر تو این بدی را کرده ام. تا درکلام خود مصدق گردی و در داوری خویش مزکی شوی. اینک در معصیت سرشته شدم و مادرم درگناه به من آبستن گردید. اینک براستی در قلب راغب هستی. پس حکمت را در باطن من به من بیاموز. مرا با زوفا پاک کن تا طاهر شوم. مراشست و شو کن تا از برف سفیدتر گردم. شادی و خرمی را به من بشنوان تا استخوانهایی که کوبیده ای به وجد آید. روی خود را از گناهانم بپوشان و همه خطایای مرا محو کن. ای خدادل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز. مرا از حضور خود مینداز، و روح قدوس خود را از من مگیر. شادی نجات خودرا به من باز ده و به روح آزاد مرا تایید فرما. آنگاه طریق تو را به خطاکاران تعلیم خواهم داد، و گناه کاران بسوی تو بازگشت خواهند نمود. مرا از خونها نجات ده! ای خدایی که خدای نجات من هستی! تا زبانم به عدالت تو ترنم نماید. خداوندا لبهایم را بگشا تا زبانم تسبیح تو را اخبار نماید. زیرا قربانی را دوست نداشتی و الا می دادم. قربانی سوختنی را پسند نکردی. قربانی های خدا روح شکسته است. خدایا دل شکسته و کوبیده را خوار نخواهی شمرد. به رضامندی خود بر صهیون احسان فرما و حصارهای اورشلیم را بنا نما. آنگاه از قربانی های عدالت و قربانی های سوختنی تمام راضی خواهی شد و گوساله ها بر مذبح تو خواهند گذرانید.

سمبل ایمان ارتدوکس

من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، و هر آنچه پیدا و ناپیداست.

من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانۀ خدا، مولود ازلی پدر. او نور از نور است، خدای راستین از خدای راستین که زاده شده و آفریده نشده است. هم ذات با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت.

که برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد. به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید. 

در زمان پنطیوس پیلاتس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مُرد و مدفون گشت.

و بر حسب کتب مقدس، روز سوم رستاخیز نمود.

او به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است.

و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایان نخواهد بود.

من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و آفریدگار حیات است که از پدر صادر می گردد. و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است.

من ایمان دارم به یک کلیسای مقدس، جامع و رسولی. 

من به یک تعمید برای آمرزش گناهان اعتراف می کنم.

من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین. 

 دعای1، از قدیس مکاریوس بزرگ

 ای خدا من گنهکار را پاک گردان ، چرا که من هیچ چیز نیکی در نظر تو انجام نداده ام، اما رهایم کن از شریر، و بیا در من ساکن شو، تا بتوانم دهان نا لایق خود را بدون محکومیت باز کنم، و نام قدوس تو را ستایش نمایم، پدر و پسر و روح القدس ، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار . آمین.

دعای 2؛ از همان قدیس

از خواب بر می خیزم، ای نجات دهنده ؛ به تو ارائه می دهم سرود نیمه شب را، و نزد تو می افتم و فریاد می زنم : به من اجازه خواب نده در مرگی از گناهانم ، اما بر من ترحم کن، ای تو که با عشق مصلوب شدن را تحمل کردی، بشتاب به بلند کردن من که در بطالت خمیده گشته ام، و مرا در دعاها و شفاعات نجات بده، و بعد از خواب شبانه برای من روزی روشن و بدون گناه بفرست ، و مرا نجات بده، ای مسیح خدا.

دعای 3؛ از همان قدیس

از خواب برمی خیزم و شتابان به سوی تو می آیم، ای سرورم، ای عاشق بشریت، توسط مهربانی دوست داشتنی تو، تلاش می کنم که کار تو را انجام دهم، و نزد تو دعا می کنم: تا مرا کمک کنی در همه زمانها و در همه چیز، و رهایم کنی از هر چیز دنیوی، چیزهای شریر و هر مکر شیطان، و مرا نجات دهی و مرا به ملکوت ابدی خودت هدایت کنی، زیرا تو خالق من و دهنده و مهیا کننده هر چیز نیکو هستی ، تمام امید من در تو است، و جلال را به تو می دهم، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار ، آمین.

 دعای 4؛ از همان قدیس

ای خداوند ، کسی مانند تو نیست در نیکویی بسیارت و ترحم بی اندازه تو که به من عطا فرمودی، بنده تو می آید از زمان شب گذشته که بدون حمله ای از هر شر متخاصمی سپری شده است . آیا تو خودت ای خداوند و خالق همه چیز ، احاطه کردی مرا با نور حقیقی، و حال با قلب روشن حاضر به انجام اراده تو هستم ، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار . آمین.

 دعای 5، از قدیس باسیل بزرگ

ای خداوند متعال، خدای فرشتگان و همه اجسام، کسی که در مرتبه رفیع ساکن هستی و به پایین بر چیزهایی که پست هستند، نگاه می کنی، کسی که دلهای ما و درونی ترین موجودات را جستجو می کنی و اسرار انسان را به وضوح پیش بینی می کنی. ای نور ازلی و ابدی، که در آن هیچ تغییری، و نه سایه تبدیلی نیست؛ ای پادشاه جاویدان، تضرعات ما را که به خاطر رحمت کثیر تو، جرات می کنیم، در حال حاضر از لبهای ناپاک به تو ارائه دهیم، را بپذیر؛ و گناهان ما را، که در عمل، کلمه و فکر، چه آگاهانه یا در جهالت خود مرتکب شده ایم، ببخشای؛ و ما را از هر گونه فساد جسم و روح پاک گردان. و عطا فرما تا ما سراسر شب از کل عمر کنونی را با قلبی مراقب و تماماً هشیار، همواره در انتظار روز تابناک و موعود بازگشت پسر یگانه مولود تو، خداوند ما و خدا و نجات دهنده مان، عیسی مسیح، قاضی پر جلال باشیم، آنجایی که همه می باید حاضر شوند تا پاداش خود را متناسب اعمالشان دریافت کنند. مبادا که ما افتاده و بیهوده یافت شویم، بلکه باشد تا نظاره گر و فعالانه ایستاده باشیم، و آماده همراهی کردن او به شادی و مکان الهی پر جلالش باشیم، جایی که در آن صداهای قدیسینت که در ضیافت به سر می برند، باز نمی ایستد، و شادی ایشان که زیبایی وصف ناپذیر چهرۀ تو را می نگرند، بی انتهاست. زیرا تو نور حقیقی هستی که می درخشد و همه را تقدیس می کند، و تمامی خلقت تو را تا به ابد می ستایند. آمین.

 دعای 6، همچنین توسط قدیس باسیل

ای خدای متعال و خداوند رحمت، تو را متبارک می خوانیم، کسی که همواره برای ما کارهای عظیم و قابل تحسین انجام می دهی، که هیچ  قابل اندازه گیری نمی باشند. کسی که به ما خواب برای استراحت از ناتوانی هایمان عطا می کنی و از کارهای پر زحمت جسمانی، به ما آرامش می بخشی. از تو سپاسگزاریم که ما را با گناهان مان از بین نبردی، بلکه محبت خود را مهربانانه به انسان بطور معمول نشان دادی، و در حالی که ما بر روی تخت های خود ناامید افتاده بودیم، ما را بلند کردی تا بتوانیم سلطنت تو را تحسین کنیم. از این رو، ما نیکویی بی حد تو را درخواست می کنیم: چشمان درک ما را روشن نما و ذهن ما را از خواب سنگین رخوت بالا ببر. دهان ما را باز فرما و آن را با ستایش خود پر کن، تا بتوانیم به طور پیوسته سرود خوانیم و به تو اعتراف کنیم که خدای جلال یافته در همه و با همه هستی، پدر ازلی، با یگانه پسر مولود خود، و روح تماماً نیک، مقدس و حیات بخش تو، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

 دعای 7، به حامل اقدس خداوند 

می سرایم از فضل تو ، ای بانوی با اقتدار ، و من دعا می کنم به تو برای فیض بخشی به ذهنم. مرا تعلیم بده تا به درستی در راه احکام مسیح گام بردارم. مرا تقویت کن در سرود بیدار بمانم و از خواب دلسردی دور شوم . عروس خدا، با دعاهایت مرا از مرزهای بسته گناه آزاد کن. در شب و روز محافظ من باش ، و مرا از دشمنانی که شکستم می دهند خلاصی ده. ای حامل خداوند، دهنده حیات، به من توان عطا فرما که توسط احساساتم بی رمق شده ام. ای حامل نور زوال ناپذیر، روح نابینای مرا روشنی عطا فرما. ای مکان شگفت انگیز خداوند، مرا آنچنان بساز که خانه روح الهی باشم. ای حامل شفا دهنده ما، احساسات مداوم روحم را التیام ببخش. مرا به مسیر توبه راهنمایی کن ، چرا که من دستخوش طوفان زندگی شده ام. مرا از آتش ابدی و کرم های پلید و از عالم اسفل خلاصی ده. اجازه نده که من نمایشی از شادی شیاطین باشم و مگذار که گناهکار بمانم چنانکه بسیار در گناه بوده ام . مرا احیا کن که از گناهان پوچ پیر شده ام ، ای مطهرترین. اکنون من با تمام رنج ها مانده ام، برایم دعا کن به سرور همه ما. مرا به دریافت شادی آسمانی با همه مقدسین رهنمون باش. ای والاترین باکره مقدس ، گوش جان این خدمتکارت به سوی آوای توست. ای خالص ترین، سیلابی از اشک به من عطا فرما برای پاک کردن روحم از نجاسات و ناپاکی. بی وقفه سپاس قلبی ام را با تمام وجود به تو تقدیم می کنم ، ای بانوی با اقتدار. خدمت ملتمسانه مرا بپذیر و آنرا به خداوند مهربان تقدیم کن. ای تو که بالاتر از فرشتگان هستی ، مرا از سردرگمی های این جهان بالا ببر. ای حامل نور آسمانی ، فیض روح به من عطا فرما تا دستان و لبهایم به ستایش تو بلند شوند، هرچند آنها ناپاک هستند، ای تماماً مطهر. مرا از شر نفس فاسد خلاصی ده و عمیقا مرا نزد مسیح خداوندم شفاعت کن ، به کسی که افتخار و پرستش ما به اوست، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین.

دعای 8، به خداوند ما عیسی مسیح

ای که سرشار از رحمت تو هستم ، خدای پر رحمت ، خداوندم عیسی مسیح ، از طریق عشق والای تو که پایین آمدی و مجسم شدی ، به اقتدار تو همه نجات یافتیم. و دوباره ای نجات دهنده ، نزد تو دعا می کنم که به فیضت مرا نجات دهی. زیرا بخاطر اعمالم نمی بایست مرا نجات دهی ، آنچه من انجام می دهم وظیفه من است و هدیه ای به تو نیست. آری تو کسی هستی که در شفقت، عظیم و در رحمت، غیر قابل توصیف هستی. ای مسیح من ، تو گفتی ، برای او که به من ایمان بیاورد حیات ابدی است و مرگ را نخواهد دید. پس اگر ایمان به تو ، ناامیدان و درماندگان را نجات می دهد ، مشاهده کن ، من به تو ایمان دارم، مرا نجات بده، ای خدا و خالق من. بگذار بجای اعمالم ، ایمانم به من نسبت داده شود ، ای خدای من. زیرا برای ریختن به پای تو ، هیچ عملی پیدا نمی کنم که مرا توجیه کند. اما ممکن است ایمانم به عوض تمامی کارهایم کافی باشد ، ممکن است این دلیلی برای تبرئه شدن من باشد ، شاید این مرا در جلال ابدی تو شریک سازد. و اجازه نده شیطان مرا دست بگیرد و به رخ بکشد، ای کلمه خدا ، او مرا از دست تو نرباید و ندرد. اما سوای اینکه من اینرا درخواست کنم یا نه، مرا نجات بده، ای مسیح نجات دهندهٔ من، تو به سرعت کمینگاه من باش و مانع نابودی و هلاکت من شو. از رحم مادرم، تو خدای من هستی. ای پروردگارم ، من اکنون با شور و شوق تسلیم عشق تو هستم ، همانطور که زمانی مشتاق به گناه بودم، و همچنین بدون بطالت و با پشتکار در خدمت تو هستم ، همانطور که قبلا برای فریب های شیطان کار می کردم. اما در تمامی روزهای زندگی ام برای تو، به نحو احسن کار خواهم کرد، ای خداوند و خدای من، عیسی مسیح، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین.

 دعای 9، به فرشته مقدس نگهبان

ای فرشتۀ مقدس که به خاطر روح ضعیف و زندگی پر محنت من ایستاده ای، من گنهکار را ترک مکن و به دلیل زیاده روی هایم مرا رها مکن. هیچ جایی برای حیله های شیطان باقی مگذار که از طریق خشونت بدن فانی من، بر من تسلط یابد. دستهای ضعیف و ناتوان مرا نگهدار، و در راه رستگاری مرا هدایت نما.

بله، ای فرشتۀ مقدس خدا، نگهبان و محافظ روح و بدن رنجور من، ببخش همۀ مواردی که با آن تو را در تمام ایام زندگی ام رنجاندم؛ و اگر در طول شب گذشته گناهی مرتکب شده ام، در طول این روز و در هر وسوسه دشمن از من محافظت نما، که به هیچ وجه خدا را ناراحت نکنم. و دعا کن به خداوند برای من که در احترام و ترس او باقی بمانم، و آنچنان مرا بنا کند که مورد احسن رضای او باشم. آمین. 

آواز به حامل اقدس خداوند 

شاد باش، ای همیشه باکره، حامل خداوند، مریم، سرشار از فیض، خداوند با توست؛ متبارک هستی تو در میان زنان، و متبارک است ثمره رحم تو، زیرا تو بدنیا آوردی نجات دهندۀ روح ما را. مریم مقدس، مادر خدا، دعا کن بر ما گنهکاران اکنون و در ساعت مرگ ما. آمین.

سروده به حامل مقدس خداوند

 براستی بر حق است که تو را متبارک خوانیم ای حامل راستین خداوند، تو متبارک ترین ، خالص ترین و پرجلال ترین و مادر خدای ما هستی. مکرم تر از کروبیان، و در فراسوی قیاس پر جلال تر از سرافیم، تو بدون فساد، خدای کلمه را به دنیا آوردی، حامل پر جلال خداوند، عظمت تو را ذکر می کنیم.

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون، و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

خداوندا رحم فرما. )سه بار(

خداوندا، برکت عطا فرما

ای خداوند عیسی مسیح، پسر خدا، به خاطر دعاهای مادر مطهر خود، پدران مقدس ما و همه قدیسین، بر ما رحم فرما. آمین