قديس شهيد اودوكيا

 

 

 

 

 

روز گراميداشت

1 مارس (14  مارس / ت قديم)

 

خلاصه ای از زندگى شهید راهب اودوكيا ایلیوپولیس

قديس اودوکیا از نظر تولد یک سامری بود. وی در زمان تراژان امپراتور روم (98117) در ایلیوپولیس در فنیقی زندگی می کرد. اودوكیا در جوانی با زیبایی و هماهنگی نادرى متمایز بود و با معامله در بدن خود زندگی گناه آلودى را پیش گرفت. خواستگاران و تحسین کنندگان ثروتمند از کشورهای مختلف به نزد اودوكيا آمدند ، بنابراین با گذشت زمان او بسیار ثروتمند شد و مورد احترام مقامات محلی قرار گرفت.

 

خداوند با آرزوی نجات روح اودوكيا از نابودی ابدی ، ترتیب آن را داد تا راهبی پیر به نام هرمان از منطقه ای که اودوكيا زندگی می کند بازدید کند. هرمان رسم داشت كه كتاب مقدس را با صدای بلند بخواند ، و اودوكیا وقتی او پیش بینی ها درباره بازگشت ثانوى مسیح و داورى نهايى را مى خواند ، آن را به طور اتفاقی شنید.

این قرائت بسیار تأثیرگذار بود و باعث شرمساری اودوكيا شد ، زیرا او فهمید که او آن شخص گناهکارى است که انتظار مجازات پیش بینی شده در کتاب مقدس را دارد. اودوکیا با ملاقات با راهب هرمان ، از او درباره ایمان مسیحی و زندگی پس از مرگ آموخت. سخنان راهب بر خاک مطلوب و خوبى افتاد. اودوكیا با تمام وجود به مسیح ایمان آورد و غسل تعمید را پذیرفت ، تمام گنجینه های خود را بین فقیران توزیع كرد و در یك صومعه مجاور نذورات صومعه ای كرد.

در این صومعه ، اودوكيا براى  سالها كاملا زندگى خود را وقف روزه ، نماز و پاکسازی روح کرد. با گذشت سالها ، او به بلوغ روحانى رسید و در آنجا به مقام رياست صومعه خود رسید. اودوكيا پس از قبول یک سمت رياستى ، انرژی خود را به کارهای نيك هدایت کرد. او غریبه هایی را که از صومعه وی بازدید می کردند ، تغذیه و لباس می پوشاند و با دعای خود بیماران را شفا می داد.

بنابراین اودوكيا برای 56 سال در کارهای خیر و بهره های صومعه ای زهد کرد. در سال 152 ، تحت سلطه امپراتور آنتونینا ، او به زندگی پارسايى خود به عنوان یک شهید پایان داد. به دلیل گسترش ایمان مسیحی ، اودوكيا به جادوگری و فریب مورد تهمت قرار گرفت. او را بدون محاکمه به محل اعدام بردند و سر او را بریدند.

بنابراین ، قديس اودوكيا، به دلیل بهره های صومعه ای خود ، اعمال نيك و شهادت ، برای خود یک تاج سه گانه در ملكوت آسمانى به دست آورد.