«برای اسقف اعظم ما…»

 

 (26.12.2021)

 

در کریسمس، در جشن میلاد مسیح، ما به همراه شبانان بیت لحم و مجوسيان حكيم شرق، برای پرستش پادشاه به غار مقدس می شتابیم. ما از فروتنی شدید عیسی که با کمال میل در آخور حیوانات قرار می گیرد متحير شده ایم! اما فقر غار این واقعیت را از ذهن ما پاک نمی کند که خداوند ما عیسی مسیح، در میان دیگر چيزها، "پادشاه پادشاهان" و کاهن اعظم با شكوه ابدی است، همانطور که پولس رسول در نامه خود به عبرانیان بر ما آشکار می کند: "مسیح خود را جلال نداد كه رئيس كهنه بشود، بلکه او که به وى گفت: "تو پسر من هستی، من امروز تو را مولود ساخته ام." (5:5)؛ و او را "خدا کاهن اعظم خوانده است" (5: 9-10؛ مزمور 110، 3-4). خداوند ما عیسی مسیح، همراه با سلطنت (نگاه کنید به یوحنا 18: 37) و مناصب نبوی، منصب كهانت را نیز اعمال می کند. به همین دلیل است که او در برخی از شمايل ها با لباس های سلسله مراتبی به عنوان کاهن اعظم ظاهر می شود، که كاهنيت جانشینان هارون را لغو می کند و یک نوع جديد کهانت را آغاز می کند (رجوع کنید به عبرانیان 8: 7 و بعد).

 

"از اين جهت او نيز قادر است كه آنانی را که به وسیله وى نزد خدا می‌آیند، نجات بخشد" (عبرانیان 7: 25). پولس رسول چیز شگفت انگیزی را آشکار می کند: اینکه عیسی "از آسمان ها بلندتر گرديده" (عبرانیان 7: 26) و در دست راست جلال خدای پدر نشسته است. به عنوان کاهن اعظم "خود را به قربانى تقدیم کرد" (عبرانیان 7: 27). او در قدس الاقداس و در خیمه ملاقات آسمانی واقعی خدمت می کند، که نه توسط انسان، بلکه توسط خدا برپا شده است. نمونه این پرستش آسمانی عبادتى است که توسط کاهنان روی زمین انجام می شود (عبرانیان 8: 5).

 

عیسی، هنگامی که راز عشای ربانی را در شام آخر به شاگردانش سپرد، به آنها دستور داد که همین کار را برای خود و جانشینانشان، اسقف ها، انجام دهند. ما از سنت مقدس کلیسا می دانیم که خود خداوند، یعقوب را (معروف به "برادر خدا") اولین اسقف اورشلیم کرد. قابل توجه است که یعقوب علیرغم اینکه متعلق به دوازده رسول نبود، از احترام همگان برخوردار بود. نامه ای از یعقوب، برادر خدا، در عهد جدید گنجانده شده است. همچنین اولین و قدیمی ترین ليتورگى الهی که برای انجام در کلیسای اورشلیم تأسیس شد، به نام قديس يعقوب، برادر خدا، نامگذاری شده است که کلیسا یاد او را در یکشنبه پس از تولد مسیح جشن می گیرد.

 

بنابراین، کار رسولان مقدس توسط جانشینان آنها، اسقفانی که توسط تعدادی از شيوخ كليسا- کاهنان و شماسها یاری می شوند، ادامه یافت و تا امروز ادامه دارد. وظایف آنها با تصمیمات شوراهای جهانی كليسايى مشخص شده است تا همه چیز در ترتیب انجام شود. قدیس ایگناتیوس انطاکیه می نویسد: «تنها مراسم عشای ربانی اى (ايوكريست الهى) که توسط اسقف محلی، یا شخصی که او برای انجام این کار تعیین کرده است، برکت داده شده است، معتبر تلقی می شود»  (ΒΕΠ. Αποστολικής Διακονίας Αθήνα 1955, 2, 281).

 

قدیس ایگناتیوس انطاکیه می نویسد: در طول مراسم ليتورگى الهی، اسقف "نماینده مسیح" است و کاهنان "نماینده رسولان". ليتورگى الهی خود شام آخر است که در آن همه مؤمنان با مسیح و دوازده نفر (اسقف و کاهنان) همراه هستند. ایگناتیوس قديس می گوید: مؤمنان یک به یک با ایمان به نام عیسی مسیح متحد می شوند و از اسقف و کاهنان با ذهن ناگسستنی اطاعت می کنند و در یک نان شریک هستند (B 2: 268). مؤمنان با اسقف یکی هستند، همانطور که مسیح با کلیسا است (نگاه کنید به 2: 2: 265). و قديس يوحناى زرين دهان می افزاید: «اسقف برکات آسمانی را برای ما نازل می کند و دعای ما را به درگاه خدا بلند می کند» (ص 56:  131).

 

مؤمنان، به ویژه در هنگام ليتورگى الهی، خطرات روحانى را که خادمان - اسقف ها، كاهنان، شماس ها - در خدمت خود با آن روبرو هستند احساس می کنند و برای آنها به خدا دعا می کنند.

 

شماس اعلام می کند: "برای اسقف اعظم ما (نام)، برای شيوخ ارجمند (یعنی کاهنان)، برای شماس در مسیح، و برای همه روحانیون و مردم، بیایید نزد خداوند دعا کنیم." جماعت به توصيه شماس با گرمی «خداوندا رحم فرما» پاسخ می دهند. یعنی خداوندا، بر اسقف پدر ما، كاهنين ما، شماس هاى خود و همه ما رحم فرما.

 

این دعای کلیسا برای شبانان روحانی او قدرت عظیمی دارد. بیایید تأثیر دعای ايمانداران اورشلیم برای پطرس رسول را به یاد بیاوریم که توسط هیرودیس پادشاه به زندان افتاده بود تا او را بکشد. چهار گروه از چهار سرباز به طور متوالی از پطرس در زندان محافظت می کردند. او را با دو زنجیر بسته بودند. و ناگهان فرشته خداوند او را از غل و زنجیر رها می کند، همه درها را بدون اینکه هیچ یک از نگهبانان متوجه شوند باز می کند و پطرس در جایی که کلیسا برای او دعا کرده بود آزاد ظاهر می شود. سلاح قدرتمند مخفی مسیحیان: دعا! اعمال رسولان این را بر ما آشکار می کند که در زمانی که پطرس در زندان بود، کلیسا بی وقفه نزد خدا برای او دعا می کرد» (اعمال رسولان 12: 17 را ببینید).

 

~ متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه