قديس سالومه از زنان آورندگان مُر


 

 

 

 

 

(بزرگداشت  3 آگوست)

سالومه بزرگ و مقدس، یکی از زنان آورندگان مر و شاگرد عیسی بود. او دختر قديس یوسف نامزد مريم باكره، از همسر اول يوسف قديس (که او نیز سالومه نامیده می شد) بود ، و تئوتوكوس را به عنوان مادر ناتنی خود داشت. او با زبدی ازدواج کرد و مادر رسولان یعقوب و یوحنا شد، كه زمان نامزدى يوسف قديس با مريم باكره، او بيوه بود. بزرگداشت او در 3 آگوست جشن گرفته می شود. او به عنوان یکی از زنان حامل مُر که ادویه هایی را به مقبره مسیح آورند و آن را خالی یافتند، و به عنوان اولین كسانى  كه بشارت رستاخیز خداوند را به جهان اعلام کردند، به ویژه در روز یکشنبه زنان آورندگان مر ، گرامى داشته می شود. در کتاب مقدس چهار بار به او اشاره شده است.