موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبه بعد از میلاد مسیح

 

 

 

(غلاطیان 1: 11-19)

در قرائت امروز، قدیس پولس رسول در نامه خود به غلاطیان توضیح می دهد که انجیلی که او به آنها موعظه کرده است، از انسان نیست بلکه از مسیح است. برای این منظور، او از استدلال های حاصل از رویدادهای زندگی خود استفاده می کند.

اولا، اعتراف می کند که او در اصل دشمن مسیح بود. "من بر کلیسای خدا بی نهایت جفا می نمودم و سعی می کردم آن را ویران سازم" (آیه 13). آنچه پولس می خواهد با این سخن بگوید این است که با چنین عنادی نسبت به مسیح، چگونه می تواند همه چیزهایی را که درباره مسیح موعظه می کند، را از خود بسازد؟ او اساساً این را می گوید: درک کنید انجیلی که من به شما موعظه کرده ام از من نمی آید؛ کلماتی که به شما آموخته ام، کلمات من نیستند.

ثانیا، او این نکته را نشان می دهد که او انجیل را از شخص دیگری دریافت نکرده است. او در دمشق زندگی می کرد و برای مدت زمانی در صحرای عرب ساکن بود و پس از چند سال به اورشلیم رفت (که قبل از آن رسولان از آنجا رفته بودند). سپس او ادامه می دهد که تنها کسی را که ملاقات کرد پطرس بود و تنها برای 15 روز با او ماند. مفهوم گفته پولس از این امر این بود که غیر ممکن بوده است پطرس بتواند در این چند روز، انجیل را به او آموزش داده باشد. در هر صورت، هیچ نیازی به این نبود، زیرا او قبلا بشارت انجیل را به جهان موعظه کرده بود؛ همه اینها به این معنی است که "انجیلی که من به شما بشارت دادم به طریق انسان نیست" (آیه 11).

پس از کجا، رسولان خدا همه این پیام های الهام بخش و شاد را دریافت کرده و آنرا منتقل کردند؟ پولس خودش پاسخی به ما می دهد: انجیل "از طریق مکاشفه عیسی مسیح به من آمد" (آیه 12).  خدا به فیض خود مرا به خدمتش فراخواند و پسر خود را در من آشکار ساخت تا در میان امت ها درباره مسیح بشارت دهم (نگاه کنید به آیات 15-16).

پولس در ما هیچ شک و تردیدی باقی نمی گذارد که انجیلی که او موعظه می کند همان است که از مسیح دریافت کرده است، به همین دلیل او آن را «انجیل مسیح» می نامد(اول قرنتیان 9: 12 و جاهای دیگر). پولس رسول نیز قطعاً مطمئن است که آنچه که او تعلیم می دهد همان چیزی است که او از مسیح دریافت کرده است. به همین دلیل است که او اجازه ی تغییر در انجیل مسیح که او تدریس می کند، را نمی دهد. این به خاطر انجیل است که او مورد جفا قرار گرفته، سنگسار شده، زندانی شده است و در هر لحظه آماده مرگ بود تا وفاداری خود را به انجیل اثبات کند.

دقیقاً چه انجیلی است که قدیس پولس رسول موعظه می کرد؟ این همان است که دوازده رسول نیز از مسیح دریافت کرده بودند. این همان چیزی است که عیسی در طول سه سال خدمات عمومی خود موعظه کرد، همانطور که متی انجیل نویس، ما را مطلع می کند: "و عیسی می گشت ... بشارت ملکوت را موعظه می نمود" (متی 4:23).

 چرا آن را انجیل، یعنی "خبر خوش" نامیده اند؟ پیام های شادمانی که می رسانند، چیست؟ ما می توانیم در مورد اولین خبر خوشی که در ناصره از فرشته مقرب جبرئیل به مریم باکره رسید صحبت کنیم: "شاد باش، ای نعمت رسیده، ... تو... پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید ... و به پسر حضرت اعلی مسمی می شود"(لوقا 1: 28،31،32). در شب مقدسی که مسیح نجات دهنده متولد شد، فرشته ی دیگری پیامی به چوپان های بیت لحم می فرستد: "اینک بشارت خوشی عظیم به شما می دهم که برای جمیع قوم خواهد بود. که امروز برای شما ... نجات دهنده ای، که مسیح خداوند باشد متولد شد"(لوقا 2: 10-11). همه چیزهایی که عیسی انجام داد و تدریس کرد شادی و آسایش را برای مردم آورد.

با این حال، یک شادی خاصی بود، که قیام پر جلال خداوند از مردگان به ارمغان آورد. با این، مسیح بر بزرگترین دشمن انسان، شیطان پیروز شد. مسیح مرگ ابدی را نابود کرد و بشریت را از گناه نجات داد. او بشریت را با خدا پیوند داد، دروازه بهشت ​​را باز کرد و برای ما خوشی ابدی در ملکوت آسمان خود فراهم نمود. این چهار انجیل نویس، تحت روشنگری روح القدس، این پیام های خوش را که برای نجات ما بسیار ضروری است در کتاب مقدس، "انجیل"، ثبت کردند، که همه ما می شناسیم و روزانه مطالعه می کنیم.

برادران و خواهران عزیزم، من مطمئن هستم که ما هیچ شک و تردیدی از نوعی که غلاطیان در آن دوران داشته اند، نداریم و می دانیم انجیلی که قدیس پولس رسول و دیگر رسولان موعظه می کردند، حقیقت الهام گرفته از خداوند است که مسیح تعلیم داد. به هر حال، این کافی نیست. خداوند نیز همه را به "توبه و ایمان به این پیام خوش [انجیل]" ترغیب کرد (مرقس 1 :15). و از آنجایی که به آن ایمان دارید، "انجیل را به جمیع خلایق موعظه کنید" (مرقس 16 :15). برای این، قدیس پولس بطور مختصر ذکر می کند: "باری بطور شایسته انجیل مسیح رفتار نمایید" (فیلیپیان 1: 27). بیایید این تلاش روزانه ما باشد با اطمینان که این راه، زندگی ما را با شادی مسیح پر خواهد کرد. این آرزوی من برای شما در سال نو است.

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، ساتیریوس