قدیس راهب هیلاریون (٧٥٤ م)

 

بزرگداشت: ٢٨ مارس ( ١٠ آوريل)

راهب هیلاریون،  از جوانی خود را وقف خدمت خدا کرد و سالهای زیادی را در انزوا گذراند. به دليل خلوص و قداست زندگی اش، به او درجه كهانت و راهب اعظمى در صومعه پليكيت (در نزدیکی داردانل) اعطا شد. قدیس هیلاریون از خداوند هدیه روشن بینی و معجزه را دریافت کرد. او با قدرت پر فیض دعا، نزول باران را در هنگام خشکسالی دريافت کرد، مانند الیشع نبی آب رودخانه را تقسیم کرد، حیوانات مضر را از مزارع راند، تورهای ماهیگیران را در هنگام ماهیگیری ناموفق پر از ماهی کرد، و کارهای بسیار دیگر انجام داد. از معجزات دیگر  علاوه بر اینها، او با عطای شفای بیماران و بیرون راندن شیاطین شهرت یافت. راهب در سال 754 م رنج کشید، هنگامی که در روز پنجشنبه بزرگ، فرمانده لاچانودراکون، به دنبال شكستن شمایل ها، به طور غیرمنتظره ای به صومعه پليكيت حمله کرد، گستاخانه در طول مراسم ليتورگى الهی وارد کلیسا شد، مراسم را قطع کرد و هدایای مقدس را به زمین انداخت.  چهل و دو راهب اسیر شدند، به غل و زنجیر در آمدند و به منطقه افسس فرستاده شدند و به قتل رسیدند. راهبان باقی مانده به شدت زخمى شدند، آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند، ریش هایشان را آتش زدند، صورتشان را به قیر آغشته کردند و بيتى برخی از معترفان را بریدند. در طول این آزار و شکنجه، قدیس هیلاریون به عنوان یک شهید برای احترام به شمایل ها درگذشت.   

 راهب هیلاریون آثار روحانی به جای گذاشت که حاوی دستورالعمل های عمیق اخلاقی در مورد زهد روحانى است. راهب هیلاریون با راهب یوسف ولوتسکی (9 سپتامبر)، که در آثار الهیاتی او اهمیت شاهکار رهبانی نیز آشکار شده است، به خوبی آشنا بود.