موعظه بر قرائت رسولی برای روز جشن قدیس یوحنای زرین دهان

عیسی مسیح - شاه شاهان و کاهن اعظم

 

 

 

 

(عبرانیان 7: 26-28؛ 8: 1-2)

به مناسبت این جشن اسقف اعظم قسطنطنیه، قدیس یوحنای زرین دهان، رساله امروز به کاهن اعظم عیسی مسیح اشاره دارد.

                         

پولس رسول به مسیحیان یهودی در اورشلیم می نویسد و می خواهد به آنها کمک کند تا درک کنند که کاهن هارون و جانشینان او موقت بوده اند. از آنجاییکه عیسی مسیح، مسیحا و پسر خدا به این جهان آمد، او به عنوان کاهن اعظم، کهانت جدید برپا کرد، که بی اندازه برتر از کهانت عهد عتیق است. برای تأیید این، پولس رسول مقایسه های زیر را انجام می دهد:

- کاهنین اعظم یهودی، به عنوان افراد گناهکار، مجبور بودند اول برای گناهان شخصی خود قربانی های خود را ارائه دهند و سپس برای گناهان مردم قربانی بگذرانند (نگاه کنید به آیه 27). اما عیسی مسیح قدوس، معصوم، طاهر و با گناه ارتباطی ندارد (نگاه کنید به آیه 26). به همین دلیل، به عنوان کاهن اعظم، او مانند دیگران نیازی به ارائه قربانی برای گناهان خود ندارد، زیرا او هیچ گناهی ندارد.    

- کاهنین اعظم یهودی قربانی های متعددی را برای بخشش گناهان خود و یهودیان ارائه می دادند، اما عیسی مسیح تنها یک قربانی ارائه داد. خداوند ما خود را بر روی صلیب جلجتا قربانی کرد؛ این عیسی همان قربانی است - "بره خدا که گناه جهان را برمی دارد" (یوحنا 1: 29) - و قربانی کننده، به عنوان کاهن اعظم، که قربانی را ارائه داد. این قربانی منحصر به فرد مسیح دارای قدرت ابدی و جهانی است که قادر به نجات مردم جهان برای تمام نسل ها، تا پایان جهان است (نگاه کنید به عبرانیان 10 :14). این قربانی عیسی در جلجتا تقدیم شده است و در هر لیتورجی الهی، جایی که آیین مقدس عشاء ربانی برگزار می شود، تجربه می شود. بر روی محراب مقدس، خداوند ما عیسی مسیح، به خاطر جماعت حاضر در کلیسا، خود را به عنوان قربانی برای بخشش گناهان ما و برای نجات همه ما ارائه می دهد. مشخصه پایانی دعای سرود کروبیان: "زیرا تو، ای مسیح، خدای ما، هم هدیه دهنده هستی - قربانی کننده - و هم هدیه شده - قربانی- آن که دریافت می کند و توزیع می فرماید و جلال را به تو تقدیم می کنیم ... "

- در نهایت، قانون موسی دارای کاهنان اعظمی بود که با نواقصی در خدمت منصوب شده بودند، مردانی که روزی می میرند. با این حال، به عیسی توسط خدای پدر گفته شد: "تو کاهن ابدی هستی" (عبرانیان 7: 21). از آنجا که او جاودانه است، " چون او تا به ابد باقی است، کهانت بی زوال دارد" (عبرانیان 7 :24). و برای اثبات برتری عملکرد مسیح در این نقش، پولس با کلمات زیر به پایان می رساند: "برای ما چنین رئیس کهنه ای - عیسی مسیح - هست که در آسمانها به دست راست تخت کبریا نشسته است، که خادم مکان اقدس و آن خیمه حقیقی است که خداوند آن را بر پا نمود و نه انسان "(عبرانیان 8: 1-2).

 

همانطور که می بینیم، آنچه پولس رسول به مسیحیان که در ابتدا تحت قانون موسی بودند نوشت، امروز اهمیت زیادی برای ما دارد. هرچیزی که در زندگی ما اتفاق می افتد، ما در آسمان، کاهن اعظم ابدی مسیح را داریم، کسی که طبیعت انسانی ما را به خود گرفت، با عشق ورزیدن و نگه داشتن ما در ارتباط با خدای پدر برای نجات مان از ما محافظت می کند. ما می توانیم به طور کامل اعتماد کنیم که در تمام نیازهایمان می توانیم با اطمینان به او بازگردیم که او در تمام راه هایی که محبتش می شناسد ما را می شنود و حمایت می کند.

 

برادران و خواهران عزیز من، بیایید با سخن الهام بخش زیر از پولس تمام کنیم:

"ما رئیس کهنه عظیمی داریم که از آسمانها در گذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف خود را محکم بداریم؛ زیرا رئیس کهنه ای نداریم، که نتواند هم درد ضعف های ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما، بدون گناه. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت کند. "(عبرانیان 4: 14-16). آمین

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، ساتیریوس