شمايل مادر مقدس خدا به نام گل پژمرده ناشدنى

 

بزرگداشت: ٣ آوريل ( ١٦ آوريل)

بر روی شمایل، مقدس ترین تئوتوكوس پسر الهی خود را در یک دست نگه داشته و در دست دیگر او يك گل زنبق سفید است. این گل به طور نمادین رنگ محو نشدنی باکرگی و پاکدامنی خالص ترین باکره را نشان می دهد که کلیسای مقدس به او خطاب می کند: "تو ریشه باکرگی و گل پژمرده نشدنی پاک هستی."  فهرست های این شمایل در مسکو، ورونژ و سایر مکان های کلیسای روسیه مشهور شد.