شهيد واسيلىسا و آناستازيا شاگردان رسولان پولس و پطرس(قرن ١)
 

 

بزرگداشت: ١٥ آوريل ( ٢٨ آوريل)

شهدای مقدس باسیلیسا و آناستازیا در روم زندگی می کردند و توسط رسولان مقدس پطرس و پولس به نور ایمان مسیحی روشن شدند. آنها خود را وقف خدمت خداوند کردند. هنگامی که امپراطور نرون (٥٤-٦٨) مسیحیان را مورد آزار و اذیت قرار داد و آنها را به شکنجه و اعدام سپرد، مقدسین باسیلیسا و آناستازیا بدون ترس اجساد شهدا را برداشتند و آنها را با صداقت به خاک سپردند. این به نرون گزارش شد. قدیسین باسیلیسا و آناستازیا زندانی شدند. آنها تحت شکنجه های بی رحمانه قرار گرفتند: آنها را با شلاق زدند، با قلاب های آهنی سوراخ کردند، با آتش سوزانیدند. اما شهدای مقدس سرسخت ماندند و با شجاعت به ایمان خود به مسیح منجی اعتراف کردند. به دستور نرون، آنها را با شمشیر سر بریدند ( حدود ٦٨).