شهيد بزرگ، قدیس ایرنائوس از صربستان (٣٠٤ م)


 

  بزرگداشت: ٢٦ مارس ( ٨ آوريل)

شهید ایرنائوس در جریان آزار و اذیت مسیحیان در زمان امپراتوران روم دیوکلتیان و ماکسیمیان (٢٨٤-٣٠٥) رنج کشید.

او یک کاهن بود، فرزندانش را با تقوای مسیحی در کنار همسرش تربیت کرد و به دلیل تحصیلات و شیوه زندگی سخت‌گیرانه‌اش بسیار مورد احترام بود.

بعداً او به عنوان اسقف در شهر سیرمیوس در پانونیا (صربستان امروزی) منصوب شد. برای موعظه پرشور ایمان مسیح، او را دستگیر کردند و به حضور حاکم پروب بردند. به دلیل امتناع از دست کشیدن از مسیح و قربانی دادن برای خدایان کافر، قدیس را به شكنجه سپردند. شاهدان عینی شکنجه ها والدین، بستگان و دوستان قدیس بودند که سعی کردند او را به تسلیم شدن ترغیب کنند، اما شهید همچنان سرسختانه باقی ماند. معترف مقدس پس از عذاب های سخت مدت زیادی را در زندان گذراند.  پروبوس سعی کرد اعتراف شهید را بشکند و او را متقاعد کرد که به خاطر پسرانش از خود بگذرد. اما شهید پاسخ داد: پسرانم به خدا ایمان دارند که از آنها مراقبت خواهد کرد، اما هیچ چیز مرا مجبور به چشم پوشی از مسیح خود نمی کند. حاکم دستور داد قدیس را به رودخانه بیندازند. شهید را به پل روی رودخانه ساوا آوردند و در آنجا زانو زده برای گله کلیسای سیرمیان برای آخرین بار به درگاه پروردگار دعا کرد.  پس از دعا، شهید ایرنائوس سر بریده شد و جسد او را به رودخانه انداختند.