قديس شهيد آنتونينا

 

 

 

 

روز گراميداشت

١ مارس (١٤ مارس/ ت قديم)

 

خلاصه اى از زندگى قديس شهيد آنتونينا از نيكيا  

شهید مقدس آنتونینا در آزار و اذیت امپراطور ماکسیمیان (284-305) در نیکیا رنج برد. پس از شکنجه های بی رحمانه ، قديس آنتونینا به زندان انداخته شد. اما ماکسیمیان نتوانست قدیس را مجبور کند که از مسیح دست بکشد و به بت ها قربانی ارائه کند. فرشتگان خدا در برابر شهید مقدس ظاهر شدند و موجب ترس جلادان شدند. حتی وقتی آنها شهید مسیح را روی تخت آهنین داغی خواباندند ، قديس آنتونینا با قدرت خدا صدمه ای ندید. سرانجام ، پس از شکنجه های بسیار ، قديس را در گونی بسته و در دریاچه غرق کردند. او خيلى زود به عنوان یک قديس تجليل شد.