موعظه درباره قهرمان شهید قدیس پولیکارپ -23 فوریه


 

 

 

 

                                                              

   

همانطور که در قرائت انجیل شنیدیم ، خداوند به وضوح برای ما بازگشت ثانوی خود، و اهمیت محبت به دیگران را در عمل که کلید ورود به ملکوت آسمانی اوست، را توصیف می کند. این محبت عظیم را می توان در زندگی قدیسین مشاهده کرد، مانند قدیس پولیکارپ، که امروز نیز روز بزرگداشت اوست.

 

قدیس پولیکارپ یک چهره برجسته در کلیسا است. وی از والدین مسیحی در افسس متولد شد، در زمانی که رسول و انجیل نگار قدیس یوحنای متکلم (الهیدان) هنوز در آنجا زندگی می کرد. پولیکارپ جوان می خواست نزدیک به رسول باشد و شاگرد او شد. از سن 20 سالگی ، وی در تورهای رسولی او، قدیس یوحنا را همراهی می کرد ، با دقت به آموزه های او گوش فرا می داد و سعی در اعمال آنها داشت. او به خصوص از تعلیم رسول در مورد محبت به خدا و سایر مردم تحت تأثیر قرار گرفت ، که موضوع مورد علاقه قدیس یوحنا برای گفتگو بود. این روحیه محبت که قدیس پولیکارپ از رسول مقدس دریافت کرد ، پایه و اساس بشارت کلیسایی متعاقب او بود. بعداً او توسط قدیس ووکلوس به عنوان اسقف اسمیرنا منصوب شد (که خود او توسط قدیس یوحنای متکلم اسقف شده بود).

 

کار قدیس پولیکارپ در آن سالهای اولیه در اسمیرنا دشوار و خطرناک بود. همانطور که پولس قدیس آنها را توصیف کرده بود ، بدعت گذاری پدیدار شده بود و به ناحیه هایی مانند "گرگ وحشی" حمله می کرد (به اعمال 20 :29 مراجعه کنید). قدیس پولیکارپ، به عنوان یک شبان نیک ، گله ایماندار خود را مراقبت می کرد، با عقاید تحریف شده بدعت گذاران مقابله می کرد و آموزه های ارتدوکس را همانطور که توسط قدیس یوحنای رسول دریافت کرده بود، تعلیم می داد. در نتیجه ، بسیاری از کسانی که با آموزه های بدعت گذاران گمراه شده بودند به کلیسا بازگشتند. در همان زمان ، قدیس پولیکارپ به تقویت قوم خدا ادامه داد تا در ایمانشان به مسیح استوار باشند و در طی زمان آزار و اذیت گسترده، از تهدیدهای مشرکین نهراسند. او نه تنها به آموزش مسیحیان اسمیرنا، بلکه در منطقه اى وسیع نیز علاقه داشت. به همین دلیل است که وی با سرمشق از رسولان، به تنهایی در شهرها و روستاها گشت و گذار کرد تا جانها را با نور انجیل روشن کند. این ملاقات ها همچنین به تقویت ایمان ارتدوکس در زندگی این مناطق کمک کرد. او همچنین نامه هایی را به کلیساهای مختلف محلی ارسال کرد ، حتی به جامعه مسیحی فیلیپی در یونان رفت. متأسفانه ، تنها یکی از این نامه ها به جای مانده است.

 

نه تنها با توجه به نیازهای روحانی، محبت خود را به مسیحیان ابراز می کرد، بلکه همچنین با کمک به نیازهای مادی آنها، به ویژه مراقبت از یتیمان نیز محبت خود را ابراز مى داشت. به عنوان کشیشی که هنوز در اسمیرنا بود، عنوان Orphanotrophos ("محافظ یتیمان") را از اسقف خود، قدیس ووکلوس دریافت کرده بود. قدیس پولیکارپ، همانطور که پدر دوست داشتنی همه بود به عنوان اسقف در خدمت مردم بود. او ضعیفان را توانمند کرد ، به سوگواران و افسردگان تسکین داد ، بیماران را شفا داد و به فقرا خیرات داد. همه نیازمندان آسایش و مساعدت داشتند. یک نمونه این بود که اسمیرنا از آتش بزرگی که می توانست همه چیز را نابود کند، نجات یافت. از طریق دعای قدیس، از خطر جلوگیری شد. چهار سال پس از آن ، خشکسالی بزرگی به اسمیرنا آمد و مردم آن منطقه را گرفتار کرد. ماهها بارانی نبود و محصولات زمین تهدید می شدند. اسقف مقدس با محبت، مدت زیادی از خداوند درخواست کرد و معجزه اتفاق افتاد! باران زیادی بارید که خشکسالی به پایان رسید و خاک احیا شد.

 

عشق قدیس پولیکارپ به مسیح بیشتر در زمان شهادت وی نشان داده شد. در زمان آزار مسیحیان در دوران سلطنت امپراتور ماركوس آورئلیوس در سال 168 میلادی ، آن قدیس با وجود سن بالا دستگیر شد. فرماندار شهر سعی کرد تا او را وادار کند که مسیح را انکار و خداوند را نفی کند.

پاسخ قدیس در تاریخ حفظ شده است: "من 86 سال است كه خداوندم عیسی مسیح را پرستش می كنم و هیچ گزندی به من وارد نشده است ؛ حال چگونه می توانم پادشاه، ناجی و رهانندۀ خود را انكار كنم؟" پس از شکنجه های بیشتر ، او محکوم به زنده سوزاندن شد. و از آنجا که شعله های آتش او را لمس نمی کردند بلکه فقط او را محاصره می کردند ، آنها قدیس را با نیزه به قتل رساندند.

 

در زندگی قهرمان شهید قدیس پولیکارپ محبت کامل را می بینیم. این محبت با تعلیم ارتدوکس، او را به یک پدر روحانی نزد مردم خود سوق داد و از آنها در ایمان حمایت کرد. آنها از بدعت محافظت شدند، و کسانی که گمراه شده بودند به کلیسا بازگشتند. در همان زمان ، او پذیرای فقیران ، یتیمان و افراد بی بضاعت بود و به نیازهای آنان رسيدگى می کرد. او یک مثال عالی برای ماست که در زندگی مان از آن سرمشق بگیریم. حتی اگر ما نتوانیم مانند او به شهادت برسیم ، هنوز می توانیم از این قدیس بزرگ الهام بگیریم که چگونه مسیح و سایر مردم را محبت نماییم.

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، سوتیریوس