شهيدان روفينوس شماس و آكيوئيلينا و ٢٠٠ نفر با آنها (٣١٠ م )

 

 

بزرگداشت: ٧ آوريل ( ٢٠ آوريل)

شهید روفینوس شماس مقدس، شهید آکیوئیلینا و 200 سرباز با آنها در حدود سال 310 در شهر سینوپ در دریای سیاه تحت فرمان امپراتور ماکسیمیان (305-311) رنج کشیدند. هنگامی که شماس مقدس روفینوس به دلیل اعتراف به ایمان مسیحی به زندان افتاد، شهید آکیوئیلینا از او مراقبت کرد و همچنین به همین دلیل بازداشت شد. آنها در زندان با معجزات خود 200 سرباز را به مسیحیان تبدیل کردند که همه را با شمشیر سر بریدند.