برادران شهيد قديسين يونس و باراکیسیوس پارسى


 

 

 

بزرگداشت، 28 مارس 

قدیس يونس و باراکیسیوس برادر بودند و در دوره سلطنت شاپور دوم در ایران زندگی می کردند. در سال 327 ، شاپور با فرستادن مجوس ها  برای نابود کردن معابد آنها ، مسیحیان  را آزار میداد . مجوس ها همچنین دستور داشتند که مسیحیان را وادار به پرستش خورشید کنند ، وگرنه شکنجه شوند. 

این دو برادر ، یونس و باراکیسیوس ، راهب بودند و در یک صومعه زاهدانه زندگی می کردند. به محض اینکه آنها از آنچه که اتفاق افتاده مطلع شدند ، صومعه را ترک کرده و به سمت  شهر همسایه هوباهام رفتند تا مسیحیانی که توسط مجوس ها دستگیر شده بودند را دلگرمی بدهند. هر چند ، مجوس ها از اقدامات این دو راهب خبر دار شدند و بلافاصله آنها را دستگیر کردند. آنها سعی کردند که آنها را به پرستش آتش و خورشید وادار کنند. اما آنها خیلی زود فهمیدند که این کار غیرممکن است ، بنابراین باراکیسیوس را زندانی کردند و با استفاده از این به عنوان یک نقطه فشار ، سعی کردند تا یونس را مطیع خواسته های خود قرار دهند. اگرچه یونس با اشتیاق ، ایمان خود را به مسیح اعتراف کرد. مجوسین سپس بازو و پاهای او را بر چوب بستند و او را چنان محکم شلاق میزدند که استخوانهایش شروع به نشان دادن کرد. شهید در هنگام شکنجه اش هرگز دست از جلال دادن به خدا متوقف نشد. سپس او را بر روی یک باتلاق یخ زده کشیدند که او تمام شب یخ زده در آنجا باقی ماند.

صبح كه فرا رسید مجوسین به باراکیسیوس گفتند که یونس به پرستش خورشید موافقت کرده است، به امید اینکه او نیز متقاعد شود که مسیح را انکار کند. گرچه باراکیسیوس شجاعانه آنها را برای دروغ گفتنشان سرزنش کرد و وفاداری بی حد خود به مسیح را اعتراف کرد. به این دلیل باراکیسیوس به طور وحشیانه ای شکنجه شد. برای شروع ، آنها دو توپ بسیار داغ را در زیر بغل هاى او قرار دادند و به او گفتند که اگر این توپ ها بیفتد به معنای این است که او آتش را عبادت می کند. قدیس با صبر از این و تمام شکنجه های دیگر که به دنبال آن بود رنج برد.

مجوسین در مقابل استقامت باورنکردنی ایمان شهیدان و همچنین در مقابل فیض الهی خدا که از دو برادر در مقابل تمام شکنجه های دردناکی که مجوسيان بر آنها اعمال کرده بودند، محافظت مى كرد، ناتوان ماندند. در آخر ، آنها دو برادر را مجبور به نوشیدن قیر داغ کردند و آن موقع بود که قديسين روحشان را به خدا تحویل دادند. آنها نمى توانستند شکست را از دو برادر بپذيرند ، گرچه آنها مرده بودند ، مجوس ها استخوان های برادران را شکسته و آنها را در یک قوطی که برای نگه داشتن آب باران استفاده می شد ، انداختند. و نهايتا باراکیسیوس و يونس به مرتبه شهیدان مقدس در پادشاهی آسمان رسيدند.