قدیسه كریستینای پارسی

 

 

 

 


قدیسه كریستینای پارسی، به عنوان یك شهید مسیحی قرن ششم مورد تکریم قرار می‌گیرد.

 

روز جشن یادبود او در تاریخ 13 مارس است و تاریخچه شهدای رومی او را اینگونه توصیف می کند: "در ایران ، قدیس کریستینا ، شاهدی که با ترکه ها شلاق خورد (= مورد ضرب و شتم قرار گرفت) و در زمان شاه خسرو اول ایران به شهادت رسید.  

 (شاه خسرو اول از 531 تا 579 میلادی بر ایران سلطنت مى کرد.)

 

قدیس به خاطر اعتراف عمومی به ایمان خود، تا به شهادت مورد ضرب و شتم با شلاق قرار گرفت.

در کلیسای ارتدوکس شرق، یاد شهید مقدس کریستینا در 13 مارس گرامی داشته می شود. 

 

  مشكل این است كه در مورد قدیس كریستینا چیزهای بسیار کمی شناخته شده است ، غیر از نحوه مرگ وی.

در حدود قرن ششم میلادی، برای اینکه  قدیسه کریستینا از ایمان به مسیح روی برگرداند وی را شلاق زدند و هنگامی که او از این کار امتناع کرد ، شکنجه دهنده گان آنقدر به شلاق زدن وی ادامه دادند تا اینکه او درگذشت.

 

او ممکن است دختر یزدان ، والی نصیبین بوده باشد. (از مقالات دانشنامه ایرانیکا). در آن دوره مسیحیان در ایران در اقلیت بودند و آیین رسمی آنان پرستش اهورا مزدا بود و مسیحیان مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند.  یک قرن بعد ، ایران توسط مسلمانان فتح شد و اسلام به آیین رسمی آنها تبدیل شد ، در حالی که مسیحیان همچنان اقلیت بودند. 

 

نکته جالب در مورد قدیس کریستینا این است که در زمان او بیشتر مسیحیان در ایران نستوریان بودند و بنابراین با کلیساهای کلسدونی شرقی یا غربی در ارتباط نبودند و با این وجود قدیسه کریستینا به عنوان یک شهید در انطاکیه، روم ، و  قسطنطنیه ثبت شده است.