شهيد اودوكيا از پارس


Holy Martyr Eudokia the Samaritan of Heliopolis | ORTHODOX CHRISTIANITY  THEN AND NOW

 

 

 

 

 

بزرگداشت 4 آگوست (تقويم قديم 17 آگوست)

  

شهید مقدس اودوكيا از سرزمين پارسيان، در سال ٣٦٢ ميلادى به همراه 9000 مسیحی توسط شاپور دوم پادشاه پارس اسیر شد و به شهر ویزادو در ایران منتقل گشت. رئیس مجوسيان ایرانی ، قدیس را مجبور به انكار مسیح کرد، اما او استوار باقى ماند و به شکنجه سر سپرد. سپس او را به سیاه چال انداخته و پس از شکنجه های مکرر سرش را بریدند.