قديس هرميس از ٧٠ رسول مقدس (قرن ١ )

     

 

بزرگداشت: ٨ آوريل ( ٢١ آوريل)

رسول مقدس هرميس در رساله به رومیان با هرماس در همان آیه (روميان ١٦ :١٤) در تمام نسخه های عهد جدید (اسلاوهای یونانی، لاتین و غیره) ذکر شده است.  بنابراین، این قدیس هرميس فردی کاملاً متفاوت از قدیس هرماس است. هرمیس در دالماس بود و کسانی را که در این کشور در تاریکی بت پرستی بودند را روشنگری می کرد، شفا می داد و کارهای بزرگ انجام می داد. از سيناكساريون یونانی مشخص می شود که هرميس پس از زحمات و اندوه های فراوان، در آرامش درگذشت.