موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبۀ تمام قدیسین (23/6/2019)

 

(عبرانیان 11: 33-40؛ 12: 1-2)

همانطور که بزرگداشت تمام قدیسین کلیسا را ​​با هم جشن می گیریم، قرائت امروز از رساله پولس قدیس به عبرانیان، مبارزات و کار برجسته و شهادت قدیسین در عهد عتیق را به ما یادآوری می کند که توسط ایمان آنها به خدا حاصل شده بود.

قدیس پولس برای ما نمونه های غنی از قدرت پارسایی در زندگی پیامبران و کسانی که پیش از ما آمدند، را فراهم می کند، مانند زمانی که داود جلیات را شکست داد؛ یا هنگامی که دانیال دهان شیران را بست؛ یا سه جوان مقدس بابل، که قدرت آتش را در هم شکستند. چنین اعمالی توسط استانداردهای انسانی غیرممکن است اما توسط ایمان ممکن شده است. علاوه بر این، همچنین کسانی هستند که با شهادتی وحشتناک مواجه شده اند: "آنها از استهزاها و تازیانه ها، و از بندها و زندان، آزموده شدند. سنگسار گردیدند، و با اره دو پاره گشتند، تجربه کرده شدند، و به شمشیر کشته شدند ... در محرومیت زندگی کردند ... آنها در صحرا ها و کوه ها، در غارها و شکافهای زمین پراکنده گشتند "(آیات 36-38). 

امروز که آن را گرامی می داریم، یادبود این قهرمانان ایمان و همچنین بسیاری از شاهدان و قدیسین ای است که از زمان مسیح آمده اند. این افراد عبارتند از: اعتراف کنندگان، که "در برابر امتها و پادشاهان" معترف ایمان بودند (اعمال رسولان 9 :15)؛ اسقفانی، که در روحی مقدس و فداکارانه، گله ای که مسیح به ایشان سپرده بود را در ایمانی نیک تغذیه کردند. راهبان و زاهدانی، که "جسم را با هوسها و شهواتش مصلوب ساختند" (غلاطیان 5 :24). در نهایت، افراد ساده ای که، با تمام وسوسه ها و غم و اندوه های غیر قابل توصیف در جهان زندگی کردند، اما با صبر و اعتماد به خدا، بر همه آنها غلبه کردند و تا به آخر وفادار باقی ماندند. در طول سال یاد این قدیسین در روز شهادت یا آرامیدن شان گرامی داشته می شود. همچنین قدیسین دیگری وجود دارند، که برای ما ناشناخته مانده اند و در گمنامی به سر می برند. این دلیل دیگری است که کلیسا جشن امروز را برگزار می کند تا همه قدیسین که شامل این شاهدان خاموش می باشند در جشن عظیمی از ثمرات روحانی روح القدس تجلیل شوند .

مهم است به یاد داشته باشیم که قدیسین نه فقط اسقف ها، کشیش ها و راهبان بودند. همچنین مردان و زنانی بودند که در دنیا زندگی می کردند. حرفه های آنها متنوع بود، شامل بقال ها، باغبان ها، خیاط ها، آشپزها و نقاشان. زیرا هر یک از افراد باشکوهی مانند قدیس جورج فیلسوف، و مانند قدیس کاترین، سربازی ساده و بی سواد عادی بودند. بسی شگفت انگیزتر، همچنین قدیسانی بودند که ناشایست بودند:  جلادانی که مسیحیان را کشتند و شکنجه کردند، جادوگران، روسپی ها و افراد دیگری در سطح پایین جامعه  که از طریق توبه صادقانه (از قبیل قدیس مریم مصری)، مانند فرشتگان روی زمین زندگی کردند!

بنابراین زمانی که ما شاهد افرادی با خانواده و با شرایط مشابه خودمان هستیم، که در مواجهه با فساد دنیا در فیض روح القدس (در روند تدریجی و مداوم) تبدیل به قدیسین شدند، بدون شک ما می توانیم در این مبارزه از ایشان تقلید کنیم. این غیرممکن نیست، زیرا آنها نیز مانند ما بودند و تحمل کردند. قدیس یوحنای زرین دهان در وعظ خود برای شهدای مقدس می گوید که بهترین راه برای احترام به قدیسین این است که راهنمایی آنها را دنبال کنیم: احترام به آنها این است که از آنها تقلید کنید.

قدیس پولس رسول قرائت امروز را با این به پایان می رساند: "از آنجایی که ما نیز چنین ابر شاهدان را گرداگرد خود داریم، هر بار گران و گناهی که ما را سخت می پیچد، دور بکنیم و با استقامت، در آن میدان که پیش روی ما مقرر شده است بدویم، و پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی عیسی، را دنبال کنیم "(12: 1-2).

                                                              

برادران و خواهران عزیزم، همانطور که یکبار شاعری مسیحی گفت: "درون ما خون قهرمانان جریان دارد، ما نسل شهیدان هستیم". با توجه به این موضوع، بیایید همیشه با استمداد از شفاعت قدیسین در مبارزات زندگی مان، از آنها تجلیل نماییم و مانند ایشان همواره نگاه ما به مسیح باشد. با انجام این کار، ما می توانیم شایستۀ شراکت در شادمانی ملکوت آسمانی خدا باشیم. آمین.

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، سوتیریوس