ورود بزرگ   (27)

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ενώπιον της Αγίας Ζώνης | Πεμπτουσία

 

(3.4.2022)

 

با سرود کروبیان و دعاهایی که توسط كاهن خوانده می شود، آماده سازی روحانى همه تکمیل شده است، به طوری که اکنون، با ورود به اصطلاح بزرگ، هدایای مقدس از قبل آماده شده، که بر روی دیسکوس مقدس و در جام مقدس قرار داده شده است را می توان از ميز اهداى نان به ميز مقدس منتقل کرد.

 

همانطور که گفتیم، در ورود کوچک انجیل مقدس، كاهن صورت خود را با انجیل مقدس پنهان می کند: زیرا مسیح آمد تا کلام خود را موعظه کند. در هنگام ورود بزرگ، كاهن صورت خود را با هدایای مقدس پنهان می کند: زیرا مسیح می آید تا قربانی شود. او با حمل صلیب خود از شهر اورشلیم به جلجتا می رود تا خون مقدس و حیات بخش خود را "برای زندگی و نجات جهان" بریزد. حتی برای نجات روحانى دزد توبه کننده که در کنار عیسی مصلوب شد. ما در این لحظه این دزد را به یاد می آوریم، شجاعت می يابيم و سخنان او را تکرار می کنیم: "خداوندا، هنگامى كه به ملكوت خود آيى مرا به یاد آور" (لوقا 23 :42). ما نیز با ایمان و امید منتظریم که خداوند مهربان نیز به ما بگويد - در زمان و لحظه ای که برای هر یک از ما تعیین کرده است - "امروز ​​با من در فردوس خواهی بود" (لوقا 23 :43). به همین دلیل است که كاهن در حالی که هدایای مقدس را در دستان خود می گیرد و از شبستان كليسا عبور می كند، درخواست دزد را با تمام مومنان همنوايى می كند و با صدای بلند اعلام می كند: باشد که خداوند خدا همه ما را در ملکوت خود به یاد آورد، اکنون و تا ابد و تا جميع اعصار. و مردم به این درخواست با «آمین» پاسخ می دهند. تمام جماعت از نظر روحی درگیر سفر عیسی به محل قربانی هستند. همه ما عمیقاً تعظیم می کنیم و با بخوری که در برابر هدايا سوزانده مى شود با شمع ها، شش بال ها كه جلوتر مى روند، و سرودها، سعی می کنیم از فرشتگان مقدس تقلید کنیم که به طور نامرئی از کسانی که مسیح پادشاه را ستایش می کنند، پیشی می گیرند.

               

همانطور که همه شما متوجه شده اید، در طول مراسم ليتورگى الهی، هنگامی که ورود بزرگ از وسط کلیسا می گذرد و به محراب مقدس می رسد، به ترتیبی که کلیسا تعیین کرده است، كاهن با احترام هدایای مقدس را روی میز مقدس قرار می دهد. پدران تعبیر می کنند که با گذاشتن دیسکوس و جام مقدس بر روى ميز مقدس او، ميز چیده شده در شام آخر نمادین می شود. بعداً همین میز صلیب، مقبره خداوند و همچنین مکان رستاخیز و معراج او خواهد بود.

هنگامی که كاهن هدایای مقدس را بر روی میز مقدس که نماد مقبره خداوند است می گذارد، دفن عیسی توسط یوسف را نیز به یاد می آورد و به همین دلیل سرود مربوطه را می خواند: «آن را با پارچه و عطرها پوشانده و آن را در قبرى نو گذارد».

قدیس يرمانوس از كونستانتينوپل می نویسد که دیسکوس مقدس نشان دهنده یوسف و نيقودیموس آریماتیایی هستند که بدن خداوند را از صلیب دریافت کردند و هوا (نام بزرگترین پوشش) کفنی است که یوسف جسد عیسی را با آن پیچید. این بخور نماد عطرهایی است که نيقودیموس بدن عیسی را با آن تدهين کرد.

 

در این مرحله اجازه دهید شفاف سازی کنیم: عده اى از اهالى وارسته کلیسا، از روی ناآگاهی، در ورود بزرگ در مقابل آنها بر زمین سجده كامل می کنند، زیرا ايشان آنها را بدن مقدس و خون مقدس مسیح می دانند. این اشتباه است. آنها تحت تأثیر ليتورگى هدایای از پیش تقديس شده، که در طول روزه بزرگ انجام می شود، دچار این خطا می شوند. ظاهراً ايشان فرق بین ليتورگى الهی و ليتورگى هدایای از پيش تقديس شده را نمی دانند. و ليتورگى الهی قديسين باسيل کبیر و يوحناى زرين دهان که در زمان های دیگر انجام می شود. به یاد داشته باشید که هدایای مقدس در هنگام ورود بزرگ لينورگى الهی که اکنون در حال مطالعه آن هستیم، هنوز الهی و جاودانه است، به همین دلیل است که ما عبادت افتخارى را با تعظيم عمیق محترمانه انجام می دهیم: در حالی که در ورود بزرگ ليتورگى هدایای از پیش تقدیس شده، آنها قبلاً کامل شده اند، قربانی شده اند و در آخرين یکشنبه قبل از آن به بدن مقدس و خون مقدس مسیح تبدیل شده اند، و هنگامی که از بین ما می گذرند، از ترس خدا به زمین می افتیم تا اینکه خداوند ما و خدای مان را بپرستيم. اما این کار را فقط در ورود بزرگ مراسم ليتورگى هدایای از پیش تقديس شده انجام می دهیم.

 

دانستن اين را مفید مى دانم که دو روز در سال، به جای سرود مرسوم کروبیان (ما که به طور عرفانی نماینده کروبیان هستیم) در ليتورگى الهی قديس باسيل كبير در روز پنجشنبه مقدس، سرود معروف "اى پسر خدا، امروز مرا به عنوان شريك عشاى عرفانى خود بپذير…" خوانده می شود. و در ليتورگى الهی شنبه مقدس، یک سرود واقعاً شگفت انگیز و باستانی خوانده می شود: "بياييد همه انسان های فانی ساکت شويم و با ترس و لرز بایستيم و به خودی خود هیچ چیز زمینی را در نظر نگیريم، زیرا پادشاه پادشاهان و رب الارباب می آید تا قربانی شود، و به عنوان غذا به مؤمنان داده شود، و گروه های همخوانی فرشتگان با هر فرمانروایی و قدرت، کروبیان چند چشم و سرافین شش بال که صورت خود را پوشانده اند، پیش روی او می روند و سرود می خوانند : هللوياه، هللوياه، هللوياه."

 

این سرود به طرز شگفت انگیزی به ما انگیزه می دهد که در محضر خداوند و قوای بی جسم آسمانی باشیم، زمین بهشت ​​می شود و ما از روی زمین برمی خیزیم، بدون اینکه به هیچ چیز زمینی فکر کنیم تا عروج نماييم و مسیح را در قلب خود بر تخت سلطنت بنشانيم.

 

برای پایان دادن به موضوع ورود بزرگ هدایای مقدس، اجازه دهید اضافه کنیم که در حالی که سرايندگان بعد از ورود بقیه سرود کروبی را می خوانند، كاهن هدایای مقدسی را که بر روى ميز مقدس گذاشته است با "هوا" ( بزرگترین پوشش از سه پوشش استفاده شده) می پوشاند، که همانطور که قبلاً گفتیم نماد کفن مقدسی است که یوسف بدن عيسى را پس از مصلوب شدن بر روی صلیب با آن پیچید.

 

~ متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه