قديس باسيل معترف، اسقف پاريوم (٧٦٠ م )

     

 

بزرگداشت: ١٢ آوريل ( ٢٥ آوريل)

قدیس باسیل معترف، اسقف پاریوم، در قرن هشتم زندگی می کرد. او توسط ساکنان شهر پاریوم که  به قدیس به عنوان شبان واقعی گله مسیح احترام می گذاشتند، به کرسی اسقفی انتخاب شد.

 هنگامی که بدعت های شمایل شکن به وجود آمد، قدیس باسیل قاطعانه به نفع احترام به شمایل های مقدس ظاهر شد و از امضای فرمانی در مورد نابودی آنها خودداری کرد ("طومار ناعادلانه" شورای ٧٥٤، که تحت نظارت کنستانتین کوپرونیموس (٧٤١-٧٧٥) تشکیل شد).  قدیس از هرگونه تماس با بدعت گذاران اجتناب کرد و آنها را به قلمرو اسقفی خود راه نداد. او برای غیرتش آزار و شکنجه و گرسنگی و فقر را تحمل کرد.

 قدیس باسیل تا پایان عمر خود به اعتقاد نامه ارتدوكس وفادار بود.